ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 год. ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

План за действие НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО…

Виж още ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 год. ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

ПЛАН ПО БДП – ДГ 155 ,,ВЕСЕЛИНА” УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

Обучението по БДП в детската градина има изключително важно значение за изграждане на отношение към пътната безопасност. В този начален етап, ние,  педагогическите специалисти, целим да надградим развитието на уменията…

Виж още ПЛАН ПО БДП – ДГ 155 ,,ВЕСЕЛИНА” УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДГ-155 „ВЕСЕЛИНА” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Детската ни градина е една от първите, която на 26.05.2020 г. поднови своята работа след като тя беше преустановена на 13.03.2020 г. Родителите и учителите вече направиха стъпките към изграждането…

Виж още ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДГ-155 „ВЕСЕЛИНА” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Предстоящата учебна година ни поставя предизвикателството да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена…

Виж още НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДГ№155”ВЕСЕЛИНА”

Утвърждавам: Директор:Галя Бързева. Въведение: Всички участници/пряко или косвено/  в живота на детска градина  №155“Веселина“ -   служители/педагогически специалисти и непедагогически персонал в детската градина, деца, родители – всички те партньори в…

Виж още ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДГ№155”ВЕСЕЛИНА”

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020 – 2024

Утвърждавам: Директор:Галя Бързева. Стратегия  2020 – 2024 представлява предварително разработен комплекс от концепции за дейността на ДГ№155“Веселина“, които трябва да намерят своето практическо приложение за определения период. Тенденциите, заложени в…

Виж още СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020 – 2024

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155”ВЕСЕЛИНА” УЧЕБНАТА 2020 – 2021ГОД

Утвърждавам: Директор: Галя Бързева В процеса на предучилищно образование детска градина №155„Веселина” прилага Програмна  система, която е част от стратегията за развитието на детската градина. Програмната система е цялостна концепция…

Виж още ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155”ВЕСЕЛИНА” УЧЕБНАТА 2020 – 2021ГОД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №155 „ВЕСЕЛИНА” ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

Утвърждавам: Директор: Галя Бързева Настоящият Правилник урежда въпросите относно устройството и  дейността на детското заведение. Разработен е съобразно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба № 15 за статута и професионалното…

Виж още ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №155 „ВЕСЕЛИНА” ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

СТАНДАРТ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

Този стандарт представя формите и процедурите на планирането и отчитането в ДГ №155 „Веселина”-гр.София. Формите на планиране са три: Стратегически план на ДГ №155 „Веселина” Годишен план на ДГ №155…

Виж още СТАНДАРТ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2020 – 2021

Утвърждавам: Директор: Галя Бързева Резюме: Изпълнението на годишния план на ДГ №155 „Веселина“  включва разработване и прилагане на дейности, приети от Педагогическия съвет на детската градина. Основният фокус на плана…

Виж още ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2020 – 2021