ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА 155 ВЕСЕЛИНА“

1505  гр. София,  район  Слатина, ул. Георги Минчев  № 35  02/971-33-48;  02/870-05-38;електронна поща: dg155veselina@abv.bg

Утвърждавам – Директор: Янка Чавдарова

 

 ПРАВИЛНИК ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА ДЕТСКА  ГРАДИНА   155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 2/14.09.2022 год.

Настоящият Правилник урежда въпросите относно устройството и  дейността на детското заведение. Разработен е съобразно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Кодекс на труда, Конвенция за правата на децата.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на настоящия Правилник е прилагането на демократизма в организацията на труда, разширяване ролята, правата и задълженията на всеки член от колектива по отношение на качеството и ефективността на възпитанието, социализацията, обучението и отглеждането на децата.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Правилникът урежда правата на децата, като им дава право на равен достъп до детската градина.
 2. В детската градина не се допускат ограничения или привилегии основани на раса, народност, пол, етнически или социален произход.
 3. Посочените изисквания в Правилника са в синхрон с нормативната уредба, държавно образователните стандарти, насоките на МОН и СО за организиране работата в детското заведение, опита и традициите на ДГ №155 “Веселина” и мнението на родителите.
 4. Посочените изисквания в Правилника са съобразени и подчинени на  временните противоепидемични мерки в детските ясли и  детските градини, които стават неизменна част от Правилника за уч.2022/23год./Приложение2/ Предучилищното образование се осъществява от детската градина при осигурена среда за учене  чрез игра, съобразена с възрастовите особености на децата и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване физическото и психическото му здраве.
 5. ДГ №155 „Веселина” е общинско детско заведение. То е подготвителна институция в системата на предучилищното и училищно образование за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. При възможност и наличие на свободни места в детската градина могат да се приемат деца навършили две години към началото на учебната година.
 6. ДГ№155 е юридическо лице на бюджетна издръжка към СО
 7. Директорът е третостепенен разпоредител с бюджет на детската градина по бюджета на СО
 8. Директорът е орган за управление и контрол в ДГ№155.
 9. ДГ има обикновен собствен печат и единен идентификационен код по БУЛСТАТ.
 10. Обучението в ДГ №155 „Веселина” е светско и се провежда на книжовен български език.
 11. Предучилищното образование е задължително от учебната година, в която детето навършва 4 години
 12. ДГ №155 „Веселина” предлага допълнителни педагогически дейности съгласно чл.19 от Наредба №5 за предучилищно образование .по желание на родителите срещу заплащане, за стимулиране интересите, желанията и заложбите на децата – английски език, приложни изкуства, футбол, народни танци, плуване, карате и др.
 13. ДГ№155 е с обща численост на персонала 48 щатни бройки.

 

УСТРОЙСТВО, РЪКОВОДСТВО  И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА,

Раздел 1. Директор

 1. Директорът, като орган на управление на детската градина:
 • организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
 • спазва и прилага държавните образователни стандарти;
 • осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
 • представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
 • съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства.
 • директорът на детската градина в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите обявени в ЗПОУ, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.
 • сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците в детската градина по реда на Кодекса на труда;
 • обявява свободните места в бюрата по труда и в РУО в 3-дневен срок от овакантяването им.
 • награждава и наказва служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник;
 • организира приемането на деца и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни стандарти;
 • съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по ЗПУО
 • контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;
 • осигурява условия за здравно-профилактична дейност в детската градина или в училището;
 • изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;
 • изготвя и утвърждава длъжностното разписание.
 • Директорът на детската градина или на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.
 • Директорът утвърждава седмичните разпределения разработени от учителите за съответната възрастова група
 • Административните актове на директора на  детската  градина се отменят  от кмета на община „Слатина“

 

Раздел 2. Педагогически съвет

 1. Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане, обсъждане и решаване на основни педагогически въпроси, здравеопазването и организацията на ДГ № 155 „Веселина”.
 2. Педагогическият съвет в детската градина:
 • приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
 • приема правилник за дейността на ДГ;
 • приема образователен план;
 • приема формите на обучение;
 • приема годишния план за дейността на ДГ;
 • приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
 • приема мерки за повишаване качеството на образованието;
 • приема програма за превенция на ранното напускане на ДГ;
 • приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и от уязвими групи;
 • предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 • прави предложения на директора за награждаване на учители и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
 • определя символи и ритуали и други отличителни знаци на ДГ;
 • участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на Общността на детската градина;
 • запознава се с бюджета на детската градина, както и с отчетите за неговото изпълнение;
 • периодично проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от децата и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
 • упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
 • Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на детската градина.
 1. Присъствието на заседанията на педагогическия съвет за учители и медицинските сестри е задължително. Отсъствия се допускат само с разрешение на Директора и по медицински причини.
 2. Решенията на педагогическия съвет се вземат с обикновено мнозинство. На всяко заседание се води протокол. Дневният ред и мястото се обявява 3 дни предварително.
 3. Решенията на педагогическия съвет се изнасят от секретаря на таблото в учителските стаи в двете сгради.

 

ПРИЕМ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ

 Раздел І. Кандидатстване, класиране, приемане и отписване на деца. Такси.

 Постъпването на децата в детската градина става по желание и избор на родителите /настойниците/.

 1. Родителите подават заявление за кандидатстване, чрез информационната система за обслужване на детските градини.
 2. Заявления за прием в детската градина се подават в сайта на информационната система от родителите, настойници на детето, в текущата календарна година, в която детето навършва 3 год. За децата навършили 4, 5 и 6 год. се подават заявления в сайта целогодишно и се приемат при наличие на свободни места.
 3. Заявлението подадено чрез информационната система съдържа: данни с имената на детето, ЕГН, градините за които кандидатства, подредени по предпочитания от родителя, настойника, адрес, телефон, имейл, адрес за връзка съобразно политиката за защита на личните данни.
 4. За да бъде подадено заявлението е необходимо:
 • Родителят, настойник да регистрира детето в информационната система за обслужване на детските градини
 1. Информационната система извършва класирането в определени от СО срокове за:
 • Първо класиране
 • Второ класиране
 • Трето класиране
 • Текущи класирания
 1. Приемат се толкова първи групи, колкото групи се изписват за първи клас.
 2. Списъците на приетите деца се обявяват на видно място в детската градина, след класиране чрез информационната система.
 3. Родителите на приетите деца потвърждават желанието си за посещение на детска градина в обявените срокове, след обявяване на списъците. Непотвърдилите в определения срок отпадат и на тяхно място се приемат следващите по реда на класирането.

30.С приоритет се приемат деца по социални критерии,  приет от СОС

 1. Посочените социални критерии важат само при първоначалното сформиране на групата. Необявени предимства не се взимат предвид.
 2. Децата за първа група се приемат в годината, в която навършват три години или 2 год. към началото на учебната година при наличие на свободни места
 3. По преценка на родителите , както и при наличие на свободни места могат да постъпват и деца навършили две години към началото на учебната година на постъпване.
 4. При наличие на свободни места групите се допълват по всяко време на годината.
 5. /1/Документите, които родителите задължително представят при провеждане на планов прием на новоприети деца, съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и съгласно регламента в писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на д-р  Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– Отрицателен резултат от изследване за чревни паразити /фекална проба и скоч лепенка/, заверена в ХЕИ до 15 дни от издаването.

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

–  данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България/ДВ, бр. 45 от 2005г./;

–  медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

– Документ доказващ посочено предимство

/2/.При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

– При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно(фекална проба и скоч проба) Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитолози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

36./1/ Дете се счита за прието в ДГ № 155 „Веселина”, ако е включено в списъците и родителят го е записал лично при Директора.

/2/ За периода на адаптация  от семейната среда към детската градина  в ДГ№155“Веселина“ се следва приетия  и утвърден  Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина / Приложение 1 към Правилник за дейността на ДГ№155“Веселина“/.

 1. Здравните му документи се одобряват от медицинската сестра на детската градина. В присъствието на родителите се изготвя личната здравна карта на детето, която се закупува от тях предварително. В нея се записват всички особености на детето – алергии към храна, медикаменти и други специфични такива.
 2. Неявилите се и непотвърдили присъствие до 60 календарни дни, считано от 15.09. деца, се считат за отказали се и на тяхно място се приемат следващите по реда на класиране в информационната система.
 3. За престоя на децата в ДГ родителите не заплащат  такса,  в съответствие с промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни данъци и такси, с която отпадат таксите за детски ясли и градини, считано от 01.04.2022г.
 4. В детската градина посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите в рамките на общо 30 работни дни/ за първа група/ и 10работни дни /за  подготвителни групи/ от 15 септември  на текущата година до 31 май на следващата година.
 5. За времето през което детето не е посещавало детска градина в края на всеки месец се представят съответните документи за извиняване на отсъствията – медицинска бележка или заявление от родителя.
 6. Деца, отсъстващи от градина повече от един месец, без да са подали писмена молба и без да са получили писмено разрешение от Директора, се отписват от детската градината.
 7. При отсъствие на дете от градина се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни и главови въшки или декларация за информирано съгласие за липса на контакт със заразно болен
 8. При заявено желание на родителите и срещу заплащане се осигуряват условия за организиране на допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.

училището.

/1/ Дейностите се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при  спазване на действащото законодателство.

 

Раздел ІІ. Ежедневен прием, хранене. Детски отдих и туризъм

 

 1. Децата се приемат сутрин до 8.45 ч.
 2. След 8.45 ч. детската градина се затваря, за да се осигури безопасността на децата и сградата. На родителите, на които се налага да водят децата си след 8.45 ч., това се разрешава след предварителна уговорка с учителката или Директора. Влизането на родители в помещенията се разрешава при необходимост или организирани мероприятия.
 3. Ако дете се довежда на градина след 9.00 ч. то трябва да е закусило в къщи и предварително да бъде предоставена информация на детското заведение за закъснението.
 4. Децата се водят на градина без скъпи накити, бижута, дрехи, мобилни телефони, таблети и лични играчки. Учителките не носят отговорност за липсата или повреждането им.
 5. Новоприетите деца в детска градина могат да бъдат взимани на обяд по преценка на родителите и учителите, с оглед безболезнената им адаптация, само след съгласуване с Директора.
 6. Децата се приемат лично от учителката , медицинската сестра или помощник-възпитател, като сутрин задължително се изчаква прегледа от медицинската сестра. Дете, на което са открити паразити, обриви, температура се връща от детското заведение. Подновяването на посещението в детската градина става само с бележка от личния лекар.
 7. Децата в детската градина се хранят четири пъти дневно
 • Сутрешна закуска;
 • Междинна закуска – плод или зеленчук в 10.00 ч.
 • Обяд;
 • Следобедна закуска.
 1. Храната се подготвя според изискванията на Наредбата № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене но децата от 3 до 7 г. в детските заведения. Менюто се изработва от комисия в състав: медицинска сестра, домакин, готвач и се утвърждава от Директора.
 2. Менюто се предоставя на вниманието на родителите на входовете и в сайта на детската градина за цялата седмица. Менюто е задължително за изпълнение. Подмяна се допуска само след съгласуване с Директора.
 3. Продуктите се получават ежедневно от склада, на обяд в 13.30 ч., с комисия: готвач, домакин, медицинска сестра и дежурен учител. Отговорност за количеството, качеството и влагането на продуктите носи готвачът. Контролът за качеството на храната се осъществява от директора и медицинските сестри.
 4. Требвателният лист се изработва от медицинска сестра и готвачката, а искането – от домакина и се представя на Директора до 13.30 ч.
 5. Раздаването на храната става според записаната в заповедната книга бройка за храна, в която са нанесени броя на децата за деня, до 9.30 ч.
 6. Храната в групите се разпределя от помощник възпитателя изцяло между децата.
 7. Персоналът няма право на безплатна храна.
 8. По време на хранене се ползват без спестяване необходимите съдове и прибори, като според възрастта на децата се включват постепенно вилицата и ножа. С поведението си учителката, медицинската сестра и помощник възпитателя са пример за подражание. Те следят децата да се хранят без да изхвърлят храната си. Според възрастта се спазват и изискванията за самообслужване.
 9. Закуската на закъсняло дете се пази до 9.00 часа, обяда на неявило се дете се разпределя на желаещите.
 10. По желание и със съгласието на родителите за децата от детската градина се организират екскурзии, лагери на море, планина, ски училище.
 11. При организирането им стриктно се спазват разпоредбите на Наредбата за организиране на детския отдих и туризъм.
 12. Съобразно очакваните резултати по образователните направления по време на учебната година децата може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, а провеждането им се разрешава контролира от директора.
 13. За всички дейности по организирано извеждане на децата от населеното място на детската градина се изисква информирано писмено съгласие на родител.
 14. При организирането на екскурзия или лагер задължително се взима разрешение от Началника на РУО на МОН и Директора на Дирекция „Образование” на СО, уведомява се и Кмета на район „Слатина”.

 

Раздел ІII .Организация на учебно и неучебно време. Групи

 

 1. Предучилищното образование създава условия за придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Компетентностите се определят с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
 2. Децата може да постъпят за предучилищно образование не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст.Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето.
 3. /1/ Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на Програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина и съответства на изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

/2/Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

 1. Децата се разпределят по възрастов признак и при възможност по зачитане желанието на родителите.
  • Първа възрастова група 3-4 годишни, при наличие на свободни места 2-3-4 години
  • Втора възрастова група 4-5 годишни
  • Трета възрастова група 5-6 годишни
  • Четвърта възрастова група 6-7 годишни.
 1. Броят на децата в групите се определя от директора в съответствие със стандартите за физическа среда и финансиране на институцията
 2. Децата на служители се приемат в друга група, а не в тази, в която работи служителя.
 3. Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група е една учебна година
 4. Учебната година започва на 15септември и е с продължителност 12 месеца. Учебната година включва учебно и неучебно време. Неучебно време е времето без педагогически ситуации от 01.06 до 14.09. В учебното време се организират както основни, така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.
 5. Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна форма.

Самостоятелната организация на педагогическо взаимодействие се провежда след заявено желание на родителите за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в РУО по чл.67,ал.2 от ЗПУО. Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от детската градина в началото и в края на учебното време, за което родителите осигуряват присъствие на детето в определен ден и час в детското заведение.

 1. ДГ №155 е с целодневна организация в рамките на 12 астрономически часа дневно от 7.00 до 19.00 ч.
 • Начален час за сутрешен прием е 7.00 ч до 7.30 ч. в дежурна група. За учебната 2020/21год. съобразно противоепидемичните мерки приемът на деца започва в 7.30ч. с преглед от медицинската сестра
 • Краен час за изпращане 18.30 до 19.00 ч от дежурен учител
 • В почасовата организация се осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден само през учебно време и се включват не повече от 2 деца над максималния брой деца определени за съответната група.
 • Начален час за приемане в почасовата организация е 9.00 ч , краен час на изпращане 12.00 ч
 • Таксата за почасова и самостоятелна организация се определя с Наредба на СО
 • Самостоятелната форма на възпитание, социализация, обучение и отглеждане се организира от родителите след одобрение от експертна комисия в РУО и спазени изисквания на Наредба № 5 за предучилищното образование.
 1. При намаляване броя на децата в отделна група под 12 деца и при производствена необходимост /ваканции, дни за отработване и други/ се сформират сборни групи./съгл. Наредбата за работа в условия на Ковид/
 2. Карантинни групи не се сливат. Не се смесват здрави и контактни деца.
 3. Родителите на децата от групата, поставена под карантина се уведомяват писмено или по телефона, ако детето е контактно и не посещава детската градина.
 4. Преместването на дете от една в друга група става само с изричното разрешение на Директора.
 5. В детската градина не се приемат деца след боледуване без заключение на личния лекар, че детето може да посещава детско заведение.
 6. Децата се приемат лично от учителката, медицинската сестра или помощник-възпитател, като сутрин задължително се изчаква прегледа от медицинската сестра. Дете, на което са открити паразити, обриви, температура се връща от детското заведение. Подновяването на посещението в ДГ става само с медицинска бележка от личния лекар.
 7. Децата се отписват от детска градина в следните случаи:
 • по желание на родителите;
 • при постъпване в първи клас, но не по- късно от 15 септември в годината на постъпване;
 • отписват се деца, чиито родители с поведението си и изказванията си уронват авторитета на детското заведение, разпространяват невярна информация.

 

Раздел IV. Продължителност на предучилищното образование

 1. Задължителното предучилищно образование се осъществява във втора, трета и четвърта възрастова група.
 2. Децата, включени в задължително предучилищно образование получават комплект безплатни познавателни книжки. Познавателните книжки се закупуват с целеви средства на държавно финансиране.
 3. Учебните помагала са лични и се предоставят еднократно за една учебна година.
 4. Родителите, които желаят децата им да постъпят в първи клас от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето, уведомяват за това директора на детската градина най-късно до един месец преди края на учебното време
 1. Детската градина издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата от групите за задължително предучилищно образование. В 14-дневен срок преди края на учебното време учителите на съответната група установява готовността на децата, които ще постъпят в първи клас през следващата учебна година, за училище.
 2. Удостоверението описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в съответствие с очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за по образователни направления.
 3. В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 4. Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

    91.При постъпване в първи клас родителите задължително предоставят копие от удостоверението за задължително предучилищно образование на директора на съответното училище.

 1. Решението на родителите за по-ранното постъпване на дете в първи клас следва да е аргументирано в интерес на детето и обсъдено с учителите на групата.

 

 Раздел ІV. Проследяване на резултатите от предучилищното образование

 

 1. Проследяването на индивидуалното развитие на детето се осъществява:

–  като съпоставимост с ДОС за предучилищно образование;

–  от учителите на детската група, психолог и други специалисти при необходимост;

–  при спазване на изискванията за организиране на педагогическа диагностика;

– в началото на учебната година – входящо ниво и в края на учебната година – изходно ниво/ при необходимост се проследява и междинно ниво/;

 1. Проследяването се осъществява в съответствие с ДОС за предучилищно образование;

– за диагностика се използва избран от учителите инструментариум;

– отчитането на резултатите се вписва коректно в съответния раздел на дневника на детската група и те са на база за планиране на образователното съдържание;

 1. Индивидуалните постижения на детето могат да бъдат обсъждани по подходящ начин с родителите;

– не се допуска етикиране на база констатирани затруднения;

–  при констатирани затруднения от страна на детето се уведомява екипа  за подкрепа на личностно развитие oт детската градина и се прави оценка на потребностите от допълнителна индивидуална работа, която се вписва в протокол и индивидуален план или програма.

 1. На проследяване подлежи всяко дете независимо по кое време е постъпило в ДГ.
 2. В хода на предучилищното образование постиженията на всяко дете се отчитат от учителя и в детско портфолио, включващо:

–  Лични данни за детето.

–  Общи данни за уменията и предпочитанията му

– Информация за постиженията и резултатите от предучилищното образование по образователни направления;

– Материали от продуктивната дейност на детето.

– В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава.

Раздел V. Допълнителни дейности

 

 1. По желание на родителите срещу заплащане детската градина осигурява допълнителни педагогически дейности – английски език, танци, плуване, приложни изкуства, пиано, психомоторика, футбол, логопед, ски училище. Всички подробности се уточняват на първата родителска среща.
 2. Допълнителните педагогически дейности се осъществяват от юридически или физически лица, регистрирани съгласно Търговския закон.
 3. Фирмите осъществяващи допълнителните педагогически услуги (ДПД) представят следните документи:

– заявление за съвместна работа;

– съдебно решение за упражняване на съответния вид дейност;

– удостоверение за актуално състояние на фирмата;

– регистрация по БУЛСТАТ;

– свидетелство за съдимост на преподавателя;

– свидетелство от районен психодиспансер за преподавателя;

– документ за квалификация на преподавателя;

– оферта, която да съдържа : учебна програма по възрастови групи и цена на услугата /за обучение на едно дете/.

 1. Фирмата се избира от комисия в състав:
  • Директор;
  • учител, избран на ПС;
  • представител от Обществен съвет;
  • Главен експерт от Район „Слатина”.
 1. Таксите за провежданите ДПД се събират от преподавателите на фирмите, срещу издадена квитанция и списък с присъствията на децата за посочения период.
 2. Родители, които редовно закъсняват и не заплащат таксата за допълнителните дейности отписват децата си от посещение.

 

            ОТГОВОРНОСТ, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Раздел VI.  Учителите

 

104.Учителите в детската градина имат задължението да осъществяват възпитанието и обучението на децата в съответствие с държавните образователни стандарти.

 1. Учителските длъжности са:
 • „учител“;
 • „старши учител“;
 • „главен учител“;
 1. Учителите работят с децата по одобрен от Педагогическия съвет дневен режим, който е съобразен с възрастовите особености на децата и държавно образователния стандарт за предучилищно образование.
 2. Учителите определят методите и средствата за провеждане на образователния процес, съобразно принципите и целите определени в ЗПУО
 3. Учителите са гарант за сигурността и спокойствието на децата. Те поощряват и насърчават децата към активност и творчество, формират увереност и самочувствие у всяко дете. Право е да бъде зачитано  достойнството на всеки един учител.
 4. Учителите могат да бъдат награждавани и поощрявани:
  • с грамоти за постижения в предучилищното образование и за участие в допълнителни извън училищни форми
  • при наличие на финансова възможност парични награди  за изключителни заслуги в предучилищното образование
 1. Опазването на здравето и живота на децата е първостепенно задължение на детските учителки по всяко време от пребиваването им в детското заведение.

За образователната  работа учителите се подготвят ежедневно от 13.00 до 15.00 ч. с необходимите материали и обстановка за следващия ден.

 1. Образователния процес се планира от учителите в началото на учебната година в годишно разпределение, което се утвърждава от директора. През учебната година в дневника на групата се планира месечно  разпределение съобразно  държавните образователни стандарти.
 2. Учителите поддържат и осигуряват естествена обстановка в групата с оглед реализацията на планираната работа и комфорта на децата, като я разнообразяват съобразно празници, сезони, игри и потребностите на децата.
 3. Учителите организират храненето на децата, като са неотлъчно до тях и работят за формирането на културни навици. За всички забелязани особености информират Директора. Подхождат индивидуално, отговорно и добронамерено.
 4. Учителите изработват и редовно обновяват табло със съобщения за родителите.
 5. Учителите поддържат ежедневни контакти с родителите, обменят информация относно детето, уведомяват за всички особености в здравословното състояние, предават съобщения и изисквания на детското заведение.
 6. Учителите оказват помощ на децата при хранене, събличане, обличане, ползване на тоалетна, миене и други.
 7. Учителите осъществяват непрекъснат надзор на децата.
 8. При инцидент или травма с дете учителките незабавно предоставят детето на медицинската сестра за оказване на първа помощ и веднага осведомяват Директора и родителите.
 9. Учителите приемат и предават децата чисти и спретнати.
 10. Учителите приемат любезно детето и благоприятстват раздялата му с родителите.
 11. Учителите участват в музикалните ситуации и заучават песните и танците с децата в други моменти от дневния режим.
 12. Учителите участват в ситуациите по физическа култура и съдействат за организиране на децата в подвижни игри, упражнения и др. Веднъж седмично провеждат ситуация по физическа култура с основна цел създаване на условия, среда и средства за комплексно развитие на двигателната, психическата, умствената, емоционалната и социалната страна на детската личност.
 13. Забранено е оставянето на децата сами, самостоятелното придвижване на деца по коридори, стълбища и помещения извън занималните без придружител.
 14. Забранено е предаването на децата на непознати хора, освен с изричното писмено разрешение на родителя, дадено лично на учителите.
 15. Забранено е нарушаването на дневния режим на децата.
 16. Облеклото на децата се коригира от учителите, съобразно температурата на въздуха в занималнята и на открито, както и в съответствие с общия закалителен режим.
 17. Не се допуска намокряне на децата, а при случай детето се преоблича и дрехите се подсушават.
 18. Учителите ръководят цялостната работа в групата, направляват дейността на помощник-възпитателя и поставят съответни изисквания.
 19. Учителите от 1-ва смяна нямат право да напускат работното си място преди идването на 2-рата смяна. При отсъствие на учител от 2-ра смяна учител 1-ва смяна поема работата в групата и изчаква организация от Директора, за осигуряване на официален заместник. При отсъствие на учител от групата до 5 дни заместването се поема от другия учител. При отсъствие над 5дни се изготвя график за официален заместник от детската градина. При продължително отсъствие се осигурява заместник учител от вън.
 20. В края на своята смяна учителите са длъжни да подредят групата, дрехите на децата; кътовете по интереси; да предадат занималнята в изрядност; да уведомят колежката си за броя на децата, за възникнали проблеми и съобщения. След 2-ра смяна дежурните учители напускат детското заведение, като издават обекта на СОТ. Оставят занималните в изрядност, затварят врати, прозорци, чешми и изключват всички електрически уреди.
 21. Размяната на смени и взаимни замествания се съгласуват единствено с Директора, след предварително подадено заявление.
 22. Учителите са длъжни да запознаят всеки родител с Правилника за организиране на дейността на ДГ № 155 „Веселина”.
 23. Учителите водят ежедневно електронен дневник относно присъствията и отсъствията на децата.
 24. Учителите на последно число от месеца уточняват с касиера отсъствията на децата за начисляване на месечна такса за доп.дейности.

/1/. Всеки педагогически специалист отразява постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата длъжност в професионално  портфолио.

Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва материали, които доказват:

 • динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на децата/учениците, с които работи;
 • постигнатите резултати и придобиването на компетентности от децата и учениците в образователния процес;
 • участие в реализиране на политиките на институцията;
 • професионалното усъвършенстване и кариерното развитие.

/2/Професионалното портфолио се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали.

/3/Професионалното портфолио е на хартиен носител или в електронен формат.

 

Раздел VІI. Медицинско обслужване и здравеопазване

 

 1. Медицинското обслужване на ДГ 155 „Веселина” се осъществява от медицински сестри, чиито работодател е Кмета на район Слатина. Контролът върху дейността им се осъществява от Директора на ЦДГ №55 „Веселина” и от органите на ХЕИ.
 2. Здравеопазването се извършва съобразно общ закалителен режим, който е задължителен за изпълнение и се контролира Директора на ДГ№155 „Веселина”.
 3. Медицинските сестри:
  • осъществяват системно наблюдение на физическото и нервно-психическото състояние на децата;
  • заедно с учителите при нужда незабавно уведомяват родителите на детето, което е неразположено с температура или друга причина.
  • при нужда придружават детето до поликлиниката или друго болнично заведение;
  • контролират и оценяват физическата им дееспособност, съвместно с учителките,
  • организират провеждането на закалителните процедури;
  • контролират и следят за ежедневния престой на децата на открито:
  • осъществяват системно наблюдение и контрол над режима на децата през деня, в съответствие с възрастовите особености и физиологични потребности;
  • контролират изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и обучават помощния персонал как се извършват те;
  • съобразно разпоредбите на МЗ и РЗИ изработват план за работа в ДГ№155“Веселина“ при наличие на извънредна епидемиологична обстановка/ Приложение 2/
  • водят лична здравно-профилактична карта за всяко дете, в която отразяват здравното му състояние;
  • ежедневно провеждат филтър;
  • вземат мерки за избягване на травми, отравяния, изгаряния;
  • при заразно заболяване изолират карантинираните групи и деца и не допускат сливане;
  • заедно с учителите от групата писмено или по тел. уведомяват всички родители на контактните деца.
  • оборудват спешни шкафове с медикаменти за оказване на неотложна медицинска помощ, които са на разположение от 7.00 до 19.00 ч., на които те са пряк отговорник;
  • организират здравното възпитание на децата, на служители на ДГ №155 „Веселина” и на родителите;
  • контролират редовното извеждане на децата на двора, на чист въздух при подходящи метеорологични условия;
  • при организиране на следобедната почивка следят всяко дете да ползва само личното си легло и бельо;
  • при сливане на групи следят бельото на външни за групата деца да бъде сменено;
  • заедно с учителите и помощник възпитателя следят и преценяват използването на завивки за децата съобразно метереологичните условия
  • ежедневно пробват храната, присъстват на влагането на продуктите и на разпределението на готовата храна;
  • следят за състоянието на хранителните продукти в складовете, чрез водене заедно с домакина на специална тетрадка за годността на стоката, отговарят за състоянието на здравните книжки на помощния персонал, както и за изпълнение на препоръките от ХЕИ;
 1. Медицинските сестри:
 • не допускат приемане на деца с температура, повръщане, обриви и разстройство;
 • не допускат течение в групите – помещенията се проветряват, когато децата са извън групите, преди идването им и след предаването им.
 • не допускат запрашването на въздуха в групите – при основно почистване следят децата да не са в групата.
 • не допускат внасянето на лекарства в детското заведение и стриктно следят за приемането на такива от учителите.

.

Раздел VII. Участие в управлението, отговорности, права и задължения на родителите.

 

 1. Предучилищното образование като процес на възпитание социализация и обучение на децата се осъществява при взаимно сътрудничество с родителите.
 2. С цел подпомагане развитието  на детската градина и за граждански контрол в детската градина се създава Обществен съвет.
 3. В състава на обществения съвет се включват нечетен брой членове избрани на общо събрание на родителите свикано от директора.
 4. В състава на обществения съвет се включва и представител на финансиращия орган
 5. Председателят на обществения съвет се избира от членовете му за срок не по-дълъг от 3 години.
 6. Правата и задълженията на Обществения съвет са регламентирани в ЗПУО.

 

Родителите имат следните права:

 

 1. Периодично да получават информация за развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
 2. Да се срещат с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. Да участват в родителските срещи;
 4. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина.
 5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето.
 6. Да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено или в избраните по групи родителски активи и Обществения съвет
 7. Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата от специалист, за което детската градина им оказва необходимото съдействие.

 

Родителите имат следните ангажименти:

 

 1. Да осигуряват посещаемостта на детето в детската градина
 2. Да се запознаят с програмната система, седмичното разпределение на педагогическите ситуации, с правилника за дейността на детската градина
 3. Да спазват определените срокове за заплащане на месечната такса допълнителни дейности
 4. Редовно да се осведомяват за развитието на детето в образователно-възпитателния процес, за уменията му за общуване с децата и учителите и интегрирането му в училищната среда;
 5. Да се явяват в детската градина, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от учителя или директора.
 6. Да водят децата  в детската градина здрави, чисти и спретнати, с отлична хигиена, в удобно за обличане и събличане облекло. Родителите осигуряват достатъчно резервни дрехи за преобличане в надписана торбичка, вътрешни удобни пантофи, найлон против подмокряне на леглото и пижама. Пижамата се взимат от родителите в края на седмицата за изпиране и в понеделник се носи отново.
 7. Внасянето на поддържащи лекарства, става само със знанието на медицинската сестра. Тя поема задължението да бъдат дадени на време и в нужната доза, ако е необходимо.
 8. В началото на всяка учебна година родителите актуализират телефоните си за връзка и адреса на местоживеене. Родителите попълват декларация, с която уведомяват детската градина за лицата, които ще взема детето от детска градина. Не е желателно децата да се прибират от непълнолетен член на семейството или друг такъв  извън семейството.
 9. Родителите на децата с алергична хрема или кашлица представят в детската градина, на медицинската сестра или на учителките документ от личния лекар. В него  трябва да бъде написана точната диагноза.
 10. Родителите задължително се запознават с условията, при които се отглеждат и възпитават децата им, правят предложения и участват в подобряване на базата и условията за живот, в подготовката и провеждането на празници и развлечения.
 11. Родителите имат право да подпомагат финансово и материално детската градина чрез дарения, спонсорства или труд, да съдействат за обогатяване и поддържане на базата, за подобряване условията и разнообразяване живота на децата.
 12. За нормалната учебна дейност на всяко дете родителите осигуряват необходимия минимум учебни пособия – цветни моливи, лепила, фулмастери, водни бои, моделин, блокчета, подходящи книжки и дидактични материали, които се съгласуват на първата родителска среща с учителите и Директора.
 13.  При честване на рождени дни и празници родителите не могат да внасят торти, сладкиши и др.хранителни продукти.
 14. През летният период и по време на ваканциите децата се разпределят в сборни групи.
 15. По време на ваканциите при възможност децата от ДГ“Веселина“- 2 се преместват в централната сграда в сборни групи.
 16. Родителите са длъжни:
 • да спазват Правилника за организиране на дейността, който те подписват по групи;
 • да спазват хигиенните изисквания;
 • да не нарушават дневния режим на децата;
 • да поддържат етични взаимоотношения и добър тон на общуване с децата, персонала и помежду си.
 1. Родителите нямат право да влизат в саморазправа с персонала, със своите и с другите деца, както и да си служат с грубости.
 2. Всички тревоги, проблеми, предложения и други, родителите предоставят устно или писмено на учителките или на Директора. Ръководството на детското заведение е длъжно да вземе своевременно отношение по постъпилите жалби и да разреши проблемите по най-бързия начин, в полза на децата.
 3. Родителите са първи помощници на учителите в осигуряване условията и възпитанието на децата и полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс и Хартата за защита правата на детето.
 4. Родителите оказват помощ на ДГ при хигиенизиране, залесяване, поддържане и обогатяване на материалната база.
 5. Родителите участват в избора и в работата на родителските активи и Обществения съвет.

 

Раздел VІІ. Материална база на детската градина.

 

 1. Детската градина разполага с материално техническа база, осигуряваща условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата.
 2. Материалната база  се подържа и обновява чрез средства от бюджета, спонсорства и дарения.
 3. Спонсорствата и даренията се приемат от комисия определена със заповед на Директора.
 4. Директорът осъществява контрол върху начина на съхранение и експлоатация на повереното на работниците имущество и материално техническа база.
 5. Работниците и служителите отговарят имуществено за повереният им инвентар.
 6. Инвентарът се завежда под N: в инвентарната книга.
 7. Инвентарът се зачислява на работници, служители и учители в детското заведение от касиера срещу подпис.
 8. При напускане на длъжността, всеки служител е длъжен да издаде имуществото на ЗАТС срещу подпис.
 9. Лицата, направили умишлени повреди или загубили имущество го възстановяват в реалния му вид.
 10. За своевременно възстановяване на нанесените материални щети отговорност носи касиера
 11. Печатът на детското заведение се съхранява от директора.

 

Раздел VІІІ Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. Този Правилник се издава на основание ЗПУО, Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл.181 от КТ.
 • 2. Настоящият Правилник е приет на заседание на педагогически съвет проведен на 14.09.2022 год. /Протокол №2/, влиза в сила от деня на приемането му, валиден е за срок от една година и отменя действащия до тази дата Правилник. Правилникът става задължителен документ за всички служители и работници в детското заведение, независимо дали членуват в синдикат и урежда въпросите за организацията, управлението и самоуправлението.
 • 3.Щатният персонал има право да прави писмени предложения за изменения на Правилника, адресирани до Директора. Предложенията се разглеждат от определена със заповед от Директора комисия в едноседмичен срок, ако те са подкрепени поне от 1/3 от щатния персонал.
 • 4.Директорът може да издава заповеди, с които да регламентира неуредени с този Правилник или с други нормативни документи въпроси.
 • 5.Директорът може да отменя издадени от него заповеди, поради отпадане на основанието, на което са издадени, или по други съображения.
 • 6.Директорът запознава щатния персонал с Правилника в тридневен срок след влизането му в сила. Всеки нов служител постъпва на работа след запознаване с Правилника и се подписва за това.
 • 7.Копие от Правилника се съхранява от Директора на детското заведение – подписан от всички служители и преподавателите на допълнителните педагогически дейности.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1                                                           

 

Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина

Моделът е неразделна част от Правилника за дейността на детската градина

Приет на Педагогически съвет м.06.2022г

I.Какво е адаптацията

        Адаптацията е естествен процес, присъщ на всеки жив организъм, чрез който става уравновесяване с околната среда. Тя е строго индивидуална за всяко дете и за неговите родители. Излизането от семейната среда и срещата с новата – заобикалящата, непознатата, социална среда е част от живота и развитието на детето. Тръгването на детска градина е изключително събитие за малкото дете, защото е свързано именно с попадане в новата среда – материална и социална.

За успешното и краткосрочно протичане на адаптационния процес е важно активното включване на възрастните – родители, педагози и възпитатели  за подпомагане на  процеса.

( по Димитров & Николова, 2012: 9).

Определяне степента на адаптация се посочват обикновено следните критерии:

 • Емоционално състояние на детето;
 • Отношението му към възрастните;
 • Състоянието на съня и апетита;
 • Честота и продължителност на острите заболявания;
 • Сроковете, в които детето се нормализира.

Продължителността на адаптацията е различна, което се дължи на факта, че приспособяването на детето е и социален процес, в които роля играе личния му опит, подготовката му в семейството и приемащата го среда. Практиката показва, че при някои деца процесът отнема много кратко време / приспособяват се веднага/, при други – 1-3 седмици, за някои е нужно повече време – 2 до 4 месеца.

II .Период на адаптация

Първите дни в детската градина са изключително важни – в голяма степен от тях зависи какво ще е по-нататъшното отношение на детето към новото място. Това от своя страна влияе и върху неговото здраве и отношенията му с другите деца.

В началото на постъпването в детска градина повече от децата плачат, всяка сутрин някои от тях разиграват една и съща сцена – вкопчват се в майка си и баща си и не ги пускат да си тръгнат. При други деца нежеланието може да бъде изразено чрез неясни оплаквания или чрез повтарящи се неразположения (Бакюс, 2007: 29).Това са нормални временни реакции – израз на негодувание, които отминават бързо. Ако детето плаче и не иска да ходи на детска градина, гушнете го, успокойте го, разкажете му колко вълнуващи моменти го очакват. Или се опитайте да отвлечете вниманието му с друга интересна тема – защо например не му разкажете как кучетата, охлювите, мравките/ това, което срещате по пътя си/ също имат своя детска градина и сутрин бързат за там. Или просто се усмихнете и му предложете да стигнете до детската градина пеейки, казвайки гатанки и смешки или подскачайки на един крак . Интересните идеи винаги разпалват детското въображение, а вашето спокойствие и ведрост се предават на детето.

Много е важно родителите да знаят, че тъгата и истинското осъзнаване се случват няколко дни, седмици и дори месец след тръгването на градина. Малчуганът изведнъж става по-тъжен, не иска да ходи на градина, плаче. Това е съвсем нормално, защото детето свиква с новата сграда, новите правила, новите изисквания. Преди да тръгне на градина то е получавало грижи и внимание насочено само към него, а в градината трябва да дели вниманието с други деца и да се съобразява с нови правила.

Ако детето преживява тежко тръгването на градина – плаче, ядосва се, тъжно е , анализирайте първо собственото си отношение към нея и страховете си. Задайте си въпроса какво точно притеснява вас самите, дали не ви е страх от това, че се отделяте от детето си, дали самите вие нямате лоши спомени от детството си..Ако все пак детето не се адаптира дълго време, проследете какво го кара да се чувства неспокойно –  нещо в самата среда, във  взаимоотношенията му с другите деца или с учителите. Рядко детето се чувства неспокойно без каквато и да е причина. Не забравяйте, че от голямо значение е и последователността при ходенето на детска градина . Нека детето свикне с мисълта, че от понеделник до петък всеки има задължения – то е на детска градина, а мама и татко са на работа, а събота и неделя са дните за семейни забавления. Това ще се случи, ако не се отклонявате от този график без основателна причина. Не забравяйте – всяка адаптация изисква време и ако за едно дете е достатъчна седмица, за друго може да е необходим месец. Всичко е индивидуално и зависи както от характера на малчугана, от здравословното му състояние, от семейната обстановка, така и най-вече от нагласата на родителите и доколко имат доверие да пуснат детето си.

