ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155  „ВЕСЕЛИНА” гр. СОФИЯ

  ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155  „ВЕСЕЛИНА” гр. СОФИЯ   Утвърждавам:.................................... /Янка Чавдарова/   ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 2/…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155  „ВЕСЕЛИНА” гр. СОФИЯ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА 2023/24 г.

  ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА Утвърждавам: /Янка Чавдарова/ Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в детска градина № 155 „Веселина“ е разработена…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА 2023/24 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2023– 2024 ГОДИНА

  МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2023– 2024 ГОДИНА Утвърдил: Директор:  Янка Чавдарова  Системата за качество в ДГ155”Веселина“ има за цел постоянното подобряване на качеството на образованието и обучението детската градина.…

Виж още МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2023– 2024 ГОДИНА

ПРАВИЛА за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в ДГ №155 „Веселина“

ПРАВИЛА за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в детска градина „Веселина“ с включен механизъм за финансова подкрепа Общи положения 1. Този документ определя правилата за участие на педагогическите специалисти,…

Виж още ПРАВИЛА за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в ДГ №155 „Веселина“

ПЛАН ЗА  КВАЛИФИКАЦИОННАТА  ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКА  ГРАДИНА  № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024ГОДИНА

ПЛАН ЗА  КВАЛИФИКАЦИОННАТА  ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКА  ГРАДИНА  № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024ГОДИНА Утвърдил:  /Янка Чавдарова/ Един от най-важните фактори, които влияят върху устойчивия растеж на всяка държава, е качеството на образованието. Постигането на високо…

Виж още ПЛАН ЗА  КВАЛИФИКАЦИОННАТА  ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКА  ГРАДИНА  № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024ГОДИНА

Годишен план за дейността на Детска Градина  № 155  „ВЕСЕЛИНА“ 2023 – 2024 година

Годишен план  за дейността на Детска Градина  № 155  „ВЕСЕЛИНА“ 2023 - 2024 година  Утвърдил:                  Директор:  Янка Чавдарова Приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 2/14.09.2023год. Резюме:…

Виж още Годишен план за дейността на Детска Градина  № 155  „ВЕСЕЛИНА“ 2023 – 2024 година

ФОРМИ  НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

ФОРМИ  НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ Утвърдил: Директор:Янка Чавдарова Формите на педагогическото взаимодействие се организират в съответствие с прилаганата в детската градина програмна система при зачитане на потребностите и интересите…

Виж още ФОРМИ  НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

Седмично разпределение на дейностите 2023/24

  СЕДМИЧНА  ПРОГРАМА  НА  1 А ГРУПА „СЛЪНЦЕ“ УЧИТЕЛКИ: ТАТЯНА БОЖИЛОВА, ДАНИЕЛА БАЙНОВА   УТВЪРДИЛ:   /Я. Чавдарова/      ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК             СУТРИН…

Виж още Седмично разпределение на дейностите 2023/24

ПРАВИЛНИК ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ДЕТСКА  ГРАДИНА  № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Утвърждавам:      Директор:   Янка Чавдарова   ПРАВИЛНИК ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ДЕТСКА  ГРАДИНА  № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА Приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 2/14.09.2023 год. Настоящият Правилник…

Виж още ПРАВИЛНИК ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ДЕТСКА  ГРАДИНА  № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА