ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА За да отговори на предизвикателствата, произтичащи от дигиталната трансформация на икономиката и обществото, глобализацията и демографските промени, работата…

Виж още ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019– 2020 ГОДИНА

Мерките за повишаване на качеството на образование в детска градина №155 „Веселина“ са съобразени със: Закона за предучилищното и училищното образование; Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 -…

Виж още МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019– 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в детска градина № 155 „Веселина“ е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи, определящи приоритети на развитие до…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА” – ГР. СОФИЯ

ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 2./ 17.09.2019 г.   І. УВОД Приобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва осигуряване на подкрепа и равни възможности за качествено…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА” – ГР. СОФИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1    (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в детска градина № 155 „Веселина“ се издава от Галя Бързева, в качеството ѝ на Директор, на…

Виж още ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК ПО ГРУПИ И КОНСУЛТАЦИИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В  1 ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКА“ УЧИТЕЛКИ:  МАРИЯ ПЕТРОВСКА,  МОНИКА ГЕОРГИЕВА   УТВЪРДИЛ: ………………… /Г. Бързева/ Час/ден ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК             9-9.30…

Виж още ГРАФИК ПО ГРУПИ И КОНСУЛТАЦИИ