ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДГ№155”ВЕСЕЛИНА”

Утвърждавам: Директор:Галя Бързева. Въведение: Всички участници/пряко или косвено/  в живота на детска градина  №155“Веселина“ -   служители/педагогически специалисти и непедагогически персонал в детската градина, деца, родители – всички те партньори в…

Виж още ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДГ№155”ВЕСЕЛИНА”

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020 – 2024

Утвърждавам: Директор:Галя Бързева. Стратегия  2020 – 2024 представлява предварително разработен комплекс от концепции за дейността на ДГ№155“Веселина“, които трябва да намерят своето практическо приложение за определения период. Тенденциите, заложени в…

Виж още СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020 – 2024

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155”ВЕСЕЛИНА” УЧЕБНАТА 2020 – 2021ГОД

Утвърждавам: Директор: Галя Бързева В процеса на предучилищно образование детска градина №155„Веселина” прилага Програмна  система, която е част от стратегията за развитието на детската градина. Програмната система е цялостна концепция…

Виж още ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155”ВЕСЕЛИНА” УЧЕБНАТА 2020 – 2021ГОД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №155 „ВЕСЕЛИНА” ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

Утвърждавам: Директор: Галя Бързева Настоящият Правилник урежда въпросите относно устройството и  дейността на детското заведение. Разработен е съобразно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба № 15 за статута и професионалното…

Виж още ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №155 „ВЕСЕЛИНА” ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

СТАНДАРТ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

Този стандарт представя формите и процедурите на планирането и отчитането в ДГ №155 „Веселина”-гр.София. Формите на планиране са три: Стратегически план на ДГ №155 „Веселина” Годишен план на ДГ №155…

Виж още СТАНДАРТ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2020 – 2021

Утвърждавам: Директор: Галя Бързева Резюме: Изпълнението на годишния план на ДГ №155 „Веселина“  включва разработване и прилагане на дейности, приети от Педагогическия съвет на детската градина. Основният фокус на плана…

Виж още ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2020 – 2021

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДГ №155 „ВЕСЕЛИНА“

Утвърждавам: Директор: Галя Бързева Основен приоритет в стратегическата образователната политика на детска градина № 155 „Веселина“ е квалификацията на педагогическите специалисти. В същото време политиката е насочена да даде тласък…

Виж още ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДГ №155 „ВЕСЕЛИНА“

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕБНА 2020– 2021 ГОДИНА

Утвърждавам: Директор: Галя Бързева Мерките са съобразени с принципите и изискванията към образованието за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса…

Виж още МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕБНА 2020– 2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Утвърждавам: Директор: Галя Бързева Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в ДГ№155„Веселина“ е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи, определящи приоритети на развитие до…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА
  • 1
  • 2