Организационната структура

Организацията и контролът на цялостната дейност на ДГ”Веселина” са в правомощията на Директора на детската градина.  Правомощията му са  определени с  държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на директорите, учителите и другите педагогически специалисти. Директорът управлява и представлява детската градина. Той е и председател на педагогическия съвет.

Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в детската градина. Педагогическият съвет: приема стратегия за развитие на ДГ за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране; правилник за дейността на ДГ;годишен учебен план; формите на обучение; годишния план за дейността на ДГ, в т.ч. План квалификационна дейност; Мерки за повишаване качеството на образованието; Програма за превенция на ранното напускане на училище;Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи; Участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на общността; запознава се с бюджета на детската градина и с отчетите за неговото изпълнение; най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от

децата  и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

Към ДГ има създаден Обществен съвет – орган за подпомагане на развитието на  детската градина и за граждански контрол на управлението. Устройството и дейността му се уреждат със ЗНУО и с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети. . Чрез Обществения съвет се изгражда активна и демократично функционираща общност към детската градина

При управлението и контрола на дейността си директорът се подпомага от двама главни  учители.Те съдействат за разработване на институционалната стратегия, учебни планове, програми, координират и отчитат обмяната на добри педагогически практики и  вътрешноинституционалната квалификация, оказват методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността „учител“ и „старши учител“ и др.

Предучилищното образование се организира в групи според възрастта на децата. – 6 в Централна сграда и 4 във „Веселина”2. Във всяка група работят двама учители и един помощник възпитател. Процесът на обучение е подчинен на прилагането на Програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина и която съответства на изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Пом. възпитетелитеосигуряват  хигиенно-санитарно обезпечаване на възпитателно-образователни дейности  оказват на помощ при провеждане на възпитателно-образователни дейности; одпомагане процеса на детската подготовка за училище.

Музиката и спортната дейност на децата се организират от учител по музика и учител по физ.култура, работещи с всяка група по определен график.

За активно участие на служителите в управлението на детската градина са сформирани работни екипи и комисии, които участват в преразглеждането на целите и задачите за бъдещото развитие на ДГ № 155, за оптимално изпълнение на годишните учебни планове. Работните екипи са сформирани според интересите и желанията на служителите. продуктите.

В ДГ работи екип за подкрепа на личностното развитие на децата, вкл. психолог, логопед, ресурсен учител. Подкрепата се реализира чрез план за действие. За всяко конкретно дете екипът разработва  индивидуален план за подкрепа на личностното развитие съобразно неговите потребности.

Дейността на Директора се подпомага от Администрацията на ДГ, която включва счетоводител, домакин, технически секретар, работещи по планирането, развитието, финансирането и др.стопански въпроси.

Медицинското обслужване на децата и контролът по здравеопазването и храната се осъществяват от четири медицински сестри,  които работят по предварително подготвен график в двете сгради. Кухненският блок осигурява ежедневно храна за всички деца в двете сгради. Служителите–готвач, пом.готвач и работник са на пряко подчинение на директор и са контролирани от мед.сестра, отговаряща за изготвяне на меню и качество на продуктите.

Двама общи работници – отговарят за поддръжката на ДГ. Обслужване на  отоплителната система в ДГ №155.  процеса на работата осъществява връзка с директор  и администрация