ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ И ГРАФИК КОНСУЛТИРАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

Утвърдил: ………………………….

                          Директор:Янка Чавдарова

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
ГРАФИК КОНСУЛТИРАНЕ
В
ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

 1. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в съответствие с прилаганата в детската градина програмна система при зачитане на потребностите и интересите на децата. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само в учебното време и осигуряват постигането на компетентностите – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Формите на обучение и педагогическо взаимодействие с децата в детска градина № 155 „Веселина“ са основни и допълнителни.

 

1.1. Основна форма –  педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само през учебно време и осигуряват постигане на компетеции, определени от образователните стандарти за предучилищно образование. В детска градина № 155 „Веселина” се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие по следните образователни направления:

 • Български език и литература – Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.
 • Математика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.
 • Околен свят – Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.
 • Изобразително изкуство – Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.
 • Музика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.
 • Конструиране и технологииОбемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника.
 • Физическа култура – Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност.

 

1.2.    Допълнителни форми на педагогическо въздействие:

 • Игри – театрални, конструктивни, сюжетно-ролеви, подвижни, музикални и други;
 • Утринна гимнастика;
 • Творчески занимания по интереси;
 • Празници и концерти;
 • Културно-развлекателни – посещения на театрални постановки, изложби, музеи и други;
 • Разходки и екскурзии сред природата;
 • Групова работа с психолог за изграждане на позитивни междуличностни взаимоотношения и екипна работа.

 

 1. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие.

Годишният календар е разпределен на учебна година, т.е. учебно време, което е между 15 септември и 31 май и неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември. Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата. Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за хранене, почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

В детска градина № 155 „Веселина“ всички групи са с целодневна организация. Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 последователни астрономически часа на ден през учебната година.

Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на детска градина № 155 „Веселина”.

В целодневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

 • условия и време за игра и почивка;
 • условия и време за сутрешна, междинна и следобедна закуска и обяд;
 • дейности по избор на детето.

Учителите в групите определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на децата. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в годишно и седмично разпределение.

Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат са, както следва:

 • За първа възрастова група (3-години) – общ седмичен брой – 11
 • Български език и литература – 1
 • Математика – 1
 • Околен свят – 1
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Конструиране и технологии – 1
 • Физическа култура – 3

 

 • За втора възрастова група (4-години) – общ седмичен брой – 13.
 • Български език и литература – 2
 • Математика – 1
 • Околен свят – 2
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Конструиране и технологии – 1
 • Физическа култура – 3

 

 • За трета възрастова група (5-год.) – общ седмичен брой – 15.
 • Български език и литература – 2
 • Математика – 2
 • Околен свят – 2
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Конструиране и технологии – 2
 • Физическа култура – 3

 

 • За четвърта възрастова група (6-год.) – общ седмичен брой – 17.
 • Български език и литература – 3
 • Математика – 3
 • Околен свят – 2
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Констриуране и технологии – 2
 • Физическа култура – 3

 

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 15 до 20 минути – за първа и за втора възрастова група, и от 20 до 30 минути – за трета и за четвърта възрастова група.

 

Учителите имат право:

 • да разпределят тематично материала за всяка възрастова група;
 • сами да избират методите на преподаване, както и познавателните книжки, с които работят.

За учебната 2021/2022 година учителите използват модела на тематичното разпределение от дидактичната   система на издателство КЛЕТТ – „Приказни пътечки” . Това осигурява ритмично и балансирано разпределяне на съдържанието по образователните направления и включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

В  ЧЕТВЪРТА  “А“  ГРУПА „ЗЛАТНА  РИБКА“  2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИТЕЛКИ:  РАДОСТИНА СТОЯНОВА, ГАЛЯ БЪРЗЕВА

Час/ден

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
           
9-9.30 музика математика музика математика

околен свят

9.30-10

български език български език изобраз. изкуство народни танци

10-10.30

конструиране и техн.

