СТАНДАРТ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

 

СТАНДАРТ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ

НА ДЕЙНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

 

Този стандарт представя формите и процедурите на планирането и отчитането в ДГ №155 „Веселина”-гр. София. Формите на планиране са три:

 1. Стратегически план на ДГ №155 „Веселина”
 2. Годишен план на ДГ №155 „Веселина”
 3. Планове за развитие и действие на вътрешно методическата структура на ДГ № 155 „Веселина”

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА ДГ №155 „ВЕСЕЛИНА”

 1. Планът се разработва от: Директор и екип по стратегическо развитие, включващ главни учители и председател на синдикалната организация.
 2. Период на планиране: 4 учебни години

III. Структура на плана

 1. Мисия
 2. Символи на ДГ
 3. Визия за ДГ № 155 в края на плановия период
 4. Ценности
 5. Стратегически цели, дейности, показатели за изпълнение
 6. Финансов план – бюджет на ДГ за 4 годишен период
 7. Процедура по разработване, приемане, контрол и актуализация.
 8. Разработване и приемане на Стратегическия план

1.1 Формиране и назначаване на екип за разработване на Стратегическия план- отг. директор

1.2. Разработване на Рамка на Стратегическия план – формулиране на мисия, визия и стратегическите приоритети за развитие –  отг. главни учители

1.3. Обсъждане и приемане на предложението за Стратегически план от директор

1.4. Приемане на плана от Педагогически съвет на ДГ

 1. Контрол по изпълнението на Стратегическия план

2.1. Представяне на двугодишни отчети от главните учители за работа по стратегическите приоритети  пред  Директора на ДГ.

2.2.Представяне на финален отчет по реализацията на Стратегическия план от главните учители.

 1. Актуализация на Стратегическия план.

3.1. Стратегическият план се актуализира с решение на Педагогически съвет по предложение на Директор и главни учители след годишни отчети на плановете за развитие на работни групи и комисии.

 1. Финансов план – директорът и счетоводителят изготвят бюджет на ДГ за всяка учебна година

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДГ№155 „ВЕСЕЛИНА”

Годишният план се разработва от Директор и главни учители и се приема на Педагогически съвет по  специално негово решение в началото на всяка учебна година.

 1. Период на планиране: 1 учебна година
 2. Структура на плана за развитие:
 3. Анализ на състоянието.
 4. Мисия, ценности, визи, цели и задачи
 5. Организация на работата и групите
 6. Комисии и работни групи в ДГ№155
 7. Структура и организационно разпределение.

 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ВЪТРЕШНО МЕТОДИЧЕСКА СТРУКТУРА НА ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

Планове за развитие се разработват от:

 1. ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ

Планират, организират  и отчитат вътрешно институционалната квалификация.

Б. РАБОТНИ ГРУПИ И КОМИСИИ

 1. Период на планиране: 1учебна година
 2. 1. Структура на плана за развитие:

1.2. Основни цели за развитие и задачи за постигането им, произтичащи от Стратегическия и годишен план на ДГ №155 „Веселина”

III. Процедура по разработване и контрол

 1. Разработване на планове и представяне на Директора  за съгласуване.
 2. Приемане на ПС. Приемане на ПС – председатели работни групи/комисии/
 3. Контрол по изпълнението на плана за развитие/междинен годишен отчет дейност комисии/

3.1. Годишно отчитане на плановете от председателите  на комисиите  пред Директора

3.3. Вземане на решения за корекции в Стратегическия план от Директор и Педагогически съвет

В. УЧИТЕЛИТЕ ПО ГРУПИ

 1. Структура на плана за действие
 2. Конкретни цели и задачи, произтичащи от съответния план за развитие – месечно планиране в дневник, съобразно ДОС.
 3. Диагностика за проследяване напредъка по образователни направления на деца на входящо и изходащо ниво – в началото и края на учебната година.
 4. II. Процедура по разработване и контрол

1.1. Планът за работа по групи се разработва на базата на плана за Програмата за възпитателно образователно развитие и ДОС  всеки месец –  учители по групи.

1.2. Резултатите от диагностичните процедури с децата се отчитат пред Директор и педагогически съвет в начало и край на учебната година – старши учители по групи и гл.учители.

В. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ОТДЕЛ

Финансов план – бюджет за плана за развитие на ДГ за периода на действие 2020-2024 г. и периодичен отчет пред директор и Педагогически съвет – счетоводител.