ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДГ№155”ВЕСЕЛИНА”

Въведение: Всички участници/пряко или косвено/  в живота на детска градина  №155“Веселина“ -   служители/педагогически специалисти и непедагогически персонал в детската градина, деца, родители – всички те партньори в предучилищното образование,  наричани…

Виж още ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДГ№155”ВЕСЕЛИНА”

СТРАТЕГИЯ 2020– 2024

Стратегия  2020 – 2024 представлява предварително разработен комплекс от концепции за дейността на ДГ№155“Веселина“, които трябва да намерят своето практическо приложение за определения период. Тенденциите, заложени в документа, са пряко…

Виж още СТРАТЕГИЯ 2020– 2024

СТАНДАРТ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

Този стандарт представя формите и процедурите на планирането и отчитането в ДГ №155 „Веселина”-гр.София. Формите на планиране са три: Стратегически план на ДГ №155 „Веселина” Годишен план на ДГ №155…

Виж още СТАНДАРТ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2020 – 2021

Резюме: Изпълнението на годишния план на ДГ №155 „Веселина“  включва разработване и прилагане на дейности, приети от Педагогическия съвет на детската градина. Основният фокус на плана е за изпълнение: Стратегия…

Виж още ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2020 – 2021

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ, МЕДИЦИНСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Основен приоритет в стратегическата образователната политика на детска градина № 155 „Веселина“ е квалификацията на педагогическите специалисти. В същото време политиката е насочена да даде тласък за непрестанно повишаване на…

Виж още ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ, МЕДИЦИНСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕБНА 2020– 2021 ГОДИНА

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към образованието за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на детската…

Виж още МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕБНА 2020– 2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в ДГ№155„Веселина“ е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи, определящи приоритети на развитие до 2020 г. и е…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА” – ГР. СОФИЯ

І.УВОД Приобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва осигуряване на подкрепа и равни възможности за качествено образование, приемане индивидуалността на всяко дете, разнообразието от потребности на всички деца и включване…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА” – ГР. СОФИЯ