10.30-11

11-11.30

11.30-12

физическа култура физическа култура
12-12.30 приложни изкуства приложни изкуства

12.30-13

 
 

15-15.30

карате футбол карате футбол

15.30-16

математика

16-16.30 народни танци български език 16-16.45 психомоторика констр. и технологии

изобраз. изкуство

16.30-17

констр. и технологии

17-17.30

физическа култура

17.30-18

 
           
         

 

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ: ВСЕКИ ПЪРВИ И ВТОРИ ВТОРНИК ОТ МЕСЕЦА ОТ 18 ЧАСА,СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ С УЧИТЕЛКИТЕ.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В  ПЪРВА  „А” ГРУПА „ОПТИМИСТИ“  2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА УЧИТЕЛКИ:  ЛИЛИЯ  ИВАЙЛОВА, КАТЯ МИЛУШЕВА

Час/ден

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

           

9-9.30

околен свят изобраз. изкуство математика български език

български език

9.30-10

приложни изкуства физическа култура приложни изкуства физическа култура

народни танци

10-10.30

констр. и технологии

10.30-11

11-11.30

музика музика

11.30-12

12-12.30

12.30-13

 
 

15-15.30

15.30-16

ДФПВ

16-16.30

народни танци футбол физическа култура футбол

16-16.45 психомоторика

16.30-17 ДФПВ ДФПВ

ДФПВ

17-17.30

17.30-18

 
 

 

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ: ВСЕКИ ПЪРВИ И ВТОРИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА ОТ 18 ЧАСА,СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ С УЧИТЕЛКИТЕ.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В  ТРЕТА  „А“  ГРУПА „СЛЪНЦЕ“  2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА УЧИТЕЛКИ: ТАТЯНА БОЖИЛОВА,  СВЕТЛАНА  ПАВЛОВА

Час/ден

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

           

9-9.30

български език физическа култура математика физическа култура

околен свят

9.30-10

български език математика

констр. и технологии

10-10.30

музика музика

народни танци

10.30-11

11-11.30

11.30-12

12-12.30

приложни изкуства приложни изкуства

12.30-13

 
 

15-15.30

народни танци 15.20 футбол 15-15.45 психомоторика 15.20 футбол

15.30-16

констр. и технологии

16-16.30

изобраз. изкуство изобраз. изкуство околен свят

физическа култура

16.30-17

17-17.30

карате карате

17.30-18

 
 
 

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ: ВСЕКИ ПЪРВИ И ВТОРИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА ОТ 18 ЧАСА, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ С УЧИТЕЛКИТЕ.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ВЪВ  ВТОРА  „Б“ ГРУПА „МЕЧТА“  2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА УЧИТЕЛКИ: БИСТРА ЖЕЛЯЗКОВА,   ТАНЯ ВАРАДИНОВА

Час/ден

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

           

9-9.30

околен свят български език математика български език

констр. и технологии

9.30-10

изобраз. изкуство

10-10.30

приложни изкуства физическа култура приложни изкуства физическа култура

народни танци

10.30-11

музика музика

11-11.30

11.30-12

12-12.30

12.30-13

 
 

15-15.30

15.30-16 народни танци

16-16.30

изобраз. изкуство физическа култура
16.30-17 карате околен свят карате

17-17.30

16.50 футбол 16.50 футбол

17.00-17.45 психомоторика

17.30-18

 
 

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ: ВСЯКА ПЪРВА И ВТОРА СРЯДА ОТ МЕСЕЦА,  ОТ 18 ЧАСА, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ С УЧИТЕЛКИТЕ.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ВЪВ  ВТОРА  „А“ ГРУПА „ДЪГА“  2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА УЧИТЕЛКИ: ИВА АЛЕКСИЕВА, ТАТЯНА ФИЛКОВА

Час/ден

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

         

9-9.30

околен свят български език математика български език народни танци

9.30-10

музика музика

изобраз. изкуство

10-10.30

10.30-11

приложни изкуства физическа култура приложни изкуства физическа култура

констр. и технологии

11-11.30

11.30-12

12-12.30

12.30-13

 
 

15-15.30

15.00-15.45 психомоторика
15.30-16 народни танци физическа култура

16-16.30

карате околен свят карате

изобраз. изкуство

16.30-17

16.20 футбол

16.20 футбол

17-17.30

17.30-18

 
 
 

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ: ВСЯКА ПЪРВА И ВТОРА СРЯДА ОТ МЕСЕЦА ОТ 18 ЧАСА, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ С УЧИТЕЛКИТЕ.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В   ТРЕТА  „Б“ ГРУПА „ДЕТЕЛИНА“  2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА УЧИТЕЛКИ: НАТАША ГУДЖЕВА, ЛИНА  ДИМИТРОВА

Час/ден

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

           

9-9.30

приложни изкуства математика приложни изкуства изобраз. изкуство

констр. и технологии

9.30-10

околен свят български език

народни танци

10-10.30

10.30-11

11-11.30

физическа култура

физическа култура

11.30-12

музика музика

12-12.30

12.30-13

 
 

