Правилник за дейността на детска градина № 155 „Веселина” за учебната 2019 – 2020 година

Настоящият Правилник урежда въпросите относно организацията, устройството, функциите и управлението на детското заведение. Разработен е на основание Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Кодекса на труда, Конвенция за правата на децата.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на настоящия Правилник е прилагането на демократизма в организацията на труда, разширяване ролята, правата и задълженията на всеки член от колектива по отношение на качеството и ефективността на възпитанието, социализацията, обучението и отглеждането на децата и Наредба № 16 от 8 декември 2016 г. за управлението на качеството в институциите.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С Правилника се конкретизират: условията за приемане и отписване на децата; организацията по престоя на децата в детската градина; правата, отговорностите и задълженията на родителите; редът за заплащане на таксите. Този правилник е съобразен с основните документи, както и с тенденциите в развитието на образованието за: осигуряване на емоционално благополучие и пълноценно изживяване на детството, за гарантиране правата и свободите на детето, неговата сигурност, достойнство и уважение, възпитаването в дух на мир и толерантност, приобщаването му към българските традиции и национални ценности, осигуряване на здравословен начин на живот, духовно, физическо, нравствено и социално развитие на всяко дете и дейности и процедури по самооценяване за управление на качеството в детската градина.

 1. Правилникът урежда правата на децата, като им дава право на равен достъп до детската градина.
 2. В детската градина не се допускат ограничения или привилегии основани на раса, народност, пол, етнически или социален произход.
 3. Посочените изисквания в Правилника са в синхрон с нормативната уредба, държавно образователните стандарти, насоките на МОН и СО за организиране на работата в детското заведение, опита и традициите на детска градина №155 „Веселина” и мнението на родителите.
 4. Предучилищното образование се осъществява от детската градина при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености на децата и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване физическото и психическото му здраве.
 5. Детска градина №155 „Веселина” е общинско детско заведение. То е подготвителна институция в системата на предучилищното и училищно образование за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. При възможност и наличие на свободни места в детската градина могат да се приемат деца навършили две години към началото на учебната година
 6. Предучилищното образование е задължително от учебната година, в която детето навършва 5 години
 7. Обучението в детска градина №155 „Веселина” е светско и се провежда на книжовен български език.
 8. Детска градина №155 „Веселина” предлага допълнителни педагогически дейности, съгласно чл.19 от Наредба №5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование, по желание на родителите срещу заплащане, за стимулиране интересите, желанията и заложбите на децата – английски език, приложни изкуства, футбол, народни танци, плуване, карате и др.
 9. Организира посещения на кино, театър и др.
 10. Провежда лагери на море, планина, ски-училище, екскурзии и др.
 11. Детска градина №155 „Веселина” се представлява пред външни лица единствено от Директора.
 12. Орган за управление в детска градина №155 „Веселина” е Директорът.
 13. Заповедите на Директора и решенията на Педагогическия съвет на детска градина №155 „Веселина” са задължителни за изпълнение.

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО

Раздел І. Кандидатстване, класиране, приемане и отписване на деца. Такси.

Чл. 1. Постъпването на децата в детската градина става по желание и избор на родителите /настойниците/.

Чл. 2. Родителите подават заявление за кандидатстване, чрез информационната система за обслужване на детските градини.

Чл. 3. Заявления за прием в детската градина се подават в сайта на информационната система от родителите, настойници на детето, в текущата календарна година, в която детето навършва 3 год. За децата навършили 4, 5 и 6 години се подават заявления в сайта целогодишно и се приемат при наличие на свободни места.

Чл. 4. Заявлението, подадено чрез информационната система, съдържа: данни с имената на детето, рождена дата, градините за които кандидатства, подредени по предпочитания от родителя или настойника, адрес, телефон, имейл за връзка.

Чл. 5. За да бъде подадено заявлението е необходимо родителят, или настойникът, да регистрира детето в информационната система за обслужване на детските градини.

Чл. 6. Информационната система извършва класирането в определени от СО срокове за:

 • Първо класиране
 • Второ класиране
 • Трето класиране
 • Текущи класирания

Чл. 7. Приемат се толкова първи групи, колкото групи се изписват за първи клас.

Чл. 8. Списъците на приетите деца се обявяват на видно място в детската градина, след класиране чрез информационната система.

Чл. 9. Родителите на приетите деца потвърждават желанието си за посещение в детската градина в обявените срокове, след обявяване на списъците. Непотвърдилите в определения срок отпадат и на тяхно място се приемат следващите по реда на класирането.

Чл. 10. С приоритет се приемат деца по социални критерии, според правилата, приети от СОС.

Чл. 11. Посочените социални критерии важат само при първоначалното сформиране на групата. Необявени предимства не се взимат предвид.

Чл. 12. Децата за първа група се приемат в годината, в която навършват три години или 2 години към началото на учебната година при наличие на свободни места.

Чл. 13. По преценка на родителите и при наличие на свободни места, могат да постъпват и деца навършили две години към началото на учебната година на постъпване.

Чл. 14. Децата за първа група се приемат от 15-то число на м септември.

Чл.15. Документите, които родителите задължително представят, когато детето е прието са следните:

 1. Имунизационен паспорт.
 2. Отрицателен резултат от изследване за чревни паразити /фекална проба и скоч лепенка/, заверена в ХЕИ до 15 дни от издаването.
 3. Медицинска бележка, че детето не е болно, не е в контакт със заразно болни и не е опаразитено с главови въшки, до 3 дни от издаването ѝ.
 4. Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар и медицински картон.
 5. Ксерокопие от акта за раждане.
 6. Документ доказващ посочено предимство.

Чл. 16. Дете се счита за прието в детска градина №155 „Веселина”, ако е включено в списъците и родителят го е записал лично при Директора.

Чл. 17. Здравните документи се одобряват от медицинските сестри на детската градина. В присъствието на родителите се изготвя личната здравна карта на детето, която се закупува от тях предварително. В нея се записват всички особености на детето – алергии към храна, медикаменти и други  специфични такива.

Чл. 18. Не явилите се и не потвърдили присъствие до 60 календарни дни, считано от 15.09. деца, се считат за отказали се и на тяхно място се приемат следващите по реда на класиране в информационната система.

Чл. 19. Всяко прието дете е длъжно да се яви в срок от шейсет  дни, считано от 15.09. В противен случай мястото се заема от друго дете.

Чл. 20. Децата на служителите се приемат в друга група, а не в тази, в която работи служителя.

Чл. 21.Децата се разпределят по възрастов признак и при възможност по зачитане желанието на родителите.

 • Първа възрастова група – 3-4 годишни, при наличие на свободни места 2 годишни;
 • Втора възрастова група – 4-5 годишни;
 • Трета подготвителна група – 5-6 годишни;
 • Четвърта подготвителна група – 6-7 годишни.

Чл. 22. Броят на децата в групите се определя в съответствие със стандартите за физическа среда и финансиране на институцията.

Чл. 23. Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група е една учебна година

Чл. 24. Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. Учебната година включва учебно и неучебно време. В учебното време, от 15 септември до 31 май, се организират както основни така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Неучебно време е времето без педагогически ситуации от 01.06 до 14.09.

Чл. 25. Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна форма.

Чл. 26.Детска градина №155 „Веселина” е с целодневна организация в рамките на 12 астрономически часа дневно, от 7.00 до 19.00 часа.

 • Начален час за сутрешен прием е 7.00 ч., като до 7.30 ч. за децата е осигурена дежурна група.
 • Краен час за изпращане 18.30 от групата, а до 19.00 ч в дежурна група.
 • В почасовата организация се осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден само през учебно време и се включват не повече от 2 деца над максималния брой деца определени за съответната група.
 • Начален час за приемане в почасовата организация е 9.00 часа.
 • Краен час на изпращане 12.00 часа.
 • Таксата за почасова и самостоятелна организация се определя с Наредба на СО.
 • Самостоятелната форма на възпитание, социализация, обучение и отглеждане се организира от родителите след одобрение от експертна комисия в РУО и спазени изисквания на Наредба № 5 за предучилищното образование.

Чл. 27. При намаляване броя на децата в отделна група под 12 деца и при производствена необходимост /ваканции, аварии и други/, се сформират сборни групи.

Чл. 28. Карантинни групи не се сливат. Не се смесват здрави и контактни деца.

Чл. 29. Родителите на децата от групата, поставена под карантина, се уведомяват писмено или по телефона, ако детето е контактно и не посещава детската градина.

Чл. 30. Преместването на дете от една в друга група става само с изричното разрешение на Директора.

Чл. 31. В детската градина не се приемат деца след боледуване без заключение на личния лекар, че детето може да посещава детско заведение.

Чл. 32. Децата се приемат лично от учителката, медицинската сестра или помощник-възпитател, като сутрин задължително се изчаква прегледа от медицинската сестра. Дете, на което са открити паразити, обриви, температура или е открито друго неразположение се връща от детското заведение. Подновяването на посещението в ДГ става само с медицинска бележка от личния лекар.

Чл. 33. Децата се отписват от детска градина в следните случаи:

 • по желание на родителите;
 • при постъпване в първи клас, но не по- късно от 14 септември в годината на постъпване;
 • при редовно ненавременно заплащане на месечна такса за посещение на детска градина;
 • отписват се деца, чиито родители с поведението си и изказванията си уронват авторитета на детското заведение, разпространяват невярна информация.

Чл. 34. (1) За престоя на децата в детската градина родителите заплащат ежемесечна такса, размера на която се определя от Общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси, Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от СО и Решение №25, Протокол № 56 от 28.01.2010 г. на Столичния общински съвет.

(2) Не заплащат такси:

 • деца, пълни сираци;
 • деца, единият от родителите на който е инвалид със степен на инвалидност над 71%;
 • трето и следващо дете на многодетни родители, които са отглеждани в едно и също семейство.

(3) Такса с 50 % намаление заплащат:

 • деца на самотни родители;
 • деца, единият (или двамата) от родителите на които е учащ, редовен студент или докторант;
 • по смисъла на този правилник: ”деца с един родител” са деца, чиито баща е неизвестен и деца, един от родителите на които, е починал. В тази категория не попадат децата на разведени родители, както и припознатите деца на родители, живеещи без брак, на семейни начала.
 • когато две деца от едно семейство са в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете е 50%.
 • когато децата са повече от две, за първо роденото дете се заплаща 50% намаление, за второ роденото дете се заплаща 25% от таксата, а за трето роденото и следващи деца не се заплаща такса. При ползване на преференции родителите или настойниците подават декларация до Директора на детска градина №155 „Веселина”, придружена с необходимите документи. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларация.

(4) Не се заплаща такса за времето, в което детското заведение не работи, поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато в детските заведения се провеждат санитарно- хигиенни дейности, включително от 01 юни до 31 август, както и ваканциите , определени със заповед на министъра на МОН, родителят подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.

Чл. 35. Преференциите в чл.28, (3) могат да се ползват само ако децата посещават детско заведение и са отглеждани в едно и също семейство, независимо дали са близнаци или тризнаци. Родителите на тези деца представят до 30.09. необходимите документи.

Чл. 36. В детската градина посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите в рамките на общо 30 работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година, за децата от първа и втора възрастова група, и, в рамките на 10 работни дни, за децата от трета и четвърта подготвителни групи.

Чл. 37. За времето, през което детето не е посещавало детска градина не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по медицински показания и уважителни причини до 10 календарни дни.

Чл. 37.А. Месечната такса, намалена при посочените условията не може да бъде по-ниска от 50% от нейния размер, определени с настоящата Наредба на СОС и има характер на абонамент.

Чл. 38. Таксата се заплаща от 01-во до 10-то число на месеца. След 10-то число децата, чиито родители не са платили таксата,  се връщат от детска градина до изплащането ѝ. При просрочване на плащането се начислява лихва.

Чл. 39. Деца, чиито родители системно не заплащат таксите в определения срок се предупреждават писмено и след отказ от плащане се отстраняват от детска градина.

Чл. 40. Деца, отсъстващи от градина повече от един месец, без да са подали писмена молба или без медицински документ или без да са получили писмено разрешение от Директора, се отписват от градината.

Чл. 41. При отсъствие на дете от градина се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни и главови въшки.

Чл. 42. При заявено желание на родителите и срещу заплащане се осигуряват условия за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.

Раздел ІІ. Ежедневен прием, хранене. Детски отдих и туризъм

Чл. 43. Децата се приемат сутрин до 8.45 ч.

Чл. 44. След 8.45 ч. градината се затваря, за да се осигури безопасността на децата и сградата. На родителите, на които се налага да водят децата си след 8.45 ч., това се разрешава след предварителна уговорка с учителката или Директора. Влизането на родители в помещенията се разрешава само в извънредни случаи.

Чл. 45. Ако дете не е доведено в детската градина до 8.45 ч, а е присъствало предишния ден и родителите не са се обадили, за деня му се води присъствие и му се начислява такса, а храната му се разпределя между другите деца.

Чл. 46. Ако дете се довежда на градина след 9.00 ч. то трябва да е закусило в къщи.

Чл. 47. Децата се водят на градина без скъпи накити, бижута, дрехи, мобилни телефони, таблети и скъпи лични играчки. Учителките не носят отговорност за липсата или повреждането им.

Чл. 48. Новоприетите деца в детска градина могат да бъдат взимани на обяд по преценка на родителите, учителите, и психолога, с оглед безболезнената им адаптация, след съгласуване с Директора.

Чл. 49. Децата се приемат лично от учителката, медицинската сестра или помощник-възпитател, като сутрин задължително се изчаква прегледа от медицинската сестра. Дете, на което са открити паразити, обриви, температура се връща от детското заведение. Подновяването на посещението в детската градина става само с медицински документ или бележка от личния лекар.

Чл. 50. Децата в детската градина се хранят четири пъти дневно

 • сутрешна закуска;
 • междинна закуска – плод или зеленчук в 10.00 ч.
 • обяд;
 • следобедна закуска.

Чл. 51. Храната се подготвя според изискванията на Наредбата № 6 от  10.08.2011 г. за здравословно хранене но децата от 3 до 7 г. в детските заведения. Менюто се изработва от комисия в състав: медицинска сестра, домакин, готвач и се утвърждава от Директора. То се предоставя на вниманието на родителите на входовете и в сайта на детската градина за цялата седмица. Менюто е задължително за изпълнение. Подмяна се допуска само след съгласуване с Директора.

Чл. 52. Продуктите се получават ежедневно от склада, на обяд в 13.30  ч., с комисия: готвач, домакин, медицинска сестра и дежурен учител. Отговорност за количеството, качеството и влагането на продуктите носи готвачът. Контролът за качеството на храната се осъществява от Директора и медицинските сестри.

Чл. 53. Требвателният лист се изработва от медицинска сестра и готвачката, а искането от домакина и се представя на Директора до 13.30 ч.

Чл. 54. Раздаването на храната става според записаната в заповедната книга бройка за храна, в която са нанесени броя на децата за деня, до 9.30 ч.

Чл. 55. Готвачът разпределя всичката налична храна, като оставя само проби от храната, според изискванията. Храната в групите се разпределя изцяло между децата.

Чл. 56. По време на хранене се ползват без спестяване необходимите съдове и прибори, като според възрастта на децата се включват постепенно вилицата и ножа. С поведението си учителката, медицинската сестра и помощник възпитателя са пример за подражание. Те следят децата да се хранят без да изхвърлят храната си. Според възрастта се спазват и изискванията за самообслужване.

Чл. 57. Закуската на закъсняло дете се пази до 9.00 часа, обяда на неявило се дете се разпределя на желаещите.

Чл. 58. По желание и със съгласието на родителите за децата от детската градина се организират екскурзии и лагери.

Чл. 59. При организирането им стриктно се спазват разпоредбите на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 27.12.2016 г.

Чл. 60. При организирането на екскурзия или лагер задължително се взима разрешение от Началника на РУО на МОН и Директора на Дирекция „Образование” на  СО, уведомява се и Кмета на район „Слатина”.

Чл. 61. По време на екскурзията или лагера за децата, които не са включени в екскурзията или лагера се създава организация, за да посещават детската градина.

РАЗДЕЛ ІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

Чл. 62.Учителите в детската градина имат задължението да осъществяват възпитанието и обучението на децата в съответствие с държавните образователни стандарти.

Чл. 63. Учителските длъжности са:

 1. „учител“;
 2. „старши учител“;
 3. „главен учител“;

Чл. 64. Учителят има следните права и задължения:

 1. да бъдат зачитани правата и достойнството му;
 2. да определя методите и средствата за провеждане на образователния процес, съобразно принципите и целите определени в ЗПУО;
 3. да бъде награждаван и поощряван: с грамоти за постижения в предучилищното образование и участие в допълнителни извън училищни форми; при наличие на финансова възможност – с парични награди за изключителни заслуги в предучилищното образование;
 4. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;
 5. да преподава учебния предмет на книжовния български език, да общува с децата на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно езиковите норми;
 6. да уведомява своевременно Директора, когато се налага да отсъства от работа, ако не може да установи връзка с Директор – да осигури заместник;
 7. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;
 8. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата наобразованието;
 9. да опазва живота и здравето на децата по време на образователния процес и на други дейности, организирани от детската градина;
 10. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;
 11. да информира родителите за успеха и развитието на детето, за спазването направилата в групата и в детската градина, както и за уменията му за общуване и интегриране в средата в групата, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето;
 12. да не ползва мобилен телефон по време на работа, освен когато обстоятелствата не налагат изрично това;
 13. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в детската градина, както и извън нея – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца.
 14. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;
 15. да не внася в детската градина оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 16. да води редовно и да съхранява учебната документация на групата;
 17. да провежда индивидуалните срещи с родителите в приемното си време или в друго удобно за двете страни време;
 18. учителят не може да нарушава правата на детето да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху децата;
 19. учителите в едномесечен срок от началото на учебната година подават декларация относно обстоятелствата дали срещу заплащане извършват допълнително обучение или подкрепа на децата, с които работи в детската градина;
 20. да организира и да провежда родителски срещи със знанието на директора;
 21. по време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на децата;
 22. на първата родителска среща за учебната година учителя предоставя на родителите информация за графика на приемното си време, както и на другите учители, логопед, психолог, ресурсен учител и Директор;
 23. в детската градина се създават условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка;
 24. Директорът на детската градина, съгласувано с педагогическия съвет определя и допълнителни конкретните изисквания към учителя;
 25. Правилникът за дейността на детската градина може да предвиди и други права и задължения на учителите, доколкото те не противоречат на нормативната уредба;
 26. всеки учител има права и задължения, които трябва да съблюдава, според изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Раздел ІV. Участие в управлението, отговорности, права и задължения на родителите.

(1)

 1. Предучилищното образование като процес на възпитание социализация и обучение на децата се осъществява при взаимно сътрудничество с родителите.
 2. С цел подпомагане развитието на детската градина и за граждански контрол в детската градина се създава Обществен съвет.
 3. В състава на Обществения съвет се включват нечетен брой членове избрани на общо събрание на родителите, свикано от директора.
 4. В състава на обществения съвет се включва и представител на финансиращия орган
 5. Председателят на обществения съвет се избира от членовете му за срок не по-дълъг от 3 години.
 6. Правата и задълженията на Обществения съвет са регламентирани в ЗПУО.

(2) Родителите имат следните права:

 1. периодично да получават информация за развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на дисциплината и правилата в детската градина, уменията им за общуване с другите деца и учителите и интегрирането им в групата от деца;
 2. да се срещат с учителите в определеното им приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да участват в родителските срещи;
 4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина;
 5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на детето;
 6. да участват в избраните по групи родителски активи и Обществения съвет;
 7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата от специалист, за което детската градина им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват посещаемостта на детето в детската градина;
 2. да се запознаят с програмната система, седмичното разпределение на педагогическите ситуации, с правилника за дейността на детската градина;
 3. да спазват определените срокове за заплащане на месечната такса;
 4. редовно да се осведомяват за развитието на детето в образователно-възпитателния процес, за уменията му за общуване с децата и учителите и интегрирането му в средата в детската градина;
 5. да се явяват в детската градина, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от учителите, психолог, логопед или друг специалист или директора.

Чл. 65. Родителите водят децата си в детската градина здрави, чисти и спретнати, с отлична хигиена, в удобно за обличане и събличане облекло.

Чл. 66. Внасянето на поддържащи лекарства, става само със знанието на медицинските сестри. Те поемат задължението да бъдат дадени на време и в нужната доза, ако е необходимо.

Чл. 67. Родителите осигуряват достатъчно резервни дрехи за преобличане в раничка, вътрешни удобни пантофи, найлон против подмокряне на леглото и пижама. Пижамата се взима от родителите в края на седмицата за изпиране и в понеделник се носи отново.

Чл. 68. В началото на всяка учебна година родителите актуализират телефоните си за връзка и адреса на местоживеене. Ако детето се прибира от непълнолетен член на семейството или друг извън него, родителите са длъжни да попълнят декларация, с която упълномощават лицето, което ще взема детето от детска градина.

Чл. 69. Родителите на децата с алергична хрема или кашлица представят в детската градина, на медицинската сестра или на учителките, бележка от личния лекар. В нея трябва да бъде написана точната диагноза.

Чл. 70. Родителите задължително се запознават с условията, при които се отглеждат и възпитават децата им, правят предложения и участват в подобряване на базата и условията за живот, в подготовката и провеждането на празници и развлечения.

Чл. 71. Родителите задължително се запознават с Правилника, подписват декларация и са задължени да го спазват.

Чл. 72. Родителите имат право да подпомагат финансово и материално детската градина чрез дарения, спонсорства или труд, да съдействат за обогатяване и поддържане на базата, за подобряване условията и разнообразяване живота на децата.

Чл. 73. За нормалната учебна дейност на всяко дете родителите осигуряват необходимия минимум учебни пособия – цветни моливи, лепила, флумастери, водни бои, пластелини, блокчета, тетрадки, подходящи книжки и дидактични материали, които се съгласуват на първата родителска среща с учителите и Директора.

Чл. 74. Закупените материали, пособия и играчки се описват и списъка им се съгласува с Директора.

Чл. 75. Ежемесечно в градината за децата се осигуряват и организират различни театрални постановки, билетите за които се заплащат от родителите.

Чл. 76. По желание на родителите, срещу заплащане, детската градина осигурява допълнителни педагогически дейности – английски език, народни танци, плуване, приложни изкуства, психомоторика, футбол, карате, ски училище. Всички подробности се уточняват на родителските срещи.

Чл. 77. Допълнителните педагогически дейности се осъществяват от юридически или физически лица, регистрирани съгласно Търговския закон.

Чл. 78. Фирмите осъществяващи допълнителните педагогически услуги представят следните документи:

 • заявление за съвместна работа;
 • съдебно решение за упражняване на съответния вид дейност;
 • удостоверение за актуално състояние на фирмата;
 • регистрация по БУЛСТАТ;
 • свидетелство за съдимост на преподавателя;
 • свидетелство от районен психодиспансер за преподавателя;
 • документ за квалификация на преподавателя;
 • здравна книжка;
 • оферта, която да съдържа: учебна програма по възрастови групи и цена на услугата /за обучение на едно дете/.

Чл. 79. Фирмите за работа с децата по допълнителните дейности се избират с конкурс по документи от комисия, определена със заповед на директора на детската градина, в състав:

 • Представители на детската градина
 • Представител на районната администрация
 • Представител на обществения съвет

Чл. 80. Таксите за провежданите ДПД се събират от преподавателите на фирмите, срещу издадена квитанция и списък с присъствията на децата за посочения период.

Чл. 81. Родители, които редовно закъсняват и не заплащат таксата за допълнителните дейности, отписват децата си от посещение.

Чл. 82. При честване на рождени дни и празници родителите не могат да внасят торти и сладкиши, а само плодове. От всички внесени в детската градина външни продукти се оставят 24 часови проби.

Чл. 83. През летния период и по време на ваканциите децата се разпределят в сборни групи.

Чл. 84. По време на ваканциите при възможност децата от филиала се преместват в централната сграда в сборни групи.

Чл. 85. Родителите са длъжни:

 • да спазват Правилника за организиране на дейността, който те подписват по групи;
 • да спазват хигиенните изисквания;
 • да не нарушават дневния режим на децата;
 • да поддържат етични взаимоотношения и добър тон на общуване с децата, персонала и помежду си.

Чл. 86. Родителите нямат право да влизат в саморазправа с персонала, с другите родители, със своите и с другите деца, както и да си служат с грубости.

Чл. 87. Всички тревоги, проблеми, предложения и други, родителите предоставят устно или писмено на учителките или на Директора. Ръководството на детското заведение е длъжно да вземе своевременно отношение по постъпилите жалби и да разреши проблемите  по най-бързия начин, в полза на децата.

Чл. 88. Родителите са първи помощници на учителите в осигуряване условията и възпитанието на децата и полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс и Хартата за защита правата на детето.

Чл. 89. Родителите оказват помощ на детската градина при хигиенизиране, залесяване, поддържане и обогатяване на материалната база.

Чл. 90. Родителите участват в избора и в работата на родителските активи и Обществения съвет. 

Раздел V. Ръководство. Педагогически съвет.

Чл. 91. Директорът, като орган на управление на детската градина:

 1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
 2. спазва и прилага държавните образователни стандарти;
 3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
 4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
 5. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства.
 6. директорът на детската градина, в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите обявени в ЗПОУ, при условие, че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации;
 7. сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците в детската градина по реда на Кодекса на труда;
 8. обявява свободните места в бюрата по труда и в РУО в 3-дневен срок от овакантяването им;
 9. награждава и наказва служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник;
 10. организира приемането на деца и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни стандарти;
 11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по ЗПУО;
 12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;
 13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в детската градина;
 14. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;
 15. изготвя и утвърждава длъжностното разписание.
 16. е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.
 17. утвърждава годишните и месечни разпределения разработени от учителите за съответната възрастова група;
 18. Административните актове на директора на детската градина се отменят – от кмета на общината.

Чл. 92. Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане, обсъждане и решаване на основни педагогически въпроси, здравеопазването и организацията на детска градина № 155 „Веселина”. Педагогическият съвет обединява усилията на учители и медицински персонал за целите на възпитанието, отглеждането и опазването на здравето и живота на децата.

Чл. 93. Педагогическият съвет на детска градина  №155 „Веселина” има право да решава самостоятелно основните въпроси на възпитателната работа в съответствие с нормативните документи и специфичните условия на работа.

Чл. 94. Педагогическия съвет:

 • приема Стратегия за развитие на детската градина с приложени към нея план за действие и финансиране;
 • приема формите на обучение;
 • приема програмна система;
 • приема годишен план за дейността на детската градина;
 • приема мерки за повишаване качеството на образованието;
 • приема Правилник за дейността на детското заведение;
 • съгласува броя на децата и групите след определяне от директора;
 • определя начален час за сутрешен прием и краен час за изпращане на децата;
 • определя организацията на педагогическия процес и дневния режим;
 • определя училищните символи и ритуали на детската градина;
 • предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 • участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на работещите в детската градина;
 • определя допълнителните педагогически услуги, които се предлагат на родителите;
 • определя седмичния максимален брой педагогически ситуации за всяка възрастова група;
 • обсъжда и взема решения по резултатите от възпитанието и обучението на децата;
 • обсъжда и взема решения по анализа на здравословното състояние и физическата дееспособност на децата;
 • обсъжда въпроси от бита, храненето, организацията на квалификацията на персонала;
 • обсъжда и взима решение по доклад на учителите за месечното присъствие и отсъствие на децата;
 • взима решение за налагане на административни санкции на родители, които не спазват определените със Заповед на директора срокове за събиране на такса за посещение на детска градина, отсъстват без заявление и уважителни причини.

Чл. 95. Присъствието на заседанията на педагогическия съвет за учители и медицинските сестри е задължително. Отсъствия се допускат само с разрешение на Директора и по медицински причини.

Чл. 96. Решенията на педагогическия съвет се вземат с обикновено мнозинство. На всяко заседание се води протокол. Дневният ред се обявява 3 дни предварително.

Чл. 97. Заседанията на педагогическия съвет се провеждат в учителската стая.

Чл. 98. Решенията на педагогическия съвет се изнасят от секретаря на таблото в учителските стаи в двете сгради.

Чл. 99. Училищното настоятелство е доброволно сдружение за подпомагане на възпитателно-образователния процес, стопанското и материално осигуряване на детското заведение. То се избира за срок от две години на обща родителска среща.

Чл. 100. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол. Развива дейност съгласно ЗПУО, глава четиринадесета. Одобрява стратегията за развитие на детската градина. Участва в създаването и приемането на етичен кодекс на общността на детската градина – педагози, служители, деца, родители.

(1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на община Слатина  и най-малко четири родители на деца от детската градина.

(2) Членовете му се избират за срок най-малко от три години.

Раздел V.СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 101. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото , познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческо развитие на всяко дете.

Чл. 102. Образователната дейност в детското заведение се извършва от учителките в групите по програмна система и спомагателни книжки одобрени от Педагогическия съвет.

Чл. 103. Учителките работят с децата по одобрен от Педагогическия съвет дневен режим, който е съобразен с възрастовите особености на децата и държавно образователния стандарт за предучилищно образование.

Чл. 104. Учителките сами преценяват и подбират организираните занимания и учебни форми, съдържанието, средствата и подходите. Те съблюдават по време на престоя на децата в детската градина да не им се поставят непосилни задачи, да не се оказва насилие от когото и да било върху тях; да се зачита индивидуалността им и личното предпочитание там, където имат право на избор, с децата да се разговаря на правилен български език.

Чл. 105. Учителките са гарант за сигурността и спокойствието на децата.

Чл. 106. Учителките поощряват и насърчават децата към активност и творчество, формират увереност и самочувствие у всяко дете.

Чл. 107. Опазването на здравето и живота на децата е първостепенно задължение на детските учителки по всяко време от пребиваването им в детското заведение.

Чл.108. За възпитателната работа учителките се подготвят ежедневно от 13.00 до 15.00 ч. с необходимите материали и обстановка за следващия ден.

Чл. 109. Образователният процес се планира от учителките в началото на учебната година в годишно разпределение, което се утвърждава от директора. През учебната година в дневника на групата се планира седмично разпределение.

Чл. 110. Учителките осигуряват реализацията на държавните образователни стандарти.

Чл. 111. Учителите проследяват постиженията на децата в началото и края на учебната година. Резултатите от постиженията се отчитат в дневника на групата.

Чл. 112. В хода на предучилищното образование постиженията на всяко дете се отчитат от учителя в детско портфолио.

Чл. 113. Учителките поддържат и осигуряват естествена обстановка в групата с оглед реализацията на планираната работа и комфорта на децата, като я разнообразяват съобразно празници, сезони, игри и потребностите на децата.

Чл. 114. Учителките подреждат мебели и кътове, като осигуряват свободен достъп на децата, движение и ползването на всички играчки и пособия, без ограничения.

Чл. 115. Учителките организират храненето на децата, като са неотлъчно до тях и работят за формирането на културни навици. За всички забелязани особености информират Директора. Подхождат индивидуално, отговорно и добронамерено.

Чл. 116. Учителките изработват и редовно обновяват табло със съобщения за родителите.

Чл. 117. Учителките поддържат ежедневни контакти с родителите, обменят информация относно детето, уведомяват за всички особености в здравословното състояние, предават съобщения и изисквания на детското заведение.

Чл. 118. Учителите оказват помощ на децата при хранене, събличане, обличане, ползване на тоалетна, миене и други.

Чл. 119. Учителките осъществяват непрекъснат надзор на децата.

Чл. 120. При инцидент или травма с дете учителките незабавно уведомяват медицинската сестра за оказване на първа помощ, а след това осведомяват Директора и родителите.

Чл. 121. Учителките приемат и предават децата чисти и спретнати.

Чл. 122. Учителките приемат любезно детето и благоприятстват раздялата му с родителите.

Чл. 123. Учителките участват в музикалните ситуации и заучават песните и танците с децата в други моменти от дневния режим.

Чл. 124.Учителките участват в ситуациите по физическа култура и съдействат за организиране на децата в подвижни игри, упражнения и др.

Чл. 125. Забранено е оставянето на децата сами, както и самостоятелното придвижване на деца по коридори, стълбища и помещения извън занималните без придружител.

Чл. 126. Забранено е предаването на децата на непознати хора, освен с изричното писмено разрешение на родителя, дадено лично на учителките.

Чл. 127. Забранено е нарушаването на дневния режим на децата.

Чл. 128. Облеклото на децата се коригира от учителките, съобразно температурата на въздуха в занималнята и на открито, както и в съответствие с общия закалителен режим.

Чл. 129. Не се допуска намокряне на децата, а при случай детето се преоблича и дрехите се подсушават.

Чл. 130. Учителките ръководят цялостната работа в групата, направляват дейността на помощник-възпитателя и поставят съответни изисквания.

Чл. 131. Учителките от 1-ва смяна нямат право да напускат работното си място преди идването на учителката от 2-рата смяна. При отсъствие на учителката от 2-ра смяна учителката от 1-ва смяна поема работата в групата и изчаква организация от Директора, за осигуряване на официален заместник.

При отсъствие на учител от групата до 10 дни заместването се поема от другия учител. При отсъствие над 10 дни се изготвя график за официален заместник от детската градина. При продължително отсъствие се осигурява заместник учител от вън.

Чл. 132. В края на своята смяна учителките са длъжни да подредят групата, дрехите на децата; кътовете по интереси; да предадат занималнята в изрядност; да уведомят колежката си за броя на децата, за възникнали проблеми и съобщения.

Чл. 133. След 2-ра смяна дежурните учителки напускат детското заведение, като издават обекта на СОТ. Оставят занималните в изрядност, затварят врати, прозорци, чешми и изключват всички електрически уреди.

Чл. 134. Размяната на смени и взаимни замествания се съгласуват единствено с Директора.

Чл. 135. Учителките са длъжни да запознаят всеки родител с Правилника за организиране на дейността на детска градина № 155 „Веселина”.

Чл. 136. Учителките водят ежедневно електронен дневник относно присъствията и отсъствията на децата.

Чл. 137. На последно число от месеца учителките уточняват с касиера присъствията и отсъствията на децата за начисляване на месечна такса.

Раздел VІ. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Чл. 138. Медицинското обслужване на детска градина № 155 „Веселина” се осъществява от медицински сестри, чиито работодател е Кметът на район Слатина. Контролът върху дейността им се осъществява от Директора и от органите на РЗИ.

Чл. 139. Здравеопазването се извършва съобразно общ закалителен режим, който е задължителен за изпълнение и се контролира Директора на детска градина № 155 „Веселина”.

