Утвърден бюджет и отчет за изпълнението му – за ДГ155″Веселина“, прилагаща система на делегиран бюджет – 2020 год

Годишен отчет – 2020 г.