15-15.30

народни танци

15.30-16

карате 15.40  футбол карате 15.40  футбол

16-16.30

констр. и технологии околен свят математика български език

изобраз. изкуство

16.30-17

физическа култура

17-17.30

17-17.45 психомоторика

17.30-18

 
 
 

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ: ВСЕКИ ПЪРВИ И ВТОРИ ВТОРНИК ОТ МЕСЕЦА ОТ 18 ЧАСА, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ С УЧИТЕЛКИТЕ.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ  В  ПЪРВА „Б“  ГРУПА „СЛЪНЦЕ“  2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА УЧИТЕЛКИ: ДИАНА  МИЛАДИНОВА, МОНИКА БОРИСОВА

Час/ден ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

           

9-9.30

физическа култура математика физическа култура констр. и технологии

изобраз. изкуство

9.30-10

български език околен свят изобраз. изкуство

10-10.30

футбол

10.00-10.45

психомоторика

10.30-11

музика

музика

11-11.30

11.30-12

12-12.30

12.30-13

 
 

15-15.30

народни танци

15.30-16

15.45 нар. танци

физическа култура

16-16.30

16.30-17 приложни изкуства приложни изкуства

футбол

17-17.30

17.30-18

 
 
 

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ: ВСЕКИ ПЪРВИ И ВТОРИ  ПОНЕДЕЛНИК  ОТ МЕСЕЦА ОТ 18 ЧАСА, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ С УЧИТЕЛКИТЕ.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ  ВЪВ  ВТОРА  “В“  ГРУПА „УСМИВКА“  2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА УЧИТЕЛКИ:  МАРИАНА СИРАКОВА,  ЦВЕТАНКА  СТОЯНОВА

Час/ден

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

           

9-9.30

български език музика български език музика 9.00-9.45

психомоторика

9.30-10

карате футбол карате

математика

10-10.30

физическа култура околен свят физическа култура

околен свят

10.30-11

физическа култура

11-11.30

11.30-12

12-12.30

12.30-13

 
 

15-15.30

15.30-16

15.45 нар. танци

15.45 нар. танци

16-16.30

приложни изкуства приложни изкуства

футбол

16.30-17

изобраз. изкуство констр. и технологии

изобраз. изкуство

17-17.30

17.30-18

 
 
 

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ: ВСЕКИ ПЪРВИ И ВТОРИ  ВТОРНИК  ОТ МЕСЕЦА ОТ 18 ЧАСА, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ С УЧИТЕЛКИТЕ.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В ТРЕТА  „В“ ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКА“  2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА УЧИТЕЛКИ:  МАРИЯ ПЕТРОВСКА, МОНИКА  ГЕОРГИЕВА

Час/ден ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

           

9-9.30

български език математика български език математика

околен свят

9.30-10

музика музика

изобраз. изкуство

10-10.30

констр. и технологии

10.30-11

физическа култура футбол физическа култура

11-11.30

11.30-12

карате карате

12-12.30

12.00-12.45

психомоторика

12.30-13

 
 

15-15.30

15.15 нар. танци 15.15 нар. танци

15.30-16

приложни изкуства приложни изкуства

футбол

16-16.30

околен свят изобраз изкуство констр. и технологии

физическа култура

16.30-17

17-17.30

17.30-18

 
 
 

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ: ВСЯКА ПЪРВА И ВТОРА  СРЯДА  ОТ МЕСЕЦА ОТ 18 ЧАСА, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ С УЧИТЕЛКИТЕ.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ  В  ЧЕТВЪРТА „Б“  ГРУПА „МЕЧО ПУХ“  2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА УЧИТЕЛКИ:  МИТКА  ДИМЧЕВА, НАДЕЖДА  ДОЙЧИНОВА

Час/ден

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

           

9-9.30

български език футбол български език математика

български език

9.30-10

физическа култура математика физическа култура околен свят

математика

10-10.30

околен свят музика музика

10.30-11

карате

11-11.30

11.30-12

12-12.30

12.00-12.45 психомоторика

12.30-13

 
 

15-15.30

приложни изкуства народни танци приложни изкуства народни танци

футбол

15.30-16

16-16.30 изобраз. изкуство констр. и технологии изобраз. изкуство констр. и технологии

физическа култура

16.30-17

17-17.30

17.30-18

 
 
 

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ: ВСЕКИ ПЪРВИ И ВТОРИ  ПОНЕДЕЛНИК  ОТ МЕСЕЦА ОТ 18 ЧАСА, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ С УЧИТЕЛКИТЕ.

Приети с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 1/16.09.2021 год.