Училищни партньорства „КОМЕНСКИ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейските социални фондове на Европейския съюз.  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА  – 24 МЕСЕЦА
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА       – 22 000 ЛВ.

ПАРТНЬОРИ НА ПРОЕКТА

  1. България
  2. Испания
  3. Великобритания
  4. Швеция
  5. Румъния
  6. Турция

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

1. НЕЛИ КАЦАРСКА – ДИРЕКТОР
2. РАДОСТИНА СТОЯНОВА  ГЛ.УЧИТЕЛ

ЦЕЛЕВА ГРУПА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА

1.ГАЛЯ БЪРЗЕВА
2.КАТЯ МИЛУШЕВА
3.ТАНЯ ВАРАДИНАВА
4. ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
5.НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА
6.МАРИЯ ПЕТРОВСКА
7.МИТКА ДИМЧЕВА

МОТО НА ПРОЕКТА

„ДА ПРИВЕДЕМ НЕЩАТА ОТ ВЪН НА ВЪТРЕ”

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

1.    ДА СЕ РАЗВИЕ СЪЗНАНИЕТО НА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, С ВЪЗМОЖНОСТИ ДЕЦАТА ДА ОПОЗНАЯТ ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИРОДАТА
2.    ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦЕННОСТИ, НАГЛАСА, АНГАЖИРАНОСТИ, УМЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
3.    ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКА ОТГОВОНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА, РАЗВИТИЕ НА ТЯХНАТА КОМУНИКАТИВНОСТ  И ОТВОРЕНОСТ КЪМ СВЕТА ОКОЛО ТЯХ
4.    ДА СЕ ИЗСЛЕДВА КУЛТУРАТА НА УЧАСТВАЩИТЕ ПАРНЬОРИ,  ДА СЕ ОПОЗНАЕМ И РАЗКРИЕМ ПОТЕНЦИАЛА СИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ С ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 5 ГОДИНИ
5.    ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СВЕТА ОКОЛО НАС.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

РАБОТАТА НИ ЩЕ СЕ КОЦЕНТРИРА ВЪРХУ ФОРМИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНКА НА ОВЛАДЯНОТО В СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НИ СЪС СТРАНИТЕ ПАРНЬОРИ. ЗАПОЗНАВАНЕ С ДРУГИ КУЛТУРИ, СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ И НОВИ ИДЕИ.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ  И  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДЕЦАТА И УЧИТЕЛИТЕ .
ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ ПРИДОБИТО ВЪЗ ОСНОВА НА ЖИТЕЙСКИ ОПИТ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ В ПЕРИОДА НА НАЙ-РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. ТОЗИ ОПИТ ИГРАЕ ВАЖНА РОЛЯ В ОФОРМЯНЕТО НА НАГЛАСИ, ЦЕННОСТИ И ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ПРИРОДАТА- ВАЛИДНИ ДО КРАЯ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ. МАЛКИТЕ ДЕЦА ОПОЗНАВАТ ПРИРОДАТА КАТО ВЗАИМОДЕЙСТВАТ С НЕЯ, А ВЪЗРАСТНИТЕ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ОСВЕН С ГРИЖИТЕ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА ТРЯБВА ДА ОБЕЗПЕЧАВАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ДЕТЕТО С ТАЗИ ПРИРОДНА СРЕДА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ИМ ГОДИНИ.
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА
ПОСЕЩЕНИЯ В ПАРТНИРАЩИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ  УЧАСТНИЦИТЕ В ЦЕЛЕВАТА ГРУПА  – МИНИМАЛЕН  БРОЙ МОБИЛНОСТИ- 12

М. НОЕМВРИ   – ИСПАНИЯ
М. МАРТ      – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
М. МАЙ       – ТУРЦИЯ
М. ОКТОМВРИ  – РУМЪНИЯ
М. АПРИЛ     – БЪЛГАРИЯ
М. МАЙ       – ШВЕЦИЯ

ПОДГОТОВКА НА ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛИТЕ. ИЗРАБОТВАНЕ НА КЪТ И ДЪРВО НА  СЕЗОНИТЕ. ЗАСАЖДАНЕ НА ДЪРВО В ДВОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗАЕДНО С РОДИТЕЛИТЕ – СИМВОЛ НА ПРОЕКТА. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛЕТ  В ПРИРОДАТА С ДЕЦАТА, ДА НАБЛЮДАВАТ ПРОМЕНИТЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА. ОТГЛЕЖДАНЕ НА БИЛКИ И РАЗСТЕНИЯ В ДВОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ИЗЛОЖБИ ОТ ДЕТСКИ РИСУНКИ И АПЛИКАЦИИ, ИЗРАБОТЕНИ С РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ, РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ И ПРИРОДНИ  МАТЕРИАЛИ. ЗАПОЗНАВАНЕ С ОСОБЕНОСТИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ПРЕПАРИРАНИ ИНСЕКТИ – ТАБЛА И КОНТЕЙНЕРИ.