Чл. 140. Медицинските сестри:

 • осъществяват системно наблюдение на физическото и нервно-психическото състояние на децата;
 • заедно с учителите при нужда незабавно уведомяват родителите на детето, което е неразположено с температура или друга причина;
 • при нужда придружават детето до поликлиниката или друго болнично заведение;
 • контролират и оценяват физическата им дееспособност, съвместно с учителките;
 • организират провеждането на закалителните процедури;
 • контролират и следят за ежедневния престой на децата на открито;
 • осъществяват системно наблюдение и контрол над режима на децата през деня, в съответствие с възрастовите особености и физиологични потребности;
 • контролират изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и обучават помощния персонал как се извършват те;
 • водят лична здравно-профилактична карта за всяко дете, в която отразяват здравното му състояние;
 • ежедневно провеждат филтър;
 • вземат мерки за избягване на травми, отравяния, изгаряния;
 • при заразно заболяване изолират карантинираните групи и деца и не допускат сливане;
 • заедно с учителите от групата писмено или по телефона уведомяват всички родители на контактните деца;
 • оборудват спешни шкафове с медикаменти за оказване на неотложна медицинска помощ, които са на разположение от 7.00 до 19.00 ч., на които те са пряк отговорник;
 • организират здравното възпитание на децата, на служители на детска градина № 155 „Веселина” и на родителите;
 • контролират редовното извеждане на децата на двора, на чист въздух, след 10.30 ч., при подходящи метеорологични условия;
 • при организиране на следобедната почивка следят всяко дете да ползва само личното си легло и бельо;
 • при събиране на две групи следят бельото на външни за групата деца да бъде сменено;
 • ежедневно пробват храната, присъстват на влагането на продуктите и на разпределението на готовата храна;
 • следят за състоянието на хранителните продукти в складовете, чрез водене заедно с домакина на специална тетрадка за годността на стоката, отговарят за състоянието на здравните книжки на помощния персонал, както и за изпълнение на препоръките от РЗИ;

Чл. 141. Медицинските сестри:

 • не допускат приемане на деца с температура, повръщане, обриви и разстройство;
 • не допускат течение в групите – помещенията се проветряват, когато децата са извън групите, преди идването им и след предаването им;
 • не допускат запрашването на въздуха в групите – при основно почистване следят децата да не са в групата;
 • не допускат внасянето на лекарства в детското заведение и стриктно следят за приемането на такива от учителите.

Раздел VІІ. МАТЕРИАЛНА БАЗА  НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“

Чл. 142. Детската градина разполага с материално техническа база, осигуряваща условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата.

Чл. 143. МТБ се подържа и обновява, чрез средства от бюджета, спонсорства и дарения.

Чл. 144. Спонсорствата и даренията се приемат от комисия определена със заповед на Директора и се съобщават в СО.

Чл. 145. Директорът осъществява контрол върху начина на съхранение и експлоатация на повереното на работниците имущество и МТБ.

.Чл. 146. Работниците и служителите отговарят имуществено за поверената им МТБ.

Чл. 147. Инвентарът се завежда под номер в инвентарната книга на детската градина.

Чл. 148. Инвентарът се зачислява на работници служители и учители в детското заведение от касиера срещу подпис.

Чл. 149. При напускане на длъжността, всеки служител е длъжен да издаде имуществото на касиера срещу подпис.

Чл. 150. Лицата, направили умишлени повреди или загубили имущество ,го възстановяват в реалния му вид.

Чл. 151. За своевременно възстановяване на нанесените материални щети отговорност носи касиера.

Чл. 152. Печатът на детското заведение се съхранява от Директора.

Раздел VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 • 1. Този Правилник за дейността на детска градина № 155 „Веселина“ се издава на основание ЗПУО, Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.181 от КТ, Наредба за управление на качеството, наредба за здравословното хранене и др.
 • 2. Настоящият Правилник е приет на заседание на Педагогически съвет проведен на 17.09.2019 г. /Протокол №2/, влиза в сила от деня на приемането му, валиден е за срок от една година и отменя действащия до тази дата Правилник. Правилникът става задължителен документ за всички служители и работници в детското заведение, независимо дали членуват в синдикат и урежда въпросите за организацията, управлението и самоуправлението.
 • 3. Щатният персонал има право да прави писмени предложения за изменения на Правилника, адресирани до Директора. Предложенията се разглеждат от определена със заповед от Директора комисия в едноседмичен срок, ако те са подкрепени поне от 1/3 от щатния персонал.
 • 4. Директорът може да издава заповеди, с които да регламентира неуредени с този Правилник или с други нормативни документи въпроси.
 • 5. Директорът може да отменя издадени от него заповеди, поради отпадане на основанието, на което са издадени, или по други съображения.
 • 6. Директорът запознава щатния персонал с Правилника в тридневен срок след влизането му в сила. Всеки нов служител постъпва на работа след запознаване с Правилника и се подписва за това.
 • 7. Копие от Правилника се съхранява от Директора на детското заведение – подписан от всички служители и преподавателите на допълнителните педагогически дейности.