ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

       Утвърдил:…………………

       Директор: Янка Чавдарова

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
РАННОТО НАПУСКАНЕ НА  ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в детска градина № 155 „Веселина“ е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи, определящи приоритети на развитие до 2030 г. и е насочена към изпълнение на мерки, целящи предотвратяване причините за преждевременно напускане на образователните институции.

І.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Детска градина № 155 „Веселина” е една от най- предпочитаните детски градини, намираща се на  на територията на район Слатина, София. Детската градина има установени традиции в осигуряване на благоприятни условия за подготовка  на малките деца и подкрепа на техните семействата чрез представяне на добри практики и обучения. Условията за възпитание и образование в детската градина са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. В началото на учебната 2021/2022 година броят на приетите деца е 285. Всички произлизат от семейства с висок икономически, социален и културен статус. Семейният модел на родителската общност като цяло оказва много положително влияние върху благосъстоянието и резултатите на децата. Чрез активното участие на родителите в живота на детската градина са постигнати позитивни резултати по отношение сплотяване, разбиране, толерантност, стремеж към разрешаване на конфликтни ситуации. Участието ни в европейски проекти и инициативи спомогна процеса на междукултурно разбирателство, зачитане правата  и уважение  към различните.

В детска градина № 155 „Веселина“ напуснали деца от задължителна предучилищна подготовка има само в случай, че родителите трайно пребивават в чужбина. Всеки случай на подадено заявление за напускане на дете от предучилищна група /5 и 6 годишни/ се разглежда и се проследява неговото записване в друга образователна институция.

II. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ

 1. Законосъобразност – съответствие на политиката на детската градина със законите и подзаконовите нормативни актове/държавната политика.
 2. Кохерентност – взаимна обвързаност на предлаганите политики при сътрудничество на всички заинтересовани страни.
 3. Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на политиките за изпълнение на приетите цели и целеви показатели.
 4. Своевременност – осигуряване на навременни адекватни мерки за неутрализиране на рискове от преждевременно напускане
 5. Отчетност, мониторинг и контрол – постигане на по-висока степен на ефективност и популяризиране на мерките и резултатите.

В детска градина № 155 „Веселина“, град София, е създадена гъвкава структура с цел превенция на ранното напускане на деца на образователната институция. Изградени са екип за обхват и задържане в образователната система на децата в задължителна предучилищна възраст; добре работещ педагогически и обществен съвет, родителски активи, които имат отношение към превенцията на отпадане на децата от задължителна подготовка.

В детската градина се осъществяват следните дейности за превенция на преждевременно напускане на децата от задължителна предучилищна подготовка:

 • Участие в проекти, които подкрепят деца застрашени от ранно напускане;
 • Осигуряване на позитивна образователна среда;
 • Мотивиране на децата за участие в образователния – процес чрез включването им в допълнителни дейности, които не са дейности на детската градина;
 • Подкрепа на личностното развитие на децата – обща и допълнителна подкрепа;
 • Приобщаване на родителите и повишаване на тяхната ангажираност в процеса на образование;
 • Осигуряване на ефективна комуникация с родителите чрез провеждане на консултации, електронна комуникация, открити дни и мероприятия;
 • Консултации с учителите и директора;
 • Партньорство с Дирекция „Социално подпомагане“, Полиция, Общинска администрация и партньорите от международните проекти, в които сме участвали.

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 1. Гарантиране на достъп не само до образование, но и до осигуряване на осъзнато участие, постижения и успех.
 2. Осигуряване на приобщаващо образование за всички деца в детската градина, независимо от техните силни или слаби страни, в която и да било област, като те стават част от общността:
 • подкрепа на самостоятелната активност на детето, с което да се подпомогне овладяването на важни житейски и социални умения;
 • активно участие в образователния процес;
 • вариативност при организацията на образованието и възпитанието;
 • партньорски отношения с родителите.
 • готовност и нагласа за промяна на детската градина като система, за да отговори на нуждите на всяко дете за приобщаването – предполагаме равни възможности за участие и научаване, като се зачита личният избор при изготвяне на образователната програма и осигуряването на педагогическата подкрепа.

ІV. ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

 1. Проследяване неизвинените отсъствия на децата от всички групи от учителите и информация до Директора.
 2. Ежемесечно вписване на отсъствията на децата от подготвителните групи в модул „Отсъствия“ на НЕИСПУО;
 3. Своевременно въвеждане на протоколите за физическо посещение на адрес за обхват от екипа на детската градина в Междуинституционална платформа „Посещаемо и безопасно училище“.
 4. Осигуряване на позитивна образователна среда – атмосфера на взаимоотношения, даващи възможност за личностно, когнитивно и социално развитие на децата.
 5. Повишаване качеството на образованието.
 6. Достъп до качествено обучение за деца със специални образователни потребности.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

ПОЛИТИКА МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Съдействие за обхват на децата за задължителна подготовка на 5 и 6 години за район Слатина.

Обход на децата от екипа за обхват и задържане в ДГ на деца, които не са записани за задължителна подготовка. Изпълнение на мерки за записване на децата и междуинституционалната политика, съгласно механизма на МОН – ПМС №100/ Обн. – ДВ, изм. и доп., бр. 82 от 18.10.2019 г.. Осъществяване на мерки за подкрепа на тези деца и родители.

Брой обходени и записани деца, непосещаващи детската градина.

2. Осигуряване на позитивна образователна среда – атмосфера на взаимоотношения, даващи възможност за личностно, когнитивно и социално развитие на децата.

-Разработване на политики за ненасилие и изграждане на силна детска общност чрез правила на групите за поведение и спазване на етичния  кодекс.

-Проследяване на постиженията на децата и подкрепа, с цел подпомагане на личностното им развитие.

-Диагностициране и консултиране на деца с обучителни затруднения.

-Проверка на дневниците във връзка с отсъствията.

-Своевременно информиране на  родителите за броя на отсъствията по уважителни и неуважителни причини на децата от учителите на групите.

-Съвместна работа с екип приобщаващо образование на детската градина за превенция на ранното напускане на ДГ и изграждане на позитивна образователна среда.

Приети правила за поведение в детските групи; Наличие на жалби и похвали.

– контролната дейност на директора и констативните протоколи;

-описание в дневник и портфолио на детето;

– становище от психолог и логопед;

– протоколи от проверки;

– популяризиране на работата на детската градина и акцентиране на полезността от предучилищно образование;

Подкрепа за родители на деца в риск: разговори родител-родител с цел осъзнаване на образованието, като ценност; благотворителни акции.

3. Мерки при реализирани отсъствия на деца от задължителна подготовка

Действия на учителите от групата:

– Разговор с родителя за отсъствията;

– Водене на отчетност на отсъствията на децата – извинени с документи и неизвинени;

– Ежемесечно подаване на информация до директора за отсъствията на децата;

– Информиране на директора при направени повече от 10 неизвинени отсъствия за учебно време.

 

Действия от директора:

– Вписване на данните в модул „Отсъствия“ в НЕИСПУО;

-Доклад до кмета на общината при повече от 10 отсъствия за налагане на административни наказания на родителя.

-Намаляване на броя на неизвинените отсъствия;

-Предотвратяване на напускането на детската градина

4. Повишаване качеството на образованието – Консултации на родителите с учителите за набелязване на мерки, при проблеми в усвояване на учебния материал; индивидуална работа с децата.

– Квалификация на учителската общност с цел идентифициране и подкрепа на децата в риск.

-Брой проведени консултации

– удовлетвореност от обучението

-брой участници