ПЛАН ПО БДП – ДГ 155 ,, ВЕСЕЛИНА” УЧЕБНАТА 2021/22ГОДИНА

Обучението по БДП в детската градина има изключително важно значение за изграждане на отношение към пътната безопасност. В този начален етап, ние, педагогическите специалисти, целим да надградим развитието на уменията на децата за включване последователно в различните роли на пътя – като пешеходец, велосипедист и в крайна сметка – да създадем положително отношение и поведение към пътната безопасност за всички участници в движението. Обучението по безопасно движение трябва да доведе до развиването и усъвършенстването на навици и умения на децата като участници в съвременното пътно движение с необходимата култура за безопасно участие в пътното движение.

Комисията по БДП в ДГ№155“Веселина“ изработи план за работа, съобразен с конкретната ситуация на работа в условията на Ковид19, така също и с актуалните документи на МОН във връзка с организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП в системата на предучилищното и училищното образование.  През учебна година ни предстоят нови нелеки предизвикателства.  Необходимо е всички участници в процеса на предучилищно образование да сме  подготвени и да носим  отговорност за опазване на здравето – на децата, своето, на близки и на околните.

Председател: М.Димчева  Членове – Надя Дойчинова и Ива Алексиева

Дейностите в плана  могат да бъдат актуализирани и  допълвани при необходимост и в зависимост от епидемичната ситуация през учебната 2021/22год.

 1. Основни цели :

– Усъвършенстване на управлението на дейностите, свързани с обучението и възпитанието на децата за безопасност на движението по пътищата.

– Организиране  и провеждане на инициативи и мероприятия с деца и общността на детската градина за  намаляване на рисковото поведение на пътя.

– Възпитаване на транспортна култура и формиране на умения у децата за безопасно

придвижване по пътя като пешеходци.

 

 1. Основни задачи :

– Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна адаптация към условията и движението по пътя.

– Промяна в отношението на децата към  осъзнаването на риска и  личната безопасност чрез усвояване на елементарни представи и практики в условията на безопасна и защитена територия в детската градина.

– Повишаване нивото на професионалната подготовка на учителите по БДП.

– Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на родители и деца в прилежащите райони на детската градина /обезопасяване около детската градина/.

– Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на възпитателно-образователния процес.

– Установяване на  иновативна рамка на стратегическо сътрудничество въз основа на обмена на добри практики с родители и партньори  .

 

 1. Мероприятия и дейности :

Месец септември

 1. Изготвяне на план за работа на Комисията по БДП през учебната година.
 2. Запознаване колектива с учебната документация за обучение по БДП за различните възрастови групи, препоръчана и утвърдена от МОН.
 3. Последващи дейности по проект„Безопасност на движението – наше право и отговорност“по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение към СО,  – включващо:
 • Почистване тротоара по ул.“П.Богдан“ по продължение на детската градина от клони с цел безпрепятственото му използване –  отг. председател комисия БДП и г-н Ал.Пашалийски
 • Обезопасяване местата за провеждане на ситуации и игри по БДП на открито – отг. Г-н Пашалийски
 • Раздаване на светлоотразителни елементи/децата на първа група/

Месец октомври

 1. Запознаване с новите материали по БДП . Актуализация инфомационни материали по БДП /тематични и подходящи за възрастта материали/ за провеждане на обучаващи ситуации – отг. г-жа Н.Дойчинова и г-жа И.Алексиева
 2. Освежаване маркировката на площадката по безопасност на децата – отг. г-н Пашалийски
 3. Поддръжка на специализираните зони по безопасност на движението във “Веселина-2“, техническото оборудване  и игри с децата от всички групи с  иновативните  макети и материали  –  комисията съдейства  за качество на изпълнение, участва с идеи и предложения

 

 

Месец ноември

 1. „ Седмица на безопасно движение” – организиране и провеждане на инициативи по групи – екипи групи
 2. Оформяне и актуализация на кътовете по БДП по групи – екипи групи
 3. Споделяне активностите   с родители и партньори в детската градина чрез съвременни образователни технологии – екипи групи

 

 

Месец декември

 1. Подготовка за участие в конкурси за реализирани инициативи в областта на пътната безопасност, номиниращи добрите практики в областта на безопасността на движението, повишаване на културата на пътя и предотвратяване на пътно транспортни произшествия /„Годишни награди за пътна безопасност“/- отг. гл.учители

 

Месец януари

 1. Провеждане на дейности по обезопасяване района около детската градина при зимни условия : почистване, опесачаване при необходимост.- отг. директор, комисия БДП
 2. Онлайн постановка от куклен театър с подходяща тема – отг. директор

Месец февруари

 1. Среща на децата от трета и чеи групи твърта възрастов с представител на КАТ на тема : ,, Велосипедът и аз”./съобразено с противоепидемичните мерки/ – отг.директор

Месец март

 1. Организиране изложба на детски рисунки на тема ,, Улицата има правила” – съвм. с преподавател прил.изкуства
 2. Игри на площадката по безопасност – „Ние спазваме правилата” – екип групи

Месец април

 1. Демонстриране на практически умения за елементарни общи представи за пътното движение и начални умения за безопасно предвижване като пешеходци и велосипедисти „На улицата всеки знае – не бива да се тича и играе“- отг. екипи групи

– Ориентиране в пространството и след това в природата – наблюдения и разчитане на сигнализация, знак, посока, шум

Месец май

 1. Игри на площадката по ДП с родителите и децата от подготвителните групи

,, Познава ли детето  правилата за БДП“/викторина/ – психолог, гл.учители

 

Месец юни

1.Отчитане резултатите от учебната година по БДП пред Педагогическия съвет –

отг. Председател комисия БДП

2.Предложение  за обсъждане на активности  за следващата учебна година.

 

 1. Механизъм на взаимодействие с родителската и друга заинтересована общественост /„Пътна полиция” към МВР, Столична община, неправителствени организации и др./
 • Ангажиране на родители за оказване съдействие  при провеждане на учебни ситуации, състезания, открити моменти и др. по БДП.
 • Участие в конкурса „Годишните награди по пътна безопасност”.
 • Провеждане на открити моменти по БДП пред родителите и представители на МВР.
 • Участие в конференции, проекти, конкурси, инициативи.

 

 1. Документи в помощ на учителя: Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП в системата на предучилищното и училищното образование; Националната стратегия на Република България за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2021-2030г.; Концепция за възпитанието и обучение по безопасността на движението по пътищата в детската градина и българското училище; Учебна програма по БДП за детската градина; документация по Методика на преподаване на БДП;

 

 

 

Директор: ……………………….                                                     Комисия:

                      /Я.Чавдарова/                                                      М.Димчева ……………………….

                                                                                                   Н.Дойчинова ………………………

                                                                                                   И.Алексиева ……………………….

София, 3.09.21год.