На децата в системата на предучилищното образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. Изграждането на подходяща психологическа среда и на позитивен организационен климат се основава на обща институционална политика и е израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния процес.

Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете, осигурява се допълнителна подкрепа за личностното им развитие.
За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детската градина работят психолог, логопед, ресурсен учител. Те са включени в екипа за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР),
Екипът работи с:
• деца със специални образователни потребности,
• обучителни затруднения,
• хронични заболявания,
• деца в риск,
• деца с прояви от аутистичния спектър и хиперактивност с дефицит на вниманието;
• емоционални и поведенчески затруднения;
• сензорни и неврологични увреждания и др.

Специалистите от ЕПЛР извършват оценка на личностното развитие на децата, провеждат индивидуални и групови сесии и организират срещи и консултации с родителите.

Милена Николаева, психолог, магистър по психология, завършила СУ “Св. Климент Охридски“.

Психолог:
• Подкрепя и съхранява психичното здраве на децата от детската градина и децата със специални образователни потребности;
• Осигурява необходимото равнище на социална адаптация и адекватната и пълноценна комуникация за всяко дете от детската градина;
• Извършва проучване, оценка и интервенция за подобряване на емоционално-волевото и когнитивно личностно функциониране на децата чрез прилагане на игрови дейности, игротерапия, арт-терапия и др.;
• Изпълнява ролята на медиатор за предотвратяване и преодоляване на конфликтни ситуации.

Гергана Илиева, логопед, магистър по логопедия, завършила СУ „Св. Климент Охридски“.

Логопед:
• Извършва превенция и диагностика на комуникативните нарушения;
• Провежда терапевтична и корекционна работа при езиково-говорни нарушения;
• Работи съвместно с родителите за преодоляване на логопедичните трудности като предлага разнообразни техники и упражнения.