ПРАВИЛНИК ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ДЕТСКА  ГРАДИНА  № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Утвърждавам:      Директор:   Янка Чавдарова   ПРАВИЛНИК ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ДЕТСКА  ГРАДИНА  № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА Приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 2/14.09.2023 год. Настоящият Правилник…

Виж още ПРАВИЛНИК ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ДЕТСКА  ГРАДИНА  № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2021/2022 ГОДИНА

Утвърдил: Директор:     .................................                             /Янка Чавдарова/ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2021/2022 ГОДИНА Приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 1/16.09.2021 год.…

Виж още ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2021/2022 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ И ГРАФИК КОНСУЛТИРАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

Утвърдил: ...............................                           Директор:Янка Чавдарова   ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ГРАФИК КОНСУЛТИРАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ Формите на педагогическото взаимодействие се организират в съответствие с прилаганата в детската…

Виж още ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ И ГРАФИК КОНСУЛТИРАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2021 – 2022 ГОДИНА

Утвърдил: Директор: ........................... /Янка Чавдарова/ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2021 - 2022 ГОДИНА   Приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 1/16.09.2021…

Виж още ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2021 – 2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

                                    Утвърдил:  .................................                                                    /Янка Чавдарова/   ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА   Основен приоритет в  стратегическата образователна политика на…

Виж още ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2021– 2022 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2021– 2022 ГОДИНА Мерките за повишаване на качеството на образование в детска градина №155 „Веселина“ са съобразени със: Закона за предучилищното и училищното образование;…

Виж още МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2021– 2022 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

       Утвърдил:…………………        Директор: Янка Чавдарова ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА  ДЕТСКАТА ГРАДИНА Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в детска градина № 155 „Веселина“…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Утвърдил:………………..     Директор: Янка Чавдарова ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ І. УВОД Приобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва осигуряване на…

Виж още ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