III. Раздяла пред детската градина: 

Раздялата трябва да бъде бърза и кратка! Често пред  вратата на детската градина детето започва да плаче и да ви моли да се върне. В този момент е важно да запазите спокойствие и колкото и да е трудно за вас да не  отстъпвате. Бъдете категорични за да избегнете манипулации за в бъдеще. След като заявите веднъж „тръгвам”, го направете. Приемете уверението на педагога, че щом влезе в групата, детето бързо се успокоява и всичко е наред.  Преодолейте безпокойството си и се доверете на грижата, която ще положи детската градина за адаптиране на детето към новата среда. Практиката показва, че детето много по-бързо свиква с промяната , отколкото си мислят родителите. Разбира се кратката раздяла е добре да бъде съпроводена с ваш , собствен ритуал, който да предостави на детето онази частица собствена нежност и грижа , която е присъща само на вашата семейна среда – целувка, гушкане, жест , дума, израз. Не забравяйте, че децата се разделят по-лесно с единия от родителите, така че може да пробвате и този вариант. Повечето деца плачат, защото тяхната главна потребност – да бъдат в безопасност и да са защитени, им се струва застрашена. Затова гушнете детето, целунете го, припомнете му какъв интересен ден го очаква с другите дечица и го уверете, че скоро пак ще сте тук. Добре е да уточните след колко време ще го вземете, като имате предвид, че за детето времето все още не се измерва с минути или часове. Кажете например, че ще сте при него след като се събуди от следобедния сън и хапне следобедната закуска, и непременно спазете обещанието си. Дайте му увереност, че всичко ще е наред и нищо лошо няма да му се случи.

IV.Обратно към вкъщи

Когато се прибирате от детска градина, отново си създайте ритуал – правете нещо заедно, което да ви достави удоволствие. Например отбийте се на детската площадка или

в парка. Така ще се заредите с положителни емоции , а те ще бъдат очаквани от детето с нетърпение и на следващия ден. Приятния завършек на деня е начало и на прекрасно следващо утро.

Преживяванията през деня, многото нови впечатления водят до напрежение на нервната система. Това налага след прибиране у дома да осигурите на детето спокойствие и уют. Опитайте  да  се докоснете до вътрешния му свят, да разберете как се чувства, на какво се радва, от какво се страхува. Поиграйте си заедно и проведете приятелски разговор – попитайте го с какви играчки е играло през деня, дали се е хранило и с какво, дали се е запознало с някого. Разкажете му и за своя ден. Избягвайте да го питате дали му е харесало в детската градина и дали утре ще отиде пак – това понякога внушава погрешни мисли / там може да е лошо и може и да не ходи когато не му хареса/ и настроения свързани с тях.

Преди лягане започнете да разказвате приказка за детето, което съвсем скоро е тръгнало на детска градина. Но не я разказвайте цялата. Оставете части от нея и за следващите вечери, когато ще продължите разказа за героите прикарали още един интересен ден в детската градина. Чрез приказката имате възможност да решавате и проблемни ситуации. Детето ще разбере, че не винаги всичко е идеално, но винаги има възможност да открием решение. Постепенно разказвайте заедно така ще имате възможност да разберете как се чувства в новата обстановка, ще му помогнете да осъзнава собствените си емоции и най- важното – да ги споделя, което е трудно за децата в тази възраст.

Всяко творческо занимание като работа с пластилин, глина , рисуване е добър способ за себеизразяване и осигурява възможност за психическо разтоварване и „изливане „ на емоции. Неизразените емоции / особено негативните / се натрупват и накрая се изливат в сълзи, които отстрани изглеждат непонятни, тъй като няма видими причини за подобна реакция. Творческите занимания помагат на малкото дете да изрази чувствата си и да намери нужното му спокойствие, а за възрастния дават възможност за начало на разговор чрез който да се докосне до детския свят.

 1. Какво да направим, за да помогнем на детето да се справи по-бързо

Безспорно за всеки родител най-важно е детето да е здраво. Ето няколко съвета за противопоставяне на неприятните болести, което ще направи дните в детската градина спокойни и усмихнати:

1.Консултирайте се с вашия педиатър и изгответе подходяща за вашето дете схема за укрепване на имунитета.

2.Изгответе пълноценно меню. Детето трябва да се храни здравословно. В детската градина имат грижа това да се случва през деня, но това не отменя нуждата от пълноценна вечеря. Обикновено около 17-18 часа, когато се прибирате с детето от градина, то е много гладно и е склонно да погълне огромни количества вредни храни, ако му позволите, а след това да откаже здравословното хранене. Затова се погрижете да осигурите пълноценна вечеря в по- ранен час.

3.Спазвайте дневния режим. Детето се нуждае от достатъчно сън – според стандартите за ранно детско развитие на УНИЦЕФ детето се нуждае от поне 9 – 10  часа нощен сън и 1 – 2 часа следобеден сън. Осигурявайте му условия за пълноценна почивка. В противен случай страда имунната и нервната система, както и хормонът на растежа.

4.Осигурете възможност на детето да се движи достатъчно. Оставяйте го да тича, скача и се катери при всяка възможност. Възрастта е подходяща и за каране на колело. Спортувайте заедно винаги когато това е възможно.

5.Помислете за закаляване на детето. Свежият въздух, разходките сред природата са незаменим източник на здраве. Обличайте детето подходящо, без да изпадате в крайности, но осигурявайки възможност за вариантност. И не забравяйте да предвидите за  гардеробчето  в градината резервно облекло.

VI.Дневен режим

Всеки ден в детската градина е различен, но има основни моменти, към които се придържа дневния режим на децата. Малчуганите се приемат сутрин от 7.00 до 8.30; от 8.30 до 9.00 часа е закуската. След нейното приключване и според седмичната програма изготвена от учителите се провеждат педагогически ситуации – образователни занимания съобразени с Държавния образователен стандарт. Следват игри , развлечения и занимания на двора / съобразно метеорологичната обстановка/.  Подготовката за обяд и обядът са между 12.00- 12.30 часа. Подготовка са следобеден сън, сън и закуска –до 16часа.След това има допълнителни педагогически дейности, свободна игра и изпращане. Родителите могат да допринесат за пълноценния дневен режим с включването на ежедневни разходки, подходяща двигателна  активност и системно провеждани закалителни процедури. Всички това подпомага укрепването на детския организъм, справяне с болестите и усвояването на нови умения и навици.

Режимът в детската градина е приблизително следният:

 • 30 ч. – 8.30 ч. Прием на децата и утринна гимнастика.
 • 30 ч. – 9.00 ч. Закуска.
 • 00 ч. – 12.00 ч. Педагогически ситуации, дейности по интереси, игри на открито.
 • 00 ч. – 12.30 ч. Обяд.
 • 30 ч. – 13.00 ч. Тоалет и подготовка за сън.
 • 00 ч. – 15.00 ч. Следобеден сън.
 • 00 ч. – 15.30 ч. Тоалет и преобличане след сън.
 • 30 ч. – 16.00 ч. Следобедна закуска.
 • 00 ч. – 17.00 ч. Педагогически ситуации, допълнителни дейности по интереси, игри на открито.
 • 30 ч. – 18.30 Занимания по избор и изпращане.

