СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2016 – 2020

Детска градина №155 „Веселина” е общинска институция,  осигуряваща съвременна качествена и конкурентноспособна  педагогическа практика във възпитанието  и своеобразното  обучение на  децата  от предучилищна възраст.

Основна цел на работа е: „Оптимизиране на образователната инфраструктура за осигуряване възможности за личностно и индивидуално развитие на всяко дете и подготовка му за училище.”

Настоящият документ е третия Стратегически план на детска градина № 155 „Веселина“. Той отразява основните стратегически цели и намерения на детското заведение за периода 2016 – 2020 година и е в подкрепа и продължение на изпълнение Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020. Членството на България в Европейския съюз поражда нови изисквания и ангажименти за всички български институции, в това число и за детска градина № 155 „Веселина“.

План 2016 – 2020 година е разработен от директора и главните учители с широката подкрепа на всички служители. Ръководството изразява своята увереност, че заложените стратегически намерения и амбиции отразяват реалната настояща среда и развитието на детската градина в по-дългосрочен план  и са в съответствие с ЗПУО, Българската стратегия за учене през целия живот, Националната програма  и образователните /в частност предучилищни/ приоритети на правителството на Република България.

Стратегическият план формира основата за съставяне и изпълнение на всички планове за развитие на детската градина.

Документът се смята за отворен и може да бъде актуализиран с развитието на практиката през определения период.

Контекст

Детска градина № 155 „Веселина“ убедително носи своята отговорност към българското предучилищно образование, следвайки  принципа на работа „Заедно можем повече“.

Детска градина № 155 „Веселина“ ще работи, подобрявайки педагогическата практика в образователния процес и ще продължи да работи усърдно за изграждане на обществено доверие в институцията „детска градина”, задълбочавайки разбирането си за въздействието, което оказва върху поведението на деца и родители чрез иновативни педагогически технологии.

Детска градина № 155 „Веселина“ има увереност, че стратегическият план обхваща взаимодействието с всички ключови партньори /родители, неправителствени организации, медии, институции на Европейския съюз/ за добро сътрудничество и постигане на стратегическите цели.

Детска градина № 155 „Веселина“ ще отстоява своето достойно място и ще сравнява своите опит и практика с колеги от  другите държави-членки на Европейския съюз, както и с партньори по одобрени проекти.

Човешкият ресурс, неговата ангажираност и отговорност имат основен принос за постигнатото досега. В лицето на своя работодател  детска градина № 155 „Веселина“ се ангажира да зачита своите служители и да осигурява честно и открито управление.

Мисия:

Въз основа на своя дългогодишен професионален опит в областта на предучилищното образование и осъзнавайки социалните си отговорности, детска градина № 155 „Веселина“ предлага иновативни педагогически технологии за създаване на устойчива и все по-висока стойност на взаимодействие със своите  деца и партньори.

Детска градина № 155 „Веселина“ е ориентирана към създаване на нови приноси и практики за своите възпитаници, като изгражда инициативни, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния свят; да бъде достоен партньор на деца и родители, да възнаграждава заслужено своите служители и да обогатява живота на местните общности, сред които развива дейност.

Детска градина № 155 „Веселина“ е открита за очакванията на външния свят, с принос за икономическия, социалния и екологичен напредък на национално и европейско ниво.

Визия:

Модерна и ефективна образователна институция в услуга на съвременните деца и техните родители

Визията на детската градина се определя от преплитането на няколко съществени фактора: голям управленски опит на работодателя; наличие на ясна посока за развитие, ориентирана най-вече към децата – за формиране на готовност за училище в условията на съвременния свят; съвременни педагогически технологии; прилагане на европейските стандарти в сферата на образованието и непрекъсната мотивация и стимулиране на персонала.

Ние отглеждаме с обич колективен морал, който повелява: „Да бъдем  максимално полезни  за децата. Те са нашата инвестиция в бъдещето на България“.

Гордеем се с това, което правим и как го правим – поддържаме отговорно много високи стандарти в целия възпитателно образователен процес на работа.

Детска градина № 155 „Веселина се стреми към педагогическо взаимодействие, основано на следните принципи:

 • Законност, справедливост и сигурност
 • Отговорност, честност, прозрачност
 • Ефективност, ефикасност, инициативност, творчество

Нашите ценности са:

 • Екипното начало и иновативен дух
 • Честност, доверие, уважение
 • Мотивацията и развитието на човешкия  потенциал
 • Креативност

План за действие по стратегически цели на

детска градина № 155 „Веселина“ 2016 – 2020 година

 1. Формиране на личностна готовност за училищно обучение и създаване на мотивирано положително отношение към училището.
 2. Детска градина № 155 „Веселина“ – надежден партньор в сътрудничеството със семейство, училище, национални и международни институции.
 3. Детска градина № 155 „Веселина“– предпочитано място за работа.
 4. Институционално развитие на Детска градина № 155 „Веселина“.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1

Формиране на личностна готовност за училищно обучение и  създаване на мотивирано положително отношение към училището.

Идеята на тази стратегическа цел е повишаването на мотивацията на децата за училищна готовност, като се обвърже на първо място с по-качествено и компетентно обучение. Това може да се постигне с достъпни за децата образователните цели, интересно поднесено образователно съдържание, въвеждане на нови средства и методи и насърчаване на използването им, както и осигурена самостоятелност.

Стремеж на детска градина № 155 „Веселина“ е системността на работа при усвояване знания и умения. В този контекст са необходими действия, свързани с овладяване тактиката на сътрудничество и превръщане на детето в активен субект и равностоен партньор в общата дейност.

 • Стимулиране познавателната дейност на децата
  • Оптимизиране процесите на усвояване на знания, зачитайки личните особености на детето.
  • Разширяване мотивите за учене – развитие на познавателна потребност и осигурена самостоятелност.
  • Стимулиране специалната подготовка за училище – за придобиване знания и умения по различните направления и за придвижване напред в интелектуалното развитие.
  • Насърчаване детското развитие чрез игри.
  • Целенасочено управление и възпитателно влияние за повишаване адапционнната роля на социалната активност на децата в групите.
  • Проучване на очакванията на семействата за подобряване на работата с деца и повишаване на ефективността на функциониращите консултативни групи във връзка с плана за личностен просперитет и специален аспект на готовност за училище.
  • Повишаване на отговорността на служителите за спазване принципите на педагогическо взаимодействие, ориентирано към детето.
 • Единна методология и практика
  • Гарантиране на единна методология и практика при прилагането на различните  програмни системи в съответните възрастовите групи за подобряване качеството и ефективността на възпитание и обучение.
  • Изготвяне и системно прилагане на актуални и навременни методологически указания за правилно планиране и разпределение на образователния процес по групи.
  • Разгръщане на творчество и иновации за оптимизация форми, методи,  похвати и способи на работа.
  • Интегриране на хуманно-личностната, игрови, информационни и компютърни технологии за преодоляване инертността в педагогическия процес, цялостното развитие на децата и готовността им за училище и за развитие качеството на институцията като цяло.

1.2.5. Изграждане  и поддържане  позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение. Изграждане и поддържане на демократична организационна култура, насърчаваща спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности.

 • Ефективност на диагностичната дейност – целенасочено проследяване и регулиране на критериалното параметриране на развитието на всяко дете
  • Подобряване качеството и ефективността на диагностичния процес.
  • Въвеждане на контрол за провеждане и отчитане на диагностичните процедури, осъществяван чрез мобилни екипи под ръководството на главните учители.
  • Усъвършенстване на прилаганите методики за диагностика на входящо и изходящо ниво за проверки в специфични области и направления и за познавателно развитие на децата.
  • Подобряване на повторното изпълнение в проблемните области и оценка на ефекта от прилаганите мерки при необходимост за деца с по-различни потребности.

Показатели за изпълнение:

 • Процент деца, получили удостоверение за постигане образователни стандарти за учебно съдържание за предучилищна подготовка;
 • Брой допълнителни услуги, предоставяни в предучилищния период;
 • Степен на удовлетвореност на деца и родители;
 • Нараснало доверие към детската градини;
 • Достигане на очакваните резултати от всички деца според държавно образователните стандарти;
 • Оптимизиране на педагогическата компетентност на педагозите, създаване на необходимите условия за професионална реализация и израстване.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

Детска градина № 155 „Веселина“ – надежден партньор в сътрудничеството със семейството, училище, национални и международни институции

В качеството си на институция  за възпитание и обучение на деца и подготовката им за училище Детска градина № 155 „Веселина“ трябва да поддържа тясно сътрудничество с институционалните среди на общо образователното пространство и родителите.

В центъра на вниманието на тази цел е и резултатното партньорство с институциите на Европейския съюз, изразяващо се в обмен на информация, практики и опит, както и в координация на действията по отношение на съвместни дейности и проекти.

При осъществяване на контактите си детската градина се ръководи от идеята за мулти- и интеркултурно възпитание на подрастващите, да осигури навлизането на детето в европейски ориентираните образователни институции.

 • Резултатно взаимодействие и сътрудничество със семейство и начално училище
  • Оптимизация на формалните и неформални стратегии за коректно сътрудничество, обмен на информация и съвместни изяви със семейството.
  • Повишаване на педагогическата култура и развиване родителски умения.
  • Реална приемственост с началните училища в района.
  • Партньорство за намаляване на административните трудности и координация на съвместни действия с началното училище в края на предучилищния етап.
 • Резултатно взаимодействие и сътрудничество с държавите-членки и институции на Европейския съюз
  • Гарантиране и развитие на процесите на взаимно сътрудничество и обмен на информация с държавите-членки и институциите от Европейския съюз. Ефикасно участие в многостранни проекти.
  • Повишаване степента на познаване на европейските стратегии и приоритети в областта  на образованието /в частност – предучилищното/.
  • Продължаващи добри практики и обмяна на опит с партньори от Инициативата по безопасност на движението на Европейския съюз „Да спасим заедно 25000 човешки живота”.
  • Разширяване обхвата на съществуващите споразумения със страни извън ЕС /Русия, Турция/ със стабилни традиции в областта на възпитанието и обучението на деца от предучилищна възраст за взаимно сътрудничество.
 • Активно партньорство с други организации
  • Засилено взаимодействие с неправителствени и браншови организации.
  • Активно сътрудничество с медиите.

Показатели за изпълнение:

 • Осъществени международни проекти (брой проекти и внедрени иновации);
 • Ефект на сключените споразумения и изпълнение на проекти по национални програми, с институции и партньорски организации /брой искания за съвместни действия, резултати от действия; обем от обмяна на информация по периоди в сравнителен аспект, други взаимодействия по споразуменията и договорите в сравнителен аспект по периоди/;
 • Намалени административни трудности /обем на бърза информация, която се изисква, подобрена информационна среда, усъвършенствани мултимедийни представяния и др./;
 • Брой медийни публикации и участия на детската градина в изяви, съвместно с родителите;
 • Дейности за подкрепа на изявата в областта на науката, културата, изкуството, спорта и други.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3

Детска градина № 155 „Веселина“ – предпочитано място за работа

Детска градина № 155 „Веселина“ поема ангажимента да осигури подходящи условия за работа и професионално развитие на своите служители, за да бъдат те съпричастни към постигане на обществено значимите цели на детската градина. Стремежът на детската градина е да изгради високо мотивиран и креативен човешки ресурс, отличаващ се с висок професионализъм и компетентност. Това може да се осъществи чрез създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация, както и чрез мотивиране за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите в контекста на учене през целия живот.

Детска градина № 155 „Веселина“ ще отстоява увеличаване доходите на работещите в служители  и зачитане на техните интереси, което е сред основните способи за повишаване на мотивацията. Същевременно ще се бори за подобряване постиженията в предучилищната система,  за да се провокира  навлизането на млади хора в нея.

 • Ангажиране на служителите за постигане на обществено значимите цели на организацията, чрез разработване и внедряване на мотивационни програми за задържане и развитие
  • Усъвършенстване на вътрешните правила за допълнително материално стимулиране и системата за оценка на индивидуалното трудово изпълнение.
  • Подобряване на системата за мобилност и развитие в кариерата.
  • Създаване на среда на сигурност и доверие на работното място.
  • Усъвършенстване на системата за проучване на нагласите и мотивацията на служителите и прилагане на адекватни мерки за подобряване.
 • Подобряване на вътрешните комуникации
  • Периодични проучвания на вътрешната комуникация между групите (относно своевременност, точност и пълнота). Оценка на допуснатите слабости при вътрешните комуникации.
  • Разработване и усъвършенстване на системата за обратна връзка.
  • Осигуряване на информираност на служителите на детската градина за стратегическите приоритети и перспективите за развитие.
 • Гарантиране професионална и физическа сигурност на служителите
  • Осигуряване на физическата неприкосновеност и безопасност на служителите.
  • Осъществяване на стратегия и програма за обезпечаване сигурността на служителите като част от националната система за сигурност и безопасност на труд.

