ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА”

Въведение Кодексът e приет от педагогически съвет на 17 септември  2019 г. и заменя предходния Етичен кодекс на детската градина. Кодексът за поведение се отнася за всички служители на детска…

Виж още ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА”

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2016 – 2020

Детска градина №155 „Веселина” е общинска институция,  осигуряваща съвременна качествена и конкурентноспособна  педагогическа практика във възпитанието  и своеобразното  обучение на  децата  от предучилищна възраст. Основна цел на работа е: „Оптимизиране…

Виж още СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2016 – 2020

Правилник за дейността на детска градина № 155 „Веселина” за учебната 2019 – 2020 година

Настоящият Правилник урежда въпросите относно организацията, устройството, функциите и управлението на детското заведение. Разработен е на основание Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и…

Виж още Правилник за дейността на детска градина № 155 „Веселина” за учебната 2019 – 2020 година

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

Формите на обучение и педагогическо взаимодействие с децата в детска градина № 155 „Веселина“ са основни и допълнителни. 1.1. Основна форма -  педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на…

Виж още ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА За да отговори на предизвикателствата, произтичащи от дигиталната трансформация на икономиката и обществото, глобализацията и демографските промени, работата…

Виж още ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019– 2020 ГОДИНА

Мерките за повишаване на качеството на образование в детска градина №155 „Веселина“ са съобразени със: Закона за предучилищното и училищното образование; Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 -…

Виж още МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019– 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в детска градина № 155 „Веселина“ е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи, определящи приоритети на развитие до…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА” – ГР. СОФИЯ

ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 2./ 17.09.2019 г.   І. УВОД Приобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва осигуряване на подкрепа и равни възможности за качествено…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА” – ГР. СОФИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1    (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в детска градина № 155 „Веселина“ се издава от Галя Бързева, в качеството ѝ на Директор, на…

Виж още ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК ПО ГРУПИ И КОНСУЛТАЦИИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В  1 ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКА“ УЧИТЕЛКИ:  МАРИЯ ПЕТРОВСКА,  МОНИКА ГЕОРГИЕВА   УТВЪРДИЛ: ………………… /Г. Бързева/ Час/ден ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК             9-9.30…

Виж още ГРАФИК ПО ГРУПИ И КОНСУЛТАЦИИ