ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДГ-155 „ВЕСЕЛИНА” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Детската ни градина е една от първите, която на 26.05.2020 г. поднови своята работа след като тя беше преустановена на 13.03.2020 г. Родителите и учителите вече направиха стъпките към изграждането на взаимно доверие и подкрепа в името на спокойствието на децата и връщането им към игрите в детската градина, положихме усилия за изграждането на една безопасна, сигурна, но и спокойна среда, която да гарантира не само физическото, но и психичното здраве на децата.

Необходимо е всички участници в процеса на предучилищно образование да са подготвени за новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето – своето, на своите близки и на околните. Въз основа на описаните тук мерки се изработи план за работа, съобразен с конкретната ситуация и с актуалните препоръки на Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции (РЗИ). Тези насоки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемичната ситуация.

Липсата на изявени симптоми при носителите, както и неспазването на противоепидемичните мерки, улеснява разпространението на инфекцията, особено на места, където е затруднено спазването на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носенето на защитни маски за лице. Това в пълна сила важи и за децата, и за детските колективи.

С оглед опазване живота и здравето на децата, техните семейства и персонала в детската градина и недопускане възникване на епидемични взривове, а в случай на възникване и съответното им ефективно ограничаване в организирани колективи и семейна среда в детската градина следва:

 1. Да се осигурят условия да остане максимално безрискова среда, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Това означава да продължат да се спазват изискванията за учестена дезинфекция и да предприемат мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата.
 2. Да се изпълняват стриктно здравните правила и протоколи при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19.
 3. Оптимизиране на взаимодействието между детска  градина и родители;
 4. Да се използва пълноценно всички възможности за обща и допълнителна подкрепа за децата, които продължително не са посещавали детска градина.
 5. Да се осигурят условия за поддържане на положителен психоклимат за намаляване на факторите на напрежение и стрес и за предотвратяване на дезинформация.
Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията

 

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

 1. Спазване на общите здравни мерки.
 2. Намаляване на средата на взаимодействие.

Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас. В рамките на детската градина ограничаването на средата на взаимодействие е възможно само частично. Отчитайки възрастта на децата и спецификата на процеса на взаимодействие е невъзможно да се осигури препоръчаната физическа дистанция и да се гарантира липсата на физическо взаимодействие вътре в група, затова като задължителен модел следва да се приложи стратегията на дистанция (невзаимодействие) между децата и персонала от отделните групи. Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност, при наличието на болно дете, за среда на взаимодействие да се приема само групата, в която то се обучава, респективно да се ограничи броят на децата и персонала, подлежащи на карантина.

За осъществяването на този модел се налага и допълнителното ограничение за спазване на дистанция между учителите и ограничаване на другите педагогически специалисти, които се налага да влизат в повече от една група.

Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина, освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат контакти на член от персонала на детската градина с повече от една група. Предвид спецификата на работата в детската градина следва да е ясно, че:

 • спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
 • физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
 • физическата дистанция е задължителна между персонала на отделните групи;
 • физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина.
 1. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително:
 • в общите закрити части на сградата на детската градина (преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителската стая, административните помещения) – от директор, всички учители, другите педагогически специалисти, медицинските лица, помощник-възпитатели, административен персонал в т. ч. и от външните за институцията лица;
 • в групите, физкултурен и музикален салон – от учителите, помощник-възпитателите, другите педагогически специалисти и медицинските лица, единствено когато работят с повече от една група.

Детската градина осигурява маски или шлемове за учителите, помощник-възпитателите, другите педагогически специалисти и медицинските лица. Носенето на защитни маски за лице се препоръчват пред носенето на шлемове.

 1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

Ежедневно се извършва двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час съгласно указание на РЗИ.

Във всички санитарни помещения и тоалетни е необходимо да се следи за изразходването и своевременно осигуряване на течен сапун, тоалетна хартия  както и да се осигурява регулярно изхвърляне на боклука.

Съгласно чл. 27 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини разпространението на заразни заболявания се предотвратява  чрез:

 • минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички помещения често за поне 10 минути на всеки астрономически час в работния ден;
 • ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците);
 • термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия на 2  седмици.
 • ежедневно двукратно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на играчките, масите, и при необходимост на столовете, леглата и стените.
 • неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните -минимум четири пъти.
 • задължително измиване на ръцете на децата преди хранене, след използване на тоалетната, след игри и винаги при нужда;
 • дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба. Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка употреба. Не е разрешено използването на индивидуални шишета за пиене на вода от децата.
 • използване на сешоари за ръце и чаши за вода за всяко дете;
 • ежедневно наблюдение на здравословното състояние на децата.

Освен изброените допълнително се осигурява:

 • почистване на други повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно;
 • недопускане да се внасят стоки и предмети от родителите в детската градина;
 • недопускане да се използват всякакви видове играчки и други предмети внесени, от родителите;
 • играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и прибрани на недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;
 • изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се измиват и дезинфекцират;
 • дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките най-малко веднъж дневно;
 • храната се приготвя на място в детската градина в обособения към нея кухненски блок при спазване на всички изисквания в областта на храните, включително и тези, публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните. Превозното средство на детската градина Рено Канго СК № 6751 КН се дезинфекцира ежедневно. Приемателният пункт за храната се дезинфекцира трикратнои/или преди приемането на готовата продукция.

Дезинфекцията в детското заведение се извършва с: RADOPAL, UNI-S, HMI SCRUBAL, HMI PROFIDI – антибактериален сапун, RODA за дезинфекция на съдовете за хранене.

 1. Засилена лична хигиена и условия за това:
 • осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички деца и персонал;
 • създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих и игри на открито, при кихане и кашляне;
 • доколкото е възможно елиминиране на навиците, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
 1. Приемът на деца в детската градина.

Приемът в детската градина се извършва в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 метра между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина.

Филтърът в детската градина се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска и/или шлем, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на дете то не се приема в детската градина. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване и това не е препоръчано от личния му лекар. Когато атмосферните условия не позволяват, ръководството на детската градина следва да създаде организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата без да се допускат родителите в сградата на детската градина. Когато е наложително да бъде допуснат родител в детската градина, той/тя следва да носи лични предпазни средства, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете и обувките си преди влизане.

При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска градина същите се приемат в детската градина след представяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

За децата, които възобновяват посещенията си в детската градина при отсъствие за повече от 2 месеца се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

Филтърът на децата е ежедневен и се провежда между 7.30- 9.00 часа, а при чакащи деца след този час – докато се прегледат всички чакащи деца.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни с декларация.

Преди планираното посещение на детето в детската  градина родителите:

 • да уведомят директор или учителките по групи за датата, на която детето ще започне да посещава детската градина;
 • да подготвят предварително необходимите документи за прием;
 • да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве;
 • да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;
 • при необходимост да изчакат на нужното разстояние, за да се предотврати струпване;
 • да не водят децата в детската градина, когато забележат признаци на заболяване и/или когато измерят повишена телесна температура по-висока от 37,3 градуса;
 • да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дезинфекциране на обувките и носене на защитна маска за лице;
 • да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия или на личния лекар на детето.
 1. Създаване на организация и спазване на правилата във връзка с епидемията:
 • медицинските сестри са отговорни за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията;
 • изготвяне на правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на детската градина, без струпване на входа и при спазване на дистанция;
 • разпределяне на отговорностите в екипа на детската градина и задълженията на всеки от персонала; запознаване на персонала, децата, семействата и на външните посетители със здравните изисквания;
 • включване на децата в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им;
 • създаване на навици у децата и персонала за миене на ръцете за това как най-добре да мият ръцете си (придружаване на децата и даване на насоки, когато е необходимо), като преди това им се покаже как и кога става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването е с топла вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно изсушаване със сешоари;
 • използване на дезинфектант за ръце, когато дете или лице от персонала не е в близост до топла вода и течен сапун. Възможно най-бързо след това измиване на ръцете с топла вода и течен сапун (дезинфекцията на ръце при деца се допуска в краен случай при невъзможност за измиване с топла вода и сапун, като се извършва под стриктен контрол от страна на персонала, като в последствие ръцете на детето се измиват при първа възможност);
 • организиране на дейностите така, че децата от една група да бъдат разделяни на по-малки групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни активности;
 • изготвяне на протокол, съвместно с медицинските сестри, за почистване и дезинфекция;
 • определяне бройката на необходимите материали за спазване на здравните изисквания (маски и/или шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) и осигуряване на тези материали редовно и в необходимите количества;
 • осигуряване на резерв от маски за децата, които се нуждаят от тях;
 • подреждане на помещенията с възможности за игри в малки групи и обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца;
 • ограничаване на близката комуникация между учители и на едновременния им престой в общи помещения;
 • организиране на работата с децата, доколкото е възможно, в една и съща група и с един и същи персонал, което да предотврати контакта между децата от различните групи;
 • предварително уточняване между детската градина и съответната РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции; санитарен инспектор – Вяра Георгиева, тел.02/ 8130 487 ; 0895 57 99 31.

Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционни дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, включително и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от Министерството на здравеопазването разрешения съвместно от медицинските сестри в детската градина.

 1. Максимално ограничаване на контактите между децата от различни групи при осъществяване на дейности по обща подкрепа, както и на дейностите по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (педагогически дейности, които не са дейност на детската градина, организирани при заявено желание на родителите и срещу заплащане).
 • При провеждане на дейности по обща и допълнителна подкрепа, както и на дейности по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, да не се допуска смесване на деца от отделни групи.

Тъй като в настоящата ситуация е от съществено значение в най-висока степен ограничаването на достъпа на външни лица в детските градини, е препоръчително да не се провеждат допълнителни дейности.

 • Другите педагогически специалисти в детската градина (психолози, логопеди и ресурсни учители) продължават да изпълняват своите задължения при спазване на всички противоепидемични мерки – дезинфекция, използване на лични предпазни средства и когато това е възможно, спазване на физическа дистанция. Те организират индивидуалната и/или групова работа с децата при осигурени строги санитарно-хигиенни условия. Работа с дете или с група деца е с продължителност 30 минути на ден и се провежда при всяка възможност на открито или в специално помещение. При работа с група не се допуска събирането на деца от различни групи в детската градина. Допустима е групова работа само с деца от една и съща група. При невъзможност с децата се организира индивидуална работа.
 • След работата с всяко дете или група използваните материали се дезинфекцират, а когато това е невъзможно, се измиват с топла вода и сапун.
 • Педагогическите специалисти носят лични предпазни средства (маски/шлемове) през цялото време на престоя в сградата на детската градина.

