ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА“ – СОФИЯ 2020/2024 год.

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е стратегически приоритет за детската градина.

Политиката  представя възгледите на ДГ№155относно проблемите на пътната безопасност и изразява ангажимента на служителите и начина на подкрепа на действия, свързани с пътната безопасност. Документът  е изготвен в съответствие със следните нормативни документи:

 • Стратегия на МОН за изпълнение на националната стратегия на РБългария за подобряване БДП за периода 2011-2020 г.
 • Наредба №13 от 2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.
 • Програми за обучение по БДП за първа, втора, трета и четвърта възрастова група в детската градина, утвърдени със Заповед № РД 09 -2684 / 20.09.2018 на МОН
 • Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП в системата на ПУО,утвърдена със заповед на министъра № РД 09-1289/31.08.2016

В  контекста на тези документи Комисията подготви настоящата Политика като подчертава необходимостта от  установяване на  по-иновативна рамка на стратегическо сътрудничество въз основа на обмена на добри практики с партньорите  от Инициативата по безопасност на движението на ЕК „Да спасим заедно 25 000 човешки живота;  приемане стратегия относно подготвка на персонала за оказването на първа помощ в отговор на необходимостта от намаляване на броя на нараняванията при пътни произшествия и от подобряване на безопасността на  уязвимите участници в пътното движение – децата/като пешеходци и велосипедисти/.

І. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ – Безопасност е състояние на защитеност на жизнено важните интереси на личността от потенциално или реално съществуваща заплаха. Осигуряването на безопасността се изразява в спазване на съвкупност от правила за предотвратяване на аварии и спасяване на живота на хората./респ.децата/. Обучението по БДП развива и усъвършенства защитните механизми на децата като участници в пътното движение, създава определен начин на мислене и изграждане на поведение, които осигуряват не само лична безопасност, но и сигурност за  участниците  в движението.

 

ІІ.ПРИНЦИПИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 • Субсидиарност и споделена отговорност – чрез  ангажименти  и практически действия от страна на ДГ155  и всички партньори.
 • Интегриран подход  за постигане на компетентности, свързани с обучението по БДП
 • Устойчива безопасност за децата участници в пътното движение като пешеходци и велосипедисти

 

ІІІ. ПРИОРИТЕТИ В ПОЛИТИКАТА ПО БДП

Ефективността на политиката за пътната безопасност зависи до голяма степен от поведението на участниците в пътното движение. Образованието и обучението са от съществено значение и следва да се разглеждат и осъществяват като цялостен процес на „непрекъснато учене през целия живот”. ДГ „Веселина“ определя следните приоритети

 1. Усъвършенстване на управлението на дейностите, свързани с обучението и възпитанието на децата за безопасност на движението по пътищата

1.1. Осигуряване на по-добри условия за превантивна медицинска, психологическа и законодателна информация, свързана с последиците от възникнали пътнотранспортни произшествия чрез разнообразни дейности.

1.2. Усъвършенстване на ръководната, методическата и контролната дейност на директора;

1.3. Иницииране на активното съпричастие на родителите и семейството в процеса за намаляване вероятността от пътнотранспортните произшествие с участието на деца

1.4. Разширяване формите на взаимодействие и партньорство с общинските и районните структури. Иницииране на съвместни дейности за привличане на обществено внимание да решаване на конкретни проблеми и осигуряване, финансиране на инициативите.

 1. Подобряване качеството на знанията и уменията на участниците в движението, свързани с обучението и възпитанието по БДП

2.1. Възпитание и обучение на децата по БДП за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за самосъхранение, отговорност и дисциплина, за развитие на нова обществена култура по отношение безопасността на движението.

2.2. Привеждане на учебната материално-техническа база към съвременните изисквания за качествен възпитателно-образователен процес.

2.3. Дидактическо осигуряване на възпитанието и обучението на децата и опазване живота и здравето им в пътното движение.

2.4. Продължаващо обучение на учителите в детската градина

 1. Осигуряване на по-безопасна пътна инфраструктура

3.1. Осъществяване на системни и постоянни действия, целящи нарастване нивото на безопасността в района на детската градина.

ІV. СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

Глобалната цел на образователния процес по БДП изисква у децата да се изградят елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци. Обучението по БДП в детската градина е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. То е вид социално учене, при което водеща е ролята на практическите умения. В обучението по БДП се формират три групи умения:

 • Умения за самозащита – на сензомоторно равнище;
 • Интелектуални умения, базирани на назоваване на правилата за движение на пешеходци и велосипедисти, умения за анализ, сравнение, откриване на причинноследствени връзки;
 • Практически умения, свързани с овладяване на действия с цел вземане на решение за правилно поведение в пътна среда. Обучението по БДП се осъществява задължително във всички групи в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. То може да се осъществява интегрирано по различните образователни направления или в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Педагогическата ситуация е основна форма на взаимодействие, при превес на играта като основна дейност в тази възраст. В ситуацията може да се използва комбинация от трите вида метода:

 • Информационно – познавателни (наблюдение, разговор, разказ, беседа, пътни казуси)
 • Игрово – познавателни ( сюжетно-ролеви игри, дидактични игри, игров тренинг, компютърни игри, подвижни и др)
 • Практико-изпробващи (експеримент, практически упражнения, изготвяне на макет по зададена тема/ситуация);

Обучението по БДП е предимно активно – действено: децата играят музикални, подвижни и дидактични игри; моделират различни ситуации; включват се в състезателни игри. То е част от процеса на ограмотяване – това се дължи на интегративният характер с всички образователни направления. При обучението на децата се усвояват не само знания и умения за безопасност на движението, но се развиват интелектуални умения за опериране с тези знания в практически ситуации. Минималния брой на основните педагогически ситуации по БДП в детската градина е съобразен с препоръките на МОН и всяка група следва изпълнение на образователното им съдържание.

Образователния процес по БДП е насочен към формиране у децата на нова култура – транспортната култура, която включва в себе си:

 • система от знания, умения и способности за безопасно поведение и опазване на собствените и на околните, здраве и живот;
 • компетентности, ценностна ориентация и мотивация за обогатяване на знанията и усъвършенстване на уменията за безопасно поведение;
 • начин на мислене, култура на бита и поведението и защитни механизми на отделната личност, с цел осигуряване не само на личната безопасност, но и на сигурността на останалите участници в движението;
 • дисциплинираност, отговорност и самоконтрол на собственото поведение.

Ефективността на обучението по БДП е свързано с разработване на цялостна система от въздействия от съдържателно и организационно естество, която включва:

 • Балансирани годишни разпределения на съдържанието по тематична област „Безопасност на движението по пътищата“, подчинено на принципа за интегриране и надграждане на знанията и уменията.
 • Изграждане и поддържане на среда, стимулираща обучението по БДП
 • Споделяне и разпространяване на положителния опит по отношение на обучението за безопасно участие на децата в пътното движение;
 • Участие в дейности, ограничаващи агресията по пътищата, изграждащи устойчива, добродетелна и социално отговорна ценностна система
 • Организиране и провеждане на състезания, изложби и др. инициативни дейности

Възпитанието  и обучението по БДП в детската градина се води от педагогическите специалисти по групи, които периодично повишават нивото на професионалната си

подготовка – квалификационни курсове по ,,Методика на обучението по БДП”, участие в конференции, Годишни награди по пътна безопасност, проектни дейности и др.

и се под помага и координира от комисия по БДП.

Функции на комисията по Безопасност на движението по пътищата ( КБДП):

 1. Подпомага директора в работата по БДП;
 2. Създава условия за повишаване ефективността на обучение по БДП;
 3. Разработва План за работа на комисията по БДП
 4. Организира реализацията на съвместни инициативи с институции и общественост
 5. Информира педагогическия съвет за изпълнението на утвърдения план и за резултатите от дейността си.
 6. Оглежда и дава информация и препоръки за прилежащата инфраструктура, укрепването на уредите и съоръженията в детската градина преди началото на учебната

година и през цялата учебна година.

Политиката по БДП се реализира съвместно с участието : Община „Слатина“, отдел ПИСТ; на родители в изложби, празници; тренинги; конкурси за рисунки и макети; на служители от сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР и др.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ
 2. Планът за политика е изработен в тясно сътрудничество на Комисията по БДП и директора на ДГ155, обсъден с колектив и родители като заинтересована страна и партньори по проблемите на пътната безопасност в детската градина.  Неразделна част от настоящата Политика е планът за работа  на комисията по БДП, който се подготвя в началото на всяка учебна година. Настоящата политика подлежи на актуализиране при промяна на нормативната уредба и стратегическите цели на институцията.

Директорът на ДГ№155“Веселина“ и Комисията по БДП декларират личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика.

 

 

Директор: ………………………                                      Комисия по БДП: …………………………

              Г.Бързева                                                         М.Димчева, Н.Дойчинова, И.Алексиева