ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДГ №155 „ВЕСЕЛИНА“

Утвърждавам: Директор: Галя Бързева Основен приоритет в стратегическата образователната политика на детска градина № 155 „Веселина“ е квалификацията на педагогическите специалисти. В същото време политиката е насочена да даде тласък…

Виж още ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДГ №155 „ВЕСЕЛИНА“

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕБНА 2020– 2021 ГОДИНА

Утвърждавам: Директор: Галя Бързева Мерките са съобразени с принципите и изискванията към образованието за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса…

Виж още МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕБНА 2020– 2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Утвърждавам: Директор: Галя Бързева Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в ДГ№155„Веселина“ е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи, определящи приоритети на развитие до…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА” – ГР. СОФИЯ

Утвърждавам: Директор: Галя Бързева І.УВОД Приобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва осигуряване на подкрепа и равни възможности за качествено образование, приемане индивидуалността на всяко дете, разнообразието от потребности на…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА” – ГР. СОФИЯ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА”

Въведение Кодексът e приет от педагогически съвет на 17 септември  2019 г. и заменя предходния Етичен кодекс на детската градина. Кодексът за поведение се отнася за всички служители на детска…

Виж още ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА”

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2016 – 2020

Детска градина №155 „Веселина” е общинска институция,  осигуряваща съвременна качествена и конкурентноспособна  педагогическа практика във възпитанието  и своеобразното  обучение на  децата  от предучилищна възраст. Основна цел на работа е: „Оптимизиране…

Виж още СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2016 – 2020

Правилник за дейността на детска градина № 155 „Веселина” за учебната 2019 – 2020 година

Настоящият Правилник урежда въпросите относно организацията, устройството, функциите и управлението на детското заведение. Разработен е на основание Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и…

Виж още Правилник за дейността на детска градина № 155 „Веселина” за учебната 2019 – 2020 година

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

Формите на обучение и педагогическо взаимодействие с децата в детска градина № 155 „Веселина“ са основни и допълнителни. 1.1. Основна форма -  педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на…

Виж още ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“