СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 155ДГ“ВЕСЕЛИНА“ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 2020 – 2024 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 155ДГ“ВЕСЕЛИНА“
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ
2020 – 2024 година

Стратегия  2020 – 2024 представлява предварително разработен комплекс от концепции за дейността на ДГ№155“Веселина“, които трябва да намерят своето практическо приложение за определения период. Тенденциите, заложени в документа, са пряко съобразени с европейските политики за устойчиво развитие 2030г. и с националните приоритети в областта на образованието. В съответствие с добрите практики за активно гражданско участие в управлението, настоящата Стратегия е разработена от директора на ДГ, главните учители, с широката подкрепа на всички  служители и съгласувана cъс заинтересованите страни –  Обществен съвет и  родителски активи.

Документът се смята за отворен и може да  бъде актуализиран с развитието на практиката през определения период.

 

Референтни документи:

Стратегията за развитие на ДГ155 се основава на приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните стратегически документи:

 1. Лисабонска стратегия на ЕС
 2. Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на ООН
 3. Стратегия за образование на Столичната община 2016 – 2023 година
 4. Закон за предучилищното и училищното образование
 5. Закон за здравето
 6. Закон за закрила на детето
 7. Закон за защита от дискриминация

 

Контекст

Детска градина „Веселина” е общинска институция,  осигуряваща съвременна  качествени и конкурентноспособни  педагогическа практики във възпитанието  и своеобразното  обучение на  децата  от предучилищна възраст.

Глобалната   цел на работа е: Затвърждаване и издигане позициите на ДГ№155 „Веселина“като една  от водещите предучилищни институции и превръщането и  в разпознавам субект в международното образователно пространство. Да предостави необходимите условия за развитието на способностите на децата, както и да осигури тяхната готовност за училище.

Основните приоритети в стратегията за развитие на детската градина  през следващите години са: качествено, модерно, но и индивидуално обучение  в подкрепа на децата  и очакванията на външната среда; лоялни и силни връзки между служители, деца, родители; качествени специалисти; постоянна подкрепа на личния стремеж към успех; иновативна и модерна материална база; участие в международни програми.

ДГ”Веселина” убедително носи своята отговорност към българското предучилищно образование, издигайки девиза: Ефективност- Развитие- Значимост“».

ДГ”Веселина” ще работи,  подобрявайки педагогическата практика  в образователния процес и ще продължи да работи усърдно за изграждане на обществено доверие в институцията,  задълбочавайки  разбирането си за въздействието, което оказва върху поведението на деца и родители.

ДГ”Веселина” има увереност, че стратегическият план обхваща взаимодействието с всички ключови партньори /родители, неправителствени организации, медии, институции на Европейския съюз/ за добро сътрудничество и постигане на стратегическите цели.

ДГ”Веселина”  ще отстоява своето достойно място и ще сравнява своите опит и практика с колеги от  другите държави-членки на ЕС партньори по одобрени проекти.

Човешкият ресурс, неговата ангажираност и отговорност имат основен принос за постигнатото досега. В лицето на своя работодател  ДГ №155 се ангажира да зачита своите служители и да осигурява честно и открито управление.

 

            

Силни страни:                                                                                                                       –    Утвърдено високо качество на образователния процес

–         коректност към деца и партньори

–         мотивиран квалифициран персонал

–         минимално  текучество

–         качествени допълнителни услуги

 

Затруднения:

 • остарял сграден фонд
 • липса на единна система за оценка качество на персонал
 • ограничени архитектурни и дидактически ресурси за работа с деца със СОП

 

Мисия:

Въз основа на своя дългогодишен професионален опит  в областта на предучилищното образование и  осъзнавайки своите социални отговорности, ДГ „Веселина”  предлага иновативни педагогически  технологии  за създаване на устойчива и все по- висока стойност на взаимодействие със своите  деца и партньори.

Ориентирана към създаване на  нови приноси и практики за своите възпитаници,  като изгражда инициативни, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния свят; да бъде достоен партньор на деца и родители,  да възнаграждава заслужено своите служители  и да обогатява живота на местните общности, сред които развива дейност.

Открита за очакванията на външния свят, с принос за икономическия, социалния и екологичен напредък на национално и европейско ниво.

Символи: 

 1. Логото на ДГ№155“Веселина“ символизира радост, свобода, усмивки, слънчево детство, толерантност и уважение към личността на всяко едно дете. Знакът се поставя върху всички официални бланки, почетни сертификати и изданията на ДГ№155“Веселина“.
 2. Химнът на ДГ№155“Веселина“е създаден от композитора Красимир Милетков. Песента „Веселина“ е символ на живота в детската градина.
 3. Знамето на ДГ“Веселина“ е зелено. От едната страна е логото, с надпис под него Детска градина №155“Веселина“. Съгласно цветовата символика зеленото е цвят на растеж и хармония. Има силна емоционална кореспондеция с безопасността. Той е нашия отговор на децата, хората и заобикалящия ни свят – ние сме спокойни, балансирани и винаги може да се разчита на нас.

Нашите ценности:

 • Лоялност, активност, отговорност,
 • Признаване на достойнството, присъщо на всеки човек; почтеност, толерантност, смелост за посрещането на някои събития.
 • Високи постижения, иновативност, ефикасност, сътрудничество и работа в екип.
 • Честност, безпристрастност, почтеност

Визия:

„Да носим вдъхновение и иновация на всяко  дете в детската градина. Да създаваме стойности, за да спечелим лоялността им за цял живот”.

Да подобрим качеството на детския  живот, като им позволим да вършим заедно  повече неща, за да се чувстват по-добре и да живеят щастливо”

 План за действие:

Предвидените дейности са разпределени по стратегически цели, включващи съответни задачи и показатели за изпълнение. Предвид динамичната икономическа и епидемиологична  обстановка не се наемаме да предвиждаме конкретни срокове на изпълнение, но твърдо ще следваме пътя на изпълнението на  всяка дейност съобразно приоритетните области за развитие в рамките на периода 2020 – 2024година.

Стратегически цели на  ДГ№155”Веселина ” 2020 – 2024

 1. Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за формиране на личностна готовност за училищно обучение и създаване на мотивирано положително отношение към училище.
 2. Оптимизиране на педагогическата компетентност на педагозите, създаване на необходими условия за професионална реализация и израстване.
 3. Сътрудничество със семейството, начално училище, национални и международни институции.
 4. Институционално развитие на ДГ№155. Публичен образ и влияние на ДГ№155“Веселина“ в обществото

Стратегическа цел 1:  Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за формиране на личностна готовност за училищно обучение и  създаване на мотивирано положително отношение към училище.

Идеята на тази стратегическа цел е повишаването на мотивацията на децата за училищна готовност,   като се обвърже на първо място с по-качествено и компетентно обучение. Това може да се постигне с достъпни за децата образователните цели, интересно поднесено образователно съдържание,  въвеждане на нови средства и методи и насърчаване на използването им, както и осигурена самостоятелност.

Стремеж на ДГ е  системността на работа при усвояване знания и умения. В този контекст са необходими действия, свързани с овладяване тактиката на сътрудничество и превръщане на детето в активен субект и равностоен партньор в общата дейност .

1.1.    Стимулиране познавателната дейност на децата

1.1.1. Предоставяне  подкрепа за личностно развитие, осигуряваща  подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на децата

– дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение

– Проучване на очакванията на семействата  за подобряване на работата с деца и повишаване на ефективността на функциониращите консултативни  групи  във връзка с плана за личностен просперитет и специален аспект на готовност за училище

1.1.2. Усвояване на ключови компетентности и нагласи за учене през целия живот според индивидуалните възможности и качества на всяко едно дете

1.1.3. Стимулиране специалната подготовка за училище –  придобиване знания и умения по различните направления и интелектуалното развитие.

– Насърчаване детското развитие чрез игри

– Повишаване социалната активност на децата в групите

1.2.    Единна методология и практика

1.2.1. Оптимизиране на структурата, съдържанието и реализацията на Програмната система на ДГ“Веселина“, ориентирана към децата

– Намиране на баланс между променящите се демографски, икономически, социални и културни условия на външната среда  и устойчивостта в развитието на Програмната система;

– Дистанционализиране/синхронни и асинхронни технологии/,  развитие на електронното обучение за връзка, обучение и  адекватно използване в случай на извънаредни  епидемични ситуации

1.3. Насърчаване иновациите чрез въвеждане на интерактивни обучителни методи

– Оборудване на всички групи с модерни технологии

– Стимулиране на образователния процес чрез компютърен софтуер и образователни игри, които ще позволят на децата  се да се развиват, зачитайки индивидуалните им възможности.

1.4.    Изграждане  и поддържане  позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със здравето, екологията,

гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение.

1.5. Изграждане и поддържане на демократична организационна култура, насърчаваща спазването на споделени правила, процедури, национални традиции и колективни ценности.

– Защитаване и утвърждаване правата на децата – да живеят и  растат щастливо, да играят и учат, да бъдат чути и да развиват пълния си потенциал.

– Осигуряване на адекватни мерки за безопасна и здравословна среда в ситуация на продължителни епидемични обстановки.

1.6.    Ефективност на оценката – установяване и измерване на резултатите  от обучението

– Диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на децата – осигуряване на прозрачност и обективност на проследяване постиженията на децата

– Въвеждане на контрол за отчитане на диагностичните процедури за проследяването на постиженията на децата,  осъществяван чрез мобилни екипи под ръководството на главните учители. .

Показатели за изпълнение:

 • Процент деца, получили удостоверение  за постигане образователни стандарти за учебно съдържание за предучилищна подготовка
 • Достигане на очакваните резултати от всички деца според държавно образователните стандарти
 • Степен на постигнати постижения по образователни направления
 • Въведени успешни иновационни форми на работа по групи
 • Осигуреност на здравословна и безопасна среда за живот

Стратегическа цел 2: Оптимизиране на педагогическата компетентност на педагозите, създаване на необходими условия за професионална реализация и израстване.

ДГ№155 поема ангажимента да осигури подходящи условия за работа и професионално развитие на своите служители, за да бъдат те съпричастни към постигане на обществено значимите цели на детската градина. Стремежът на ДГ е да изгради високо мотивиран и креативен човешки ресурс, отличаващ се с висок професионализъм и компетентност. Това може да се осъществи чрез създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация, както и чрез  мотивиране за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите в контекста на учене през целия живот..

ДГ№155 ще отстоява увеличаване доходите на работещите в служители  и зачитане на техните интереси, което е  сред основните способи за повишаване на мотивацията. Същевременно ще се бори за подобряване постиженията в предучилищната система,  за да стимулира  навлизането на млади хора в нея.

 1. Насочване на привличането, квалификацията и мотивация на учителите в съответствие с мисията и целите  на ДГ№155“Веселина“

1.1.  Привличане на личности с висока мотивация за работа с деца в детската градина

1.2. Провеждане на обучителни програми за учители  и обвързването им със системата за оценяване и атестиране

1.3. Осигуряване на условия за поддържане и подобряване на специалната и педагогическата квалификация на специалистите  за актуализация  на знанията и методиките на работа.

 1. 4. Включване на детската градина в програмите за международна мобилност

1.5. Подкрепа за младите педагогически кадри и начинаещи учители – осигуряване индивидуална помощ и допълнително обучение.

1.6. Подобряване на системата за оценяване и атестиране, прилагане и обвързване на допълнителните възнаграждения с резултатите и тяхното качество.

1.7. Усъвършенстване на системата за проучване на нагласите и мотивацията на служителите и прилагане на адекватни мерки за подобряването и.

 

Показатели за изпълнение:

 • Усъвършенстване на вътрешните правила за допълнително материално стимулиране и системата за оценка на индивидуалното трудово изпълнение.
 • Степен на удовлетвореност на служителите от организацията като работодател. (в т.ч. по основните мотивационни фактори, измерена с периодични проучвания)
 • Ниво на текучество, причини за напускане.
 • Дял на попълване на свободни работни места с вътрешни кандидати и с външни кандидати.
 • Проследяване на развитието в кариерата на служителите, преминали обучения.
 • Ефективност и ефикасност на планираните и проведените обучения.
 • Проведени индивидуални срещи и консултации с младите педагогически кадри, брой и резултати
 • Участие в международни мобилности
 • Изградена среда на сигурност и доверие на работното място.

 

Стратегическа цел 3: Сътрудничество със семейството, начално училище,  национални и международни институции.

 

В качеството си на  институция  за възпитание, обучение на деца и подготовката им за училище ДГ№155 е необходимо чрез разнообразни и добре планирани действия да се продължава  тясното сътрудничество с институционалните  среди на общо образователното пространство и родителите. В центъра на вниманието на тази цел е и резултатното партньорство с институциите на Европейския съюз, изразяващо се в обмен на информация, практики и опит, както и в координация на действията по отношение на съвместни инициативи  и проекти.  При осъществяване на контактите си  ДГ  се ръководи от идеята за мулти- и интеркултурно възпитание на подрастващите, за да осигури навлизането на децата  в европейски ориентираните образователни институции.

 

 1. Резултатно взаимодействие и сътрудничество със семейство и начално училище
  • Оптимизация на формалните и неформални стратегии за коректно сътрудничество, обмен на информация и съвместни изяви със семейството
  • Повишаване педагогическата култура и развиване родителски умения за управления на конфликти
  • Реална приемственост с началните училища в района.
 2. Резултатно взаимодействие и сътрудничество с държавите-членки и институции на ЕС
  • Повишаване степента на познаване на европейските стратегии и приоритети  в  областта  на образованието/в частност – предучилищното/.
  • Продължаващи добри практики и обмяна на опит с партньори, включително и  от   Инициативата по безопасност на движението на ЕК „Да спасим заедно 25 000 човешки живота” по проблемите на пътната безопасност

2.3. Разширяване обхвата на съществуващите споразумения със страни извън ЕС /Русия//Турция/със стабилни традиции в областта на възпитанието и обучението на деца от предучилищна възраст за взаимно сътрудничество

2.4. Активно партньорство с други организации

2.5. Засилено взаимодействие с неправителствени и браншови организации.

2.6. Активно сътрудничество с медиите

 

Показатели за изпълнение:

 • Ефект на сключените споразумения и изпълнение на проекти с институции и партньорски организации /брой искания за съвместни действия, резултати от действия; обем на  обмяна на информация, мултимедийни представяния, ефективност на взаимодействието в процеса на обучението по безопасност на движението на пътя;  други взаимодействия по споразуменията и договори/.
 • Брой медийни публикации и участия на ДГ в изяви, съвместно с родители.
 • Подкрепа и дарения за подобряване условия и материално техническата база за работа с деца

 

Стратегическа цел 4:  Институционално развитие на ДГ№155. Публичен образ и влияние на ДГ№155“Веселина“ в обществото 

 

Доброто име и влиянието на ДГ“Веселина“ в обществото са от първостепенно значение за успешното ни развитие. Въпреки немалкото успехи до този момент, през следващите години е много важно  да се концентрират усилия в постигане на още по-добри резултати. Тази стратегическа цел обхваща всички управленски дейности и мерки, които да допринесат за устойчивото функциониране и институционално утвърждаване. Институционалното развитие е свързано и с внедряването на съвременни системи за управление, учене от опита на други организации, както и утвърждаване на добрите практики.  Тук намират място утвърждаването на определени етични норми на поведение на служителите. За да продължи по пътя на своето институционално изграждане ДГ утвърждава позицията си на система, отворена към иновации и насърчаваща новаторското мислене.

 

 1. Прилагане на съвременни методи и системи за управление на ДГ155

1.1.  Прилагане на прозрачна система за планиране, възлагане, отчитане, контрол и оценка на дейността на ДГ.

1.2. Развитие и укрепване на качествени услуги в администрацията.

1.3 Въвеждане на система за оценка на ефективността на работата по групите.

1.4.  Редовно представяне на своите резултати пред обществото като своеобразен принос към него.

 1. Поддържане на материално-техническата база, съответстваща на подходящи и съвременни условия за работа с деца и условия на труд. .
 2. Подобряване на вътрешните комуникации

3.1.  Периодични проучвания на вътрешната комуникация между групите. Оценка на допуснатите слабости при вътрешните комуникации.

3.2. Разе работване и усъвършенстване на системата за обратна връзка.

 1. Гарантиране професионална и физическа сигурност на служителите

4.1. Осигуряване на физическата неприкосновеност и безопасност на служителите.

4.2. Осъществяване на стратегия и програма за обезпечаване сигурността на служителите като част от националната система за сигурност и безопасност на труд.

 

 Финансиране

Финансирането о се осигурява от държавния и общинския бюджет. Залагаме на  целесъобразно управление на финансовите ресурси за развитие на детската градина и упражняване граждански контрол чрез обществения съвет за становище по бюджета на детската градина.

С оглед финансирането на образователната и управленска дейност в детска градина № 155 „Веселина“ могат да се развиват следните  форми за осигуряване на ресурси:

 • за развитие и квалификация на педагогическите специалисти съобразно професионалните потребности за повишаване качеството на образованието и обучението – финансира се от бюджета на детската градина;
 • средства за подобряване на физическата среда – финансира се от бюджета и ПМС № 129;
 • съвременно библиотечно-информационно осигуряване (книги, помагала, пособия, съоръжения, техника, материали и други) – финансира се от бюджета на детската градина и допълнителните педагогически услуги;
 • дейности за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие, осигуряване механизъм, предвиждащ работа с деца със СОП и от уязвими групи – финансира се от бюджета на детската градина
 • разработване на проекти с външно финансиране – финансиране по оперативни програми;
 • допълнителни средства по Национални програми за развитието на детската градина.

 

 

Показатели за изпълнение:

 • Въведена система за безопасност на труд .
 • Въведена система за оценка на ефективността на структурните звена.
 • Въведен процес на програмно бюджетиране, планиране и отчитане.
 • Обезпеченост с необходимите материална база и оборудване на всички групи и кабинети.

 

Стратегията  и Стратегическия план за действия на детска градина № 155 „Веселина” за периода 2020 – 2024год.  е приет от Педагогически съвет  № 2 от 14.09.2020 г. и влиза в сила от 15.09.2020 г.