ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА”

ДЕТСКА ГРАДИНА 155 ВЕСЕЛИНА“

1505  гр. София,  район  Слатина, ул. Георги Минчев  № 35  02/971-33-48;  02/870-05-38; електронна поща: dg155veselina@abv.bg

Утвърдил – Директор:  Янка Чавдарова                 

 

  П Р О Г Р А М Н А   С И С Т Е М А НА ДЕТСКА ГРАДИНА 155 „ВЕСЕЛИНА”

  

В процеса на предучилищно образование детска градина №155„Веселина” прилага Програмна  система, която е част от стратегията за развитието на детската градина.

Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. Програмната система отговаря на следните изисквания:

 • създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от образователните направления;
 • отчита спецификата на детската градина или училището и на групите;
 • съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата.

В програмната система се включват:

 1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
 2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
 3. тематично разпределение за всяка възрастова група;
 4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

 

 1. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

1.1. Подходи:

 • Личностно-хуманен – детето да се приема като значима личност – с уважение и достойнство; приемане на детето такова, каквото е; човечно отношение към него – оказване на обич и подкрепа; съобразяване с потребностите и интересите на детето като субект; подпомагане на детето в изграждане на позитивния му образ.
 • Индивидуален – съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен темп на развитие и сензитивност; опознаване на силните му страни, върху които да се изгради педагогическото взаимодействие.
 • Дейностен – на детето да се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности с подходящо физическо, емоционално и интелектуално натоварване; стимулиране на контакти и общуване в различни формални и неформални обединения;
 • Ситуационен – да се създават специално организирани ситуации и да се използват непреднамерено възникващите, за да се постави всяко дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и интелектуално благополучие.
 • Холистичен – детската личност е цялостна динамична система, затова е необходимо да се работи за развитие на всичките й страни, специализирано относно възникнали проблеми, но не фрагментарно относно нейната цялостност; педагогът да обхваща и вижда цялата картина.
 • Комплексен – всички главни и подпомагащи социално-педагогически фактори да действат като взаимно допълващи се за осигуряване на пълноценен живот на децата; цялостното им поведение да протича в социален контекст в среда на положително настроени връстници и възрастни.
 • Синергетичен – подход с обединяваща сила и енергия, изискващ създаване на условия за растеж, развиване на личния потенциал, зачитане на човешкото достойнство, осигуряване качество на живот за всяко дете.         

1.2. Форми на педагогическо взаимодействие:

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето.  При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигането на компетентностите по различните образователни направления.  Детската градина осигурява игрова дейност във всички видове организация на предучилищното образование през учебното и неучебното време.

Детската градина осигурява игри на открито за децата от всички възрастови групи поне два астрономически часа дневно при целодневна организация и поне един астрономически час дневно при полудневна организация винаги когато климатичните условия позволяват това.

 • Основна форма – педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само през учебно време и осигуряват постигане на компетентностите, определени от образователните стандарти за предучилищно образование. В детска градина № 155 „Веселина” се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие по следните образователни направления:
 • Български език и литература – Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.
 • Математика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.
 • Околен свят – Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.
 • Изобразително изкуство – Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.
 • Музика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.
 • Конструиране и технологииОбемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника.
 • Физическа култура – Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност.

 

 • Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: организират се ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в детските групи. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, които допринасят за личностното развитие и за разнообразяване на живота на детето. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации както в учебното, така и в неучебното време. Организират се по преценка на учителя в съответствие с програмната система, прилагана в детската градина, цялостната организация на деня и с интересите и потребностите на децата.
 • Различни видове игри – фолклорни, театрализирани, ролеви, дидактични, подвижни, музикални, спортно-подготвителни
 • Утринно раздвижване ;
 • Творчески занимания по интереси;
 • Празници и концерти;
 • Културно-развлекателни – посещения на театрални постановки, изложби, музеи и др.;
 • Разходки и екскурзии сред природата;
 • Групова работа с психолог за изграждане на позитивни междуличностни взаимоотношения и екипна работа.
 1. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие

Годишният календар е разпределен на учебна година, т.е. учебно време, което е между 15 септември и 31 май и неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември. Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни.  Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата. Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за хранене, почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

В детска градина № 155 „Веселина” всички групи са с целодневна организация. Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 последователни астрономически часа на ден през учебната година.

Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на детска градина № 155 „Веселина”.

В целодневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

 • условия и време за игра и почивка;
 • условия и време за сутрешна, междинна и следобедна закуска и обяд;
 • дейности по избор на детето.

Учителите в групите определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на децата. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение. Седмичното разпределение по образователни направления се разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина.

Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат са, както следва:

 • За първа възрастова група (3-години) – общ седмичен брой – 11
 • Български език и литература – 1
 • Математика – 1
 • Околен свят – 1
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Конструиране и технологии – 1
 • Физическа култура – 3

 

 • За втора възрастова група (4-години) – общ седмичен брой – 13.
 • Български език и литература – 2
 • Математика – 1
 • Околен свят – 2
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Конструиране и технологии – 1
 • Физическа култура – 3

 

 • За трета възрастова група (5-годишни) – общ седмичен брой – 15
 • Български език и литература – 2
 • Математика – 2
 • Околен свят – 2
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Конструиране и технологии – 2
 • Физическа култура – 3
 • За четвърта възрастова група (6-годишни) – общ седмичен брой – 17.
 • Български език и литература – 3
 • Математика – 3
 • Околен свят – 2
 • Музика – 2
 • Изобразително изкуство – 2
 • Констриуране и технологии – 2
 • Физическа култура – 3

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е; 15-20 минути за първа и втора възрастова група; 20 до 30 минути – за трета и за четвърта възрастова група.

 1. Тематично разпределение за всяка възрастова група

             Тематично разпределение се разработва от учителите по групи, като се отчитат интересите на децата и спецификата на образователната среда. Детската градина използва познавателни книжки и учебни помагала на издателство Клет България.

Учителите взаимстват модела на тематичното годишно разпределение на издателството за различните групи с цел по-голяма гъвкавост, оперативност, ефективност в процеса на обучение, както и ритмично и балансирано разпределяне на съдържанието по образователните направления и включване на  темите за постигане на отделните  компетентности като очаквани резултати от обучението. Всяка група прави ежемесечно планиране на образователното съдържание в електронния дневник на групите

 1. Механизъм на взаимодействие между участниците

в предучилищното образование

 Цели за съвместно сътрудничество между педагози от детската градина и родители:

 1. Повишаване на доверието в образователната система.
 2. Активно участие на родителите за успешна адаптация и социализация на детето, както и в образованието на техните деца за подкрепа на личностното развитие на децата.
 3. Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище.
 4. Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството, формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене.
 5. Съвместна работа за разбиране на ученето като ценност.
 6. Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между детската градина и семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене през целия живот.

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се осъществяват чрез различни форми, обединени в две групи: индивидуални и групови форми на работа.

Индивидуални форми на сътрудничество:

– индивидуален разговор /среща/ между детския учител и родителя;

– индивидуална консултация;

– съобщения /устни; писмени/.

Групови форми на сътрудничество:

– родителска среща;

– тренинг;

Други форми на сътрудничество:

– участие на родителя в образователния процес;

– информационни табла за родителя;

– затворени Фейсбук и вайбър групи.

Реализирането на „педагогическо образование на родителите провокира инициативност в сътрудничеството между педагогическия екип и семейството. Педагогическото образование предполага запознаване на родителите с ефективни методи и средства за възпитателно влияние чрез провокиране и оптимизация на техните житейско-възпитателни ориентири. То подпомага усвояването на позитивни модели на родителско поведение; осмисляне и осъзнаване конкретните възпитателни ситуации и начините за разрешаването им; изграждане достойнство, комфорт и увереност в себе си като възпитатели. Педагогическото образование на  родителите е свързано както с традиционни форми за сътрудничество със семейството /поддържане на постоянна връзка, родителски срещи/, така и с неформални интерактивни стратегии и технологии /социално-педагогически тренинг за оптимизация на житейско-педагогическата култура на семейството/.

Реализацията на педагогическото образование е свързано с образователни материали за родителите по проблематиката на семейното възпитание.

В случаите на обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите.

Работата в сътрудничество и партньорство между педагози и родители е основата, върху която се създават конкретните практики и опит за печелене на широка обществена подкрепа на детската градина като институция.

Преходни и заключителни разпоредби

 1. Тази Програмна система е разработена на основание Закона за предучилищно и училищно образование/в сила от 01.08.2016г./ Наредба № 5 /03.06.2016г. за предучилищно образование, обн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г, ДОС, Насоките,  дадени от МОН за разработване на програмна система на детската градина.
 2. Програмната система е неделима част от Стратегията за развитие на детската градина за периода 2020 -2024 г.
 3. Програмната система е отворена. Актуализацията и става единствено и само след решение на Педагогически съвет и със заповед на директора /в началото на всяка учебна година/.

Актуализирана и приета с решение на Педагогическия съвет-Протокол№1/14.09.2022год.