Позитивна и ангажираща седмица за екипа на ДГ№155”Веселина” по европейски проект «Пази моя живот с моите права» по програма „Еразъм +“ в периода 29.04 -5.05.18г.

2
Детска Градина № 155”Веселина” бе домакин на последното/трето/ по този проект обучение, на което присъстваха професионалисти учители и директори от Гърция, Италия, Румъния и Турция. В своя принос към проекта, като представители за България, ние заложихме на: 1.Развитие на знанията, интересите и самоподготовката за работа с природни и рециклируеми материали. 2.Споделяне на иновативни педагогически практики в областта на изобразителното изкуство 3.Участие в разработването на индивидуални програми за деца с увреждания, с цел социализация и подготовка за училището; 4.Активна работа с родителите за разработване на умения за подкрепа на децата – обучения и семинарни срещи; Тясно сътрудничество с широк кръг от обучени специалисти – психолог, ресурсен учител, логопед, пом.учител и др. Съобразно индивидуалните проектни отговорности и способности, детската градина постави темата: „Провокация за развитие чрез изкуството”, на която бе подчинена работата на международните екипи през всичките дни . Обучителните дейности включваха: – Семинарни срещи с високо професионално представяне на теми от нашите колеги – Ягодинка Лазарова- учител по приложни изкуства и психолога Даниел Босилков с неговата лекция „Децата със специални нужди в моята група … Как говорим за различните деца”. – Участие в атрактивни уоркшопи – Съвременни интерактивни методи за включване текстил, керамика, рециклирани материали при работата с децата за себеизразяване. – Наблюдение и прилагане на различни техники от изкуството по групи в двете сгради на детската градина и в съвместно партньорство с родители. – Визита на 23 СУ и проектни презентации. Считаме, че нашият проект ще окаже съществена добавена стойност по отношение на деца, учители и родители. Дейностите ни са планирани с оглед на Конвенцията за правата на детето. Ние демонстрираме висок професионализъм и умение за добро сътрудничество с нашите партньори. Като партньор-домакин осигурихме подходящо работно пространство, техническо обезпечаване и логистична подкрепа за участниците. В уебстраниците на проекта предлагаме методиката по прил.изкуства и практически примери от проведените дейности на тема: Умения за работа чрез „сгъване на хартия“ и използване на рециклирани материали. Изграденото партньорство с административното ръководство на Община Слатина в лицето на Кмета г-жа Н.Симеонова ни дава увереността да продължим прилагането на иновативното обучение по проекта. Събитието само по себе си беше един голям междукултурен обмен, в който всеки представител има ангажимента да сподели впечатленията и опита от обучителната среща в своите държави и така заедно да изпълним изискванията свързани с проектните дейности, за опазване правата на децата. Обучинието приключи с връчване на сертификати за всеки един участник в срещата.