 

Б. Препоръчителни мерки

В детска градина № 155 „Веселина“ е изготвен собствен списък от приложими мерки:

 • използване на обособено помещение, в което да се сменят обувките и дрехите, с които идват отвън всички членове на екипа на детската градина, с работни;
 • ограничаване на използване на физкултурен и музикален салон;
 • провеждане на възможно най-много дейности на  открито, когато метеорологичната обстановка позволява това;
 • ограничаване на влизането на външни лица в двора на детската градина и в близост до входа;
 • допускане на придружители на деца със СОП в детската градина при спазване на изискванията за носене на защитна маска за лица, за физическа дистанция и за дезинфекция;
 • разделяне на двора и обособяване на зони за отделните групи;
 • осъществяване на комуникацията в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски;
 • комуникацията с родителите да се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации да се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;
 • провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, Общи събрания и Педагогически съвети в електронна среда или на открито, а при нужда от пряка комуникация в   по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ;
 • съвместно обсъждане с РЗИ на вида на информацията, която детската градина следва да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19, както и на начините за нейния бърз обмен и за отговорните за това лица;
 • създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – родители).

 

В. Възпитателните мерки включват:

 1. Периодично провеждане на игри/разговори в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на децата, за спазването на правилата за лична хигиена, както и за правилата в детската градина и навън, които могат да предпазят тях и техните семейства.
 2. Напомняне на децата да не разменят чаши и прибори за хранене помежду си.
 3. Личен пример на педагогическите специалисти за спазване на правилата и мерките в детската градина.
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина

 

В детската градина са създадени необходимите условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели. Това включва мерки за подготовка за евентуална среща с вируса в детската градина, така и спазването на конкретни правила при наличие на симптоми или в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на дете или на член на колектива на детската градина.

Подготвителните мерки изискват:

 • Възможност за отделяне на дете или лице с грипоподобни симптоми или с други прояви на заразно заболяване, напр. гадене, повръщане, диария в отделно за тази цел помещение.
 • Създаване на организация за осъществяване на медицински филтър за наличие на признаци на заразно заболяване и недопускане в сградата на детската градина на лица във видимо нездравословно състояние.
 • Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по- бързо да се определят потенциалните заболели.
 • Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID- 19 в детската градина включват:

А. При наличие на един или повече симптоми при дете (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

 • Детето се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не бъде взето от родителите.
 • На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му, ако толерира носенето на маска. Маски следва да се носят и от персонала, които се грижи за него.
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват
 • да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на детето (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
  • След като детето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция, както и в групата, в която е било.
  • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
  • Детето се допуска отново в детската градина само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на дете

 • Родителите информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да й предостави списък на децата и учителите, които са били в контакт с детето в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на нейния директор.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
  • Деца от същата група – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
  • Персоналът в групата, както и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
  • Други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното дете трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • При карантиниране на контактно дете, членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми, уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
 • Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имало контакт детето в последните 48 часа, след което помещенията може да се използват отново.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен от персонала ва детската градина (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

          Първоначално поведение:

 • Лицето се отделя и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 • Избягва се физически контакт с други лица.
 • При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 • Лицето осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му (първо по телефона) и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
 • Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето – учители и деца, в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Информират се родителите на децата, които са били в контакт с лицето.
 • След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в най-кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Лицето се допуска отново на работа само срещу медицински документ от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

          В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек от персонала на детската градина:

 • Лицето информира директора на детската градина, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка риска от разпространение на инфекцията в детската градина и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за отделяне в конкретния случай.
 • Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и децата, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в детската градина се разпореждат от РЗИ и се предписват на нейния директор.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.

Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:

 • Децата от групата, в която е работило лицето – родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 • Други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

 

Поддържане на добър психоклимат, намаляване на факторите на напрежение и стрес и предотвратяване на дезинформацията

За  да се осигури здравословен психоклимат в настоящата ситуация детската градина трябва да предприеме следните стъпки по отношение на работата в колектива, както и със семейството:

 1. Обсъждане и информиране.

Правилата и мерките са приети на Педагогически съвет и на общо събрание на колектива, като всеки член на от колектива участва в обсъждането на тези правила, за да разбере и да приеме своите задължения и да осъзнае необходимостта от спазването им. Одобрените от екипа на детската градина правила ще бъдат представени на родителите и по подходящ начин на децата в частта им, която е достъпна за тях съобразно възрастта. Правилата са представени с необходимите пояснения и аргументация от страна на учителите в групите, като това дава необходимата увереност и спокойствие от страна на родителите. Детската градина задължително уведомява родителите лично или изпраща електронни съобщения чрез електронни приложения и/или електронна поща:

 • В началото на учебната година – за създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват в детската градина.
 • Регулярно за епидемичната ситуация в детската градина.
 • