Реализиран проект на ДГ№155“Веселина“: Безопасност на движението   –  наше право и отговорност“

Времетраене м.юли 2020г. –  м.декември 2020 г.

Проектът е финансиран по  Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община”

Проектът е свързан с осъвременяване на материално-техническата база и създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата като участници в пътното движение. Детската градина успя да разшири зоните на открито за провеждане на практически занимания и симулации на реална пътна обстановка.

Реализиран проект на ДГ№155“Веселина“: Безопасност на движението  –  наше право и отговорност“

Времетраене м.юли 2020г. –  м.декември2020г

Проектът е финансиран по  Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община”. Проектът е свързан с осъвременяване на материално-техническата база и създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата като участници в пътното движение.  Детската градина успя да разшири зоните на открито за провеждане на практически занимания и симулации на реална пътна обстановка. За наша иновация считаме „вмъкването” на велосипедното движение в структурата на плана по безопасно движение, а проектът дава качествено нова възможност

Включени са децата на ДГ155“Веселина“2 и педагогическите специалисти. Предвид епидемичната обстановка участието на родителите  е ограничено и се свежда само до споделяне дейности по проекта в групите  и на сайта на ДГ.

 Седмицата от    23.11 до 27.11.20г.  е определена за прилагане на активни  практики по проблема по безопасност на движението.

Инициативи за пример:

Първа група:  Спазваме правилата за пътуване в автомобил и когато се движим по тротоара.

“Качете се, момчета, на моята кола. За миг ще ви закарам до близката гора. Колата вози леко – и дъжд, и в пек и в мраз. И стига надалеко – там, дето стигам аз.

С игри и весело стихче  усвояваме по-бързо правилата на безопасност по пътя

 

Втора група: „Светофар – другар“. Правила за пресичане на улицата.

Разиграват ситуация „пресичане на улица“. Акцентира се върху безопасността като съвкупност от правила, които се спазват с цел запазване живота и избягване опасни ситуации.

 

Трета подготвителна група: „Малки пешеходци и велосипедисти“

Чрез интерактивна приказка за животните в гората децата се въвеждат в правилата на безопасно движение с велосипед.

Участие в приложно практически ситуации за ориентиране в пътната среда по отношение на разчитане сигнализация, пътни знаци и правила за поведение по пътна безопасност

 

Четвърта подготвителна група: „Велосипедът и аз“

Познавам основните части на велосипеда и неговите функции. Регулиране на поведението спрямо пътните знаци.

Изложба: „С велосипеда навън!“

 

Нашият екип в действие

1

2

3

4

Изграждане, разширяване и оборудване на  площадки по безопасно движение и приложно колоездене.

Провеждане на практически ситуации с децата за усвояване на правила и норми за безопасно пътно движение като пешеходци, велосипедисти, пътници в автомобили. Работа по информиране децата  относно техните права и отговорности като  велосипедисти за  насърчаване на безопасно велосипедно поведение и толерантност между участниците в движението.

Ориентиране в пространството и след това в природата – наблюдения и разчитане на сигнализация, знак, посока, шум

Публичност, инициативи и дейности  за  намаляване на рисковото поведение на пътя.  

Какво можем  да направим за  намаляване на рисковото поведение на пътя.    

  • Да познаваме и очакваме възможните реакции на децата, когато са на улицата или близо до нея;
  • Да караме с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополука;
  • Да намаляваме скоростта, когато на и край платното се намира дете;
  • Да не возиме малки деца на предната седалка.

„ Светът е толкова голям и можеш да го опознаеш сам. И няма нищо страшно и опасно, когато с правилата си наясно“