ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

 1. Формите на обучение и педагогическо взаимодействие с децата в детска градина № 155 „Веселина“ са основни и допълнителни.

1.1. Основна форма –  педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само през учебно време и осигуряват постигане на компетеции, определени от образователните стандарти за предучилищно образование. В детска градина № 155 „Веселина” се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие по следните образователни направления:

 • Български език и литература – Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.
 • Математика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.
 • Околен свят – Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.
 • Изобразително изкуство – Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.
 • Музика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.
 • Конструиране и технологииОбемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника.
 • Физическа култура – Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност.

1.2.    Допълнителни форми на педагогическо въздействие:

 • Игри – театрални, конструктивни, сюжетно-ролеви, подвижни, музикални и други;
 • Утринна гимнастика;
 • Творчески занимания по интереси;
 • Празници и концерти;
 • Културно-развлекателни – посещения на театрални постановки, изложби, музеи и други;
 • Разходки и екскурзии сред природата;
 • Групова работа с психолог за изграждане на позитивни междуличностни взаимоотношения и екипна работа.
 1. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие.

Годишният календар е разпределен на учебна година, т.е. учебно време, което е между 15 септември и 31 май и неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември. Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата. Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за хранене, почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

В детска градина № 155 „Веселина“ всички групи са с целодневна организация. Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 последователни астрономически часа на ден през учебната година.

Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на детска градина № 155 „Веселина”.

В целодневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

 • условия и време за игра и почивка;
 • условия и време за сутрешна, междинна и следобедна закуска и обяд;
 • дейности по избор на детето.

Учителите в групите определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на децата. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в годишно и седмично разпределение.

Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат са, както следва:

 • За първа възрастова група (3-години) – общ седмичен брой – 11
 • Български език и литература – 2
 • Математика – 1
 • Околен свят – 1
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 1
 • Конструиране и технологии – 1
 • Физическа култура – 3

 

 • За втора възрастова група (4-години) – общ седмичен брой – 13
 • Български език и литература – 2
 • Математика – 2
 • Околен свят – 2
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 1
 • Конструиране и технологии – 1
 • Физическа култура – 3

 

 • За трета подготвителна възрастова група (5-год.) – общ седмичен брой – 15
 • Български език и литература – 2
 • Математика – 2
 • Околен свят – 2
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Конструиране и технологии – 2
 • Физическа култура – 3

 

 • За четвърта подготвителна група (6-год.) – общ седмичен брой – 17.
 • Български език и литература – 3
 • Математика – 3
 • Околен свят – 2
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Констриуране и технологии – 2
 • Физическа култура – 3

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 10 до15 минути за първа група; от 15 до 20 минути за втора група; от 20 до 30 минути – за трета и за четвърта подготвителни възрастова групи.

Учителите имат право:

 • да разпределят тематично материалът за всяка възрастова група;
 • сами да избират методите на преподаване, както и спомагателните книжки, с които работят.

За учебната 2019/2020 година учителите използват модела на тематичното разпределение от програмните дидактични  системи на следните издателствата:

 • КЛЕТТ – „Приказни пътечки” – 1, 2 А, 4, 4 Б групи;
 • КЛЕТТ – „Приятели“ – 3 група;
 • Слово – „Моливко играя и зная” – 2 група;
 • КЛЕТТ – „Вики и Ники“ – 3 А група;
 • Изкуства „Аз ще бъда ученик“ – 4 А група;
 • Изкуства „Аз съм в детската градина“ – 1 А, 1 Б групи.

Това осигурява ритмично и балансирано разпределяне на съдържанието по образователните направления и включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата.