ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“

1505  гр. София,  район  Слатина, ул. Георги Минчев  № 35  02/971-33-48;  02/870-05-38; електронна поща: dg155veselina@abv.bg

Утвърдил – Директор: Янка Чавдарова

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

 

 1. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в съответствие с прилаганата в детската градина програмна система при зачитане на потребностите и интересите на децата. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само в учебното време и осигуряват постигането на компетентностите – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Формите на обучение и педагогическо взаимодействие с децата в детска градина № 155 „Веселина“ са основни и допълнителни.

 

1.1. Основна форма –  педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само през учебно време и осигуряват постигане на компетеции, определени от образователните стандарти за предучилищно образование. В детска градина № 155 „Веселина” се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие по следните образователни направления:

 • Български език и литература – Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.
 • Математика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.
 • Околен свят – Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.
 • Изобразително изкуство – Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.
 • Музика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.
 • Конструиране и технологииОбемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника.
 • Физическа култура – Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност.

 

1.2.   Допълнителни форми на педагогическо въздействие:

 • Игри – театрални, конструктивни, сюжетно-ролеви, подвижни, музикални и други;
 • Утринно раздвижване;
 • Творчески занимания по интереси;
 • Празници и концерти;
 • Културно-развлекателни – посещения на театрални постановки, изложби, музеи и други;
 • Разходки и екскурзии сред природата;
 • Групова работа с психолог за изграждане на позитивни междуличностни взаимоотношения и екипна работа.

 

 1. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие.

Годишният календар е разпределен на учебна година, т.е. учебно време, което е между 15 септември и 31 май и неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември. Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата. Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за хранене, почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

В детска градина № 155 „Веселина“ групите са с целодневна организация. Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 последователни астрономически часа на ден през учебната година.

Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на детска градина № 155 „Веселина”.

В целодневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

 • условия и време за игра и почивка;
 • условия и време за сутрешна, междинна и следобедна закуска и обяд;
 • дейности по избор на детето.

Учителите в групите определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на децата. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в годишно и седмично разпределение.

Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат са, както следва:

 • За първа възрастова група (3-години) – общ седмичен брой – 11
 • Български език и литература – 1
 • Математика – 1
 • Околен свят – 1
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Конструиране и технологии – 1
 • Физическа култура – 3
 • За втора възрастова група (4-години) – общ седмичен брой – 13.
 • Български език и литература – 2
 • Математика – 1
 • Околен свят – 2
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Конструиране и технологии – 1
 • Физическа култура – 3
 • За трета възрастова група (5-год.) – общ седмичен брой – 15.
 • Български език и литература – 2
 • Математика – 2
 • Околен свят – 2
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Конструиране и технологии – 2
 • Физическа култура – 3
 • За четвърта възрастова група (6-год.) – общ седмичен брой – 17.
 • Български език и литература – 3
 • Математика – 3
 • Околен свят – 2
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Констриуране и технологии – 2
 • Физическа култура – 3

 

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 15 до 20 минути – за първа и за втора възрастова група, и от 20 до 30 минути – за трета и за четвърта възрастова група.

 

Учителите имат право:

 • да разпределят тематично материала за всяка възрастова група;
 • сами да избират методите на преподаване, както и познавателните книжки, с които работят.

За учебната 2022/2023година учителите използват модела на тематичното разпределение от дидактичната   система на издателство КЛЕТТ – „Приказни пътечки” . Това осигурява ритмично и балансирано разпределяне на съдържанието по образователните направления и включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата.

 

Приети с решение на Педагогическия съвет- Протокол № 2/14.09.2022год.