Показатели за изпълнение:

 • Степен на удовлетвореност на служителите от организацията като работодател. (в това число по основните мотивационни фактори, измерена с периодични проучвания);
 • Ниво на текучество, причини за напускане;
 • Дял на попълване на свободни работни места с вътрешни кандидати и с външни кандидати;
 • Проследяване на развитието в кариерата на служителите, преминали обучение;
 • Ефективност и ефикасност на планираните и проведените обучения;
 • Степен на познаване на стратегическите цели и приоритети на организацията;
 • Процент на разходите, предназначени за обучение и професионална квалификация от общия бюджет на детската градина.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4

Институционално развитие на Детска градина № 155 „Веселина“

Тази стратегическа цел обхваща всички управленски дейности и мерки, които да допринесат за устойчиво функциониране и институционално утвърждаване.

Институционалното развитие е свързано и с внедряването на съвременни системи за управление, учене от опита на други организации, както и утвърждаване на добрите практики.

Тук намират място утвърждаването на определени норми на поведение на служителите.

За да продължи по пътя на своето институционално изграждане детска градина № 155 „Веселина“ утвърждава позицията си на система, отворена към иновации и насърчаваща новаторското мислене.

 • Прилагане на съвременни методи и системи за управление на детска градина № 155 „Веселина“
  • Прилагане на прозрачна система за планиране, възлагане, отчитане, контрол и оценка на дейността на детската градина.
  • Усъвършенстване на процедурите и правилата за работа на общата администрация.
  • Формиране на организационна култура, подкрепяща принципите на детското заведение.
 • Повишаване на организационната ефективност
  • Въвеждане на система за оценка на ефективността на работата по групите.
  • Укрепване на капацитета за анализиране и прогнозиране на вътрешни и външни фактори и тенденции, които влияят върху дейността на детската градина.
  • Системен анализ на областите с най-големи административни разходи.
  • Развитие и укрепване на качествени услуги в администрацията.
  • Развитие на капацитета на детска градина № 155 „Веселина“ за иновации.
  • Въвеждане и поддържане на пълна функционалност на Софтуера за управление на таксите и дейностите.

Материална база и техническа обезпеченост

 • Поддържане на материално-техническата база, съответстващи на подходящи и съвременни условия за работа с деца и условия на труд.
 • Обвързване на планирането на материално-техническата база с бъдещото развитие на организационната структура на детското заведение.

Показатели за изпълнение:

 • Степен на внедряване на СУТ;
 • Въведена система за безопасност на труд;
 • Въведена система за оценка на ефективността на структурните звена;
 • Разработени и внедрени актуализирани стратегии за развитие;
 • Въведен процес на програмно бюджетиране, планиране и отчитане;
 • Обезпеченост с необходимите материална база и оборудване на всички групи и кабинети.

ФИНАНСИРАНЕ

Осигуряване  финансиране на целите в Стратегията за развитие на детската градина от държавния и общинския бюджет.

 • Целесъобразно управление на финансовите ресурси за развитие на детската градина.
 • Упражняване граждански контрол чрез обществения съвет за становище по бюджета на детската градина.

С оглед финансирането на образователната и  управленска  дейност в детска градина № 155 „Веселина“ могат да се развиват следните  форми за осигуряване на ресурси:

 • за развитие и квалификация на педагогическите специалисти съобразно професионалните потребности за повишаване качеството на образованието и обучението – финансира се от бюджета на детската градина;
 • средства за подобряване на физическата среда – финансира се от бюджета и ПМС129;
 • съвременно библиотечно-информационно осигуряване (книги, помагала, пособия, съоръжения, техника, материали и др./- финансира се от бюджета на детската градина и допълнителните дейности и услуги;
 • дейности за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие, осигуряване механизъм, предвиждащ работа с деца със СОП и от уязвими групи финансира се от бюджета на детската градина, частично от УНИЦЕФ.
 • разработване на проекти с външно финансиране – финансира се по оперативна програма Еразъм +;
  • допълнителни средства по Национални програми за развитието на детската градина.

 

Стратегическият план на детска градина № 155 „Веселина“ е приет от Педагогически съвет с Решение  № 3 от 19.09.2016 г. и влиза в сила от 19.09.2016 г., последна актуализация 17.09.2020 г.