ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА”

Въведение

Кодексът e приет от педагогически съвет на 17 септември  2019 г. и заменя предходния Етичен кодекс на детската градина. Кодексът за поведение се отнася за всички служители на детска градина № 155 “Веселина”. Също така се очаква членовете на специализираните органи, родителите и  трети лица, които действат от името на детската градина – специалисти допълнителни дейности, доставчици и други, да спазват приетите в настоящия Кодекс принципи.

Кодексът за поведение задава минималните стандарти за поведение, които следва да бъдат спазвани и предвижда конкретни правила за поведение по отношение:

 • на моралните отговорности;
 • на насърчаване на разнообразието и социалното включване /в смисъл на засилване на културните ценности вътре в институцията, подобряване на репутацията на детската градина, принос за привличане и задържане на високоталантливи хора, подобряване на мотивацията и ефикасността на съществуващата работна ръка, подобряване на изобретателността и креативността на служителите;
 • защита на интереси, борба с непочтените практики и злоупотреба с вътрешна информация.

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с децата от детска градина № 155 „Веселина“.

Етичният  кодекс за работата с деца има за цел:

 1. Да представи основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.
 2. Да утвърди волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност.
 3. Да насочва поведението и подпомогне работещите с деца в решаването на етични проблеми, които срещат в своята практика.
 4. Да очертае моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

Раздел I

Основни положения

Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи.

Чл. 1. Детството е изключително важен период от живота на човека.

Чл. 2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

Чл. 3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

Чл. 4. На всяко дете е гарантирано правото на:

 1. свобода на изразяване на мнение;
 2. свобода на мисълта, съвестта и религията;
 3. формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно.

Чл. 5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Чл. 6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл. 7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл. 8. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл. 9. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл. 10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

Чл. 11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

Раздел ІІ

Морални отговорности към детето

Чл. 12. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл. 13. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

Чл. 14. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл. 15. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

Чл. 16. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл. 17. Да работим в най-добрия интерес на детето.

Чл. 18. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

Чл. 19. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.

Чл. 20. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл. 21. Да познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване.

Чл. 22. Да окажем съдействие при предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

Чл. 23. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по Закрила на детето.

Раздел ІІІ

Морални отговорности към семейството

Чл. 24. Наша отговорност е да подпомагаме семейството при отглеждането и възпитанието на децата.

Чл. 25. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

Чл. 26. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

Чл. 27. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е подходящо, да го включваме във вземането на такива решения.

Чл. 28. Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето.

Чл. 29. Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца, да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина.

Чл. 30. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл. 31. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.

Чл. 32. Да осигуряваме конфиденциалност на информация и да зачитаме правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато имаме основания да считаме, че благополучието на детето е в риск.

Чл. 33. Ангажираме се с разработването на правила за опазване поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл. 34. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, да работим открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнем на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане на страна в конфликта.

Чл. 35. При създаден конфликт между родителите и учителите, респективно детската градина и семейството, да спазваме йерархията за вземане на решенията, като по най-бързия начин и с най-толерантните средства изясняваме причините за появата и потушаваме конфликта.

Раздел IV

Морални отговорности към колегите

Чл. 36. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Чл. 37. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл. 38. Да работим за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията, и да проявяваме нетърпимост към подобни действия.

Чл. 39. Да утвърждаваме авторитета на детската градина.

Чл. 40. Да не разпространяваме неточна, видоизменена или измислена информация, уронваща авторитета на градината и на колегите ни, както и такава, създаваща условия за конфликти.

Раздел V

Морални отговорности към обществото

Чл. 41. Да предоставяме висококачествени програми и услуги. Да не предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация и правоспособност.

Чл. 42. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл. 43. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл. 44. Да съдействаме за повишаване степента на разбираме на децата и техните нужди от обществото.

Чл. 45. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл. 46. Да работим за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.

Раздел VI

Професионално поведение

Чл. 47. При изпълнение на своите задължения служителите се придържат към лоялно поведение и почтеност в действията си, като създават увереност у директора, чиято дейност подпомагат, че може да им се довери и да разчита на тях.

Чл. 48. Служителите изпълняват само законосъобразните нареждания на директора.

Чл. 49. Служителите споделят открито и честно с директора проблемите, с които се сблъскват в своята работа, както и своите идеи и предложения за тяхното решаване.

Чл. 50. (1) Служителите опазват повереното им имущество с грижата на добри стопани и не допускат използването му за лични цели.

(2) Служителите могат да ползват имуществото, документите и информацията на детската градина само за осъществяване на служебните си задължения.

Чл. 51. Служителите трябва да защитават сигурността и поверителността на информацията, с която разполагат. Те могат да използват документите в и на детската градина при спазване на правилата на Закона за защита на личните данни.

Чл. 52. Служителите да не допускат некоректни коментари по отношение на трудовите възнаграждения на колегите.

Чл. 53. (1) Бившите служители не трябва да използват или да разкриват поверителна информация, получена по време на изпълнение на служебните си задължения, освен ако не са упълномощени да го правят.

(2) Бившите служители трябва да се въздържат от действия и коментари, които могат да накърнят доверието към образователната система, детска градина № 155 „Веселина“ и към служители в тях. .

Раздел VІІ

Конфликт на интереси

Чл. 54. Конфликтът на интереси възниква, когато личен интерес на служителя го прави зависим и пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на задълженията му.

(1) Служителят трябва да избягва ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При възникване на конфликт на интереси служителят трябва да уведоми ръководителя си.

(2) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и по нареждане на директора на детската градина служителят може да се оттегли от служебните си задължения, които са причина за възникването на конфликта.

Раздел VІІІ

Комисия по етика

Чл. 55. За следене на спазването на този кодекс и за разрешаване на възникнали при прилагането му казуси към детската градина се създава Комисия по етика.

(1) Членовете на комисията се избират от Педагогическия съвет за срок от 3 години.

Чл. 56. Комисията по етика:

– разглежда жалби, свързани със спазването на Етичния кодекс;

– дава тълкувания по текстовете от Етичния кодекс;

– отчита дейността си пред Педагогическия съвет един път в годината.

Чл. 57. Комисията по етика се произнася по внесените жалби най-късно в срок от три дни  от подаването им.

(1) При неспазване на кодекса Комисията дава предложение до работодателя за налагане на  санкция.

РАЗДЕЛ VІІ: ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Чл. 58. (1) На основание чл. 265 от ЗПУО, с цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности, в ДГ №155 „Веселина“ се създава обществен съвет, който подпомага развитието на детското заведение, осъществява граждански контрол на управлението му и участва в създаването и приемането на етичния кодекс на общността.

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете, те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

Заключителни разпоредби

 1. Правилата, записани в настоящия кодекс, са задължителни в ежедневната работа на служителите.
 2. Приемането и спазването на правилата, записани в настоящия кодекс от всички членове на колектива, допринасят за утвърждаването на детска градина № 155 „Веселина“.
 3. Настоящият Етичен кодекс на общността в детска градина № 155 „Веселина“ е отворен за промени и обогатяване с оглед усъвършенстване работата на детската градина в интерес на децата в нея.

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА 155 ВЕСЕЛИНА“

1505  гр. София,  район  Слатина, ул. „Георги Минчев”  № 35, 02/971-33-48;  02/870-05-38;

електронна поща: dg155veselina@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ ПРИНЦИПИТЕ ЗА РАБОТАТА С ДЕЦА, ЗАЛОЖЕНИ В ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

 

Долуподписаният:  ………….. ………………………………………………………….,

 (име, презиме, фамилия) 

на длъжност : ………………………………………………………………………………..,

след като се запознах с Етичния кодекс на общността в детска градина № 155 „Веселина“ приемам за водещи следните принципи в работата си в детското заведение:

 1. Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете.
 2. Да работя в най-добрия интерес на детето.
 3. В работата си в никакъв случай да не използвам физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.
 4. Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата съобразно компетенциите и възможностите ми.
 5. Да уважавам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила , според Етичния кодекс на работещите с деца в детска градина № 155 „Веселина“.
 6. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.
 7. Да служа като застъпник на детето и семейството в общността и обществото.
 8. Да спазвам етичните правила в този кодекс.
 9. Да спазвам правилата за учители, приети на Педагогически съвет, както и утвърдената организация на трудовата дейност в Правилника за вътрешния ред, Правилника за дейността и за ЗБУТ на детска градина № 155 „Веселина“.

 

 

………….  20   г.                                          Служител: …………………….

гр. София

 

 

Настоящата декларацията е задължителен документ от трудовото досие на всеки служител и задължителна част от въвеждащата му програма.