ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА”

ДЕТСКА ГРАДИНА 155 ВЕСЕЛИНА“

1505  гр. София,  район  Слатина, ул. „Георги Минчев”  № 35, 02/971-33-48;  02/870-05-38; електронна поща: dg155veselina@abv.bg

Утвърждавам: Янка Чавдарова

Директор ДГ №155 „Веселина”

 

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №155  „ВЕСЕЛИНА” – ГР. СОФИЯ

ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 2./ 14.09.22 г.

 

І. УВОД

Приобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва осигуряване на подкрепа и равни възможности за качествено образование, приемане индивидуалността на всяко дете, разнообразието от потребности на всички деца и включване на ресурси насочени към създаване на възможности за развитието и участието им във всички аспекти на живота в общността. Постигането на този стандарт изисква диференцирана грижа, педагогически подходи, съобразени с възрастовите и социалните промени, превенция и навременно систематизиране на наличната информация, за да се организира образователен процес съобразно потенциала и силните страни на децата. Програма се основава на:

 

 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Наредба за приобщаващото образование;
 • Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в РБългария2021-2030
 • Международната конвенция за правата на детето;
 • Световната програма на ЮНЕСКО „Образование за всички”;
 • Национална стратегия на детето 2019-2030;
 • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
 • Закон за защита от дискриминация;
 • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието;

 

Детска градина № 155 „Веселина”, гр. София, е институция, която спазва препоръките на Съвета на Европа, отправени към всички организации, а именно да работят активно в областта на интегрирането на хората с увреждания и уязвими групи. Детската градина работи за осъществяването на успешно приобщаващо образование като крачка по пътя за постигане на крайната цел – създаване на приобщаващо общество, което да позволи на всички деца и възрастни, независимо от пол, възраст и етническа принадлежност, наличие или отсъствие на нарушения в развитието, или с тежки заболявания да участват в живота на обществото и да имат своя принос. Документът има за цел да подпомогне дейността на учителите за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи.

IІ. ПРИНЦИПИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ:

 1. Гарантиране правото на достъп до детската градина на всяко дете най-близо до неговото местоживеене и на правото му на качествено предучилищно образование.
 2. Гарантиране достъпа на всяко дете до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности, с оглед възможността за възникване на затруднения в процеса на образованието, приобщаването и необходимостта от подходяща подкрепяща среда.
 3. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и стимулиращи мотивацията на децата, съобразени с възрастовите и социалните промени в живота им и адаптирани към способността им да прилагат усвоените компетентности на практика.
 4. Приемане и зачитане на уникалността на всяко дете – индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, на които детската градина трябва да отговори по подходящ начин, така че то да развие максимално своя потенциал.
 5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование, гаранции за които са създадените условия за образование на всички деца заедно, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат в процеса на обучението и участието им в дейността на детската градина.
 6. Системен подход на организация и сътрудничество на образователните институции в областта на приобщаващото образование на всички равнища – управление и екипност, използване на приобщаващи педагогически практики, създаване на сигурна подкрепяща среда, участие на родителите, мониторинг на процеса и на качеството на подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието им върху обучението и постиженията на децата.
 7. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование – детска градина, деца, семейство и общественост.
 8. Програмата е насочена предимно към най-уязвимите групи деца и тези, изложени на риск от дискриминация – деца с увреждания; деца от малцинствен произход; деца от семейства на емигранти, сираци или деца, лишени от родителска грижа по други причини; деца настанени в институции. Уязвими групи в детска градина № 155 „Веселина”, гр. София, са деца  в риск, деца със специални образователни потребности, деца с хронични заболявания и  с други идентифицирани нужди.

 

IIІ. ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено образование в детската градина; пълноценна социализация на деца със специални образователни потребности, развитие на потенциала на всяко дете с цел неговата личностна, професионална и гражданска реализация в обществото.

 

 • Постигането на тази цел изисква определяне на уязвимите групи деца и прилагане на разнообразни мерки, съобразени със спецификата на всяко от тях.
 • На децата в системата на предучилищното образование се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 • Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете.

  

 1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
 2. Гарантиране участие и изява на всички деца в детската градина.
 3. Включване в дейности за ранна диагностика с цел превенция на обучителни затруднения.
 4. Организиране на дейности за стимулиране развитието на личностни качества, участие в изяви на детската градина и извън нея.
 5. Поощряване на децата с грамоти и предметни награди.
 6. Изготвяне на анализ и оценка на индивидуалните потребности на децата, с цел оказване при необходимост на допълнителна подкрепа.
 7. Екипна работа между педагогически специалисти.

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА

Допълнителна подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните потребности на определено дете от детската градина. Оценката на потребностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа процеса на  приобщаващото образование.

Децата, за които може да се поиска оценка на потребностите са от следните уязвими групи:

 • Деца със специални образователни потребности;
 • Деца с хронични заболявания;
 • Деца в риск.

Допълнителната подкрепа включва:

 1. Работа с дете по конкретен случаи;
 2. Психо-социална рехабилитация;
 3. Рехабилитация на комуникативни нарушения;
 4. Ресурсно подпомагане;
 5. Специализирани средства.

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. В Детска градина №155 „Веселина” гр. София се разработва  индивидуален план за подкрепа на личностното развитие за всяко дете съобразно неговите потребности.

VІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Дейности Срок Отговорник Забележка
Провеждане на информационни кампании сред родителите за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на деца със СОП, деца с физически и ментални увреждания и деца от етническите малцинства. 9-10-2022

04-05-2023

Учителите на група  
Работа с родителите за преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания. постоянен Учителите на група  
Идентифициране на деца, които имат необходимост от обща подкрепа. постоянен Учителите на група  
Екипна работа на учителите. Постоянен Учителите на група При необходимост
Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа. 10-2022 Директор  
Награждаване на децата. Текущ Директор При и по определен повод за поощрение.
Предоставяне на допълнителни дейности, които не са дейност на детската градина, по желание на родителите. целогодишно Учителите на група  
Идентифициране на деца със СОП, деца в риск или други потребности. Целогодишно Учителите на група, логопед, ресурсен учител Не по-късно от три месеца след идентифициране на нуждата.
Логопедична терапия, рехабилитация и консултация. Целогодишно Логопед  
Психологична подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултации. Целогодишно Психолог  
Превантивни мерки за недопускане отпадане на деца от детската градина, и по-конкретно деца от подготвителни групи. Целогодишно Директор, учителите на група  
Стимулиране участието на деца с изявени дарби в конкурси, изложби и тържества. Целогодишно Учителите на група  
Стимулиране участието на деца от различни етнически групи в конкурси, изложби и тържества. Целогодишно Учителите на група  

 

VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институции. Всички участници в образователния процес (детска градина, родители, Обществен съвет) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.