VII. Родителите и детската градина

Всеки родител на дете в детската градина има право да получава информация за всички въпроси, които го вълнуват. Детската градина организира и провежда родителски срещи и консултации. Всяка група има график за допълнителни консултации, както и разполага със средства за ел. комуникация между родители и учители

Важно е, особено в първите месеци, да отделяте време за питания относно справянето на детето в новата обстановка . Ако ви кажат, че в момента, в които влиза в стаята на групата, сълзите са спрели, не си мислете, че ви лъжат. Доверете се на опита им. И не преставайте да питате за всичко, което ви вълнува и тревожи. Всеки проблем, свързан с детето ви, бихте разрешили много по-лесно с помощта на учителите. Все пак те прекарват голяма част от ежедневието с него и все повече и по-добре ще го опознават, но за това е нужна и вашата помощ.

И учителите , и родителите имат своите очаквания. Добре е още в началото да изясните взаимно какви са те, за да бъдат избегнати разочарования и от двете страни. Не се притеснявайте да изразите мнение или притеснения. Родителите трябва да работят в сътрудничество с детската градина по посока на по-бързата  адаптация. Необходимо е вкъщи да се подкрепят същите правила, каквито очакват детето в детската градина, а именно – да се подреждат играчките след игра, да се храни на масата по същото време, а не пред телевизора, да се поддържа ред, да спи следобед. Важен е примерът на възрастните в семейството.

Родителите трябва да запознаят учителите с навиците на детето, възможни негови реакции и поведение, да търсят информация как е минал денят му в детската градина.
Задавайте въпроси относно образователната дейност, ако се налага „репетирайте“ заедно с детето вкъщи , за да подсилите неговата увереност в собствените му възможности. Не прибързвайте да правите сравнения – отчитайте факта, че всяко дете е уникално и различно, има своите умения и нагласи, възприятия и емоции. В дългия процес на възпитание и образование в предучилищна възраст родителите и педагозите са партньори и  тяхното пълноценно сътрудничество е от първостепенна важност за изграждането на детската личност.

 

За успешната адаптацията на децата и родителите към детска градина  в ДГ№155“Веселина“ съблюдаваме спазването на следните основни моменти:

 1. Първоначален разговор с родителите при записване относно техните очаквания и нагласи при постъпване в детската градина. Запознаване с Правилника за дейността на ДГ, основните режимни моменти.
 2. Индивидуална родителска среща с психолога в ДГ№155“Веселина“. При възможност и с детето. Представяне на екипа в групата – учители и помощник-възпитател. Запознаване с индивидуалните особености на детето/ родители/ и с правилата на детското заведение / учител/психолог/. Определяне на период за постъпване според нагласите на родителите.
 3. Среща с медицинския специалист на детската градина за проверка на предоставените от родителите медицински документи при постъпване и информиране относно специфики в здравословния статус на детето / ако са налични такива/.
 4. Родителска среща на групата. Провежда се преди постъпване на децата. На нея се предоставя информация на родителите за :

-правила в групата

-дневен режим

-образователни и възпитателни задачи

От родителите се получава насрещна информация, отразена в Анкета относно характерни особености на всяко дете. Получената информация подпомага учителите за прилагане на по-ефективни подходи, съобразени индивидуално с всяко дете за разрешаване на възникнали проблемни ситуации и за по-плавен преход от семейната към средата на детската градина.

 1. Предварителна среща с детето и педагогическия екип.

Осъществява се в процеса на т.2 – 4 и при възможност от страна на родителите. Контактът дете- учител – ДГ преди постъпване заедно с родителите позволява на детето да избегне страха от непознатото и да осигури спокойствие при опознаване на новата среда. Опознаване на дворното пространство, площадките за игра и наблюдаване на игровия процес допринася за  събуждане на интерес у детето.

 1. Постъпване в детската градина.

На предварителната среща се уточнява с родителите времетраенето на първоначалното посещение. Според индивидуалната специфика на детето /дали е посещавало детска ясла и има ли специфични индивидуални особености/ се  насочват за посещение до обяд за първите 2-3 дни. При нормално протичане на адаптационния процес се преминава към целодневен престой в детската градина. Родителите се уведомяват за възможносттта при прекалена тревожност от страна на детето да бъдат повикани. При желание от тяхна страна и при възможност, съобразено с противоепидемичните мерки , родителите могат да бъдат включвани в адаптационния процес в рамките на 30- 40 минути при постъпване дневно, с постепенно намаляване на времето до приключване на адаптационния цикъл, но не повече от две седмици от постъпване на детето.

 1. Провеждане на родителска среща през месец декември.

Запознаване на родителите с основните моменти от процеса на адаптация и и резултатите от него. Получаване на изискана допълнителна  информация и приемане на предложения за промени.

 1. Участието на родителите в различни по вид дейности заедно децата в групата след приключване на адаптационния процес се осъществява съобразно Плана за сътрудничество и взаимодействие с родителите на всяка отделна възрастова група в ДГ№155“Веселина“.

Приложение2.

Съгл. Заповед X- РД-01-435/ 09.09.2022на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки в ДГ155“Веселина“

се създава следната организация:

 1. Спазва се физическа дистанция между децата от отделни групи, между персонала на отделните  групи и между родителите и персонала на детската градина:
 1. Работата с деца в една и съща група се организира по възможност с един и същи персонал;
 1. Не се допуска, при възможност, смесването на деца от отделни групи при провеждане на дейности по обща/допълнителна подкрепа, както и на дейности по чл. 19 от

Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование в детската градина;

 1. Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи при следните условия:

3.1. След приключване на работата с всяко дете или група помещението се проветрява, дезинфекцира се работното пространство и всички контактни повърхности.

Използваните материали, които позволят измиване и дезинфекция, се измиват с топла вода и сапун или се дезинфекцират;

3.2. Работата със следващото дете или група започва не по-рано от 20 минути след приключване на работата с предходното дете или група;

3.3.Когато метеорологичната обстановка позволява това, дейностите се провеждат на открито

 1. Комуникацията между родители и персонал (провеждане на родителски срещи и др.) да се осъществява от разстояние (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м;
 1. Провеждането на събрания на обществени съвети, общи събрания и педагогически съвети да се осъществява в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация събиранията да се провеждат при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м., проветряване на помещението и дезинфекция на повърхности.
 1. Хигиена на ръцете:
 2. Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун и салфетки за еднократна употреба за подсушаване на ръцете във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички деца и за персонала; ежедневно проследяване за изразходването и осигуряването им;
 1. Осигуряване на подходящи биоциди за дезинфекция на ръце, които да се използват, когато дете/лице не е в близост до топла вода и течен сапун;
 1. Задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване на тоалетната. Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне.

III. Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър:

 1. Сутрешния прием на децата се извършва при строго спазване на физическата дистанция/1-1,5м/между родители и спазване на указанията за еднопосочно придвижване и разминаване
 2. Провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
 1. Проветряването, почистването и дезинфекцията на повърхности и предмети се извършва съгласно Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103 от 2008 г.) и Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн., ДВ, бр. 15 от 2007 г.), като се провежда допълнително:
 1. проветряване на помещенията за най-малко 5 минути на всеки астрономически час в съответствие с метеорологичните условия;
 2. ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани и др.