СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ДГ 155„ВЕСЕЛИНА“ уведомява, че при възникнали въпроси от родители на деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна, същите трябва да подават заявление /приложение № 1 към чл. 4, ал.1  от Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката/ до началника на Регионално управление на образованието София-град на адрес, гр. София, ул. Антим I, № 17 ет.4, деловодство.

Децата – бежанци се настаняват в образователни институции в РБългария, съгласно изискванията на Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката. Ръководството на ДГ 155„ВЕСЕЛИНА гарантира спазване на регламентирания ред във връзка с Наредба№3/06.04.2017год.

Приложение:

линк към РУО – София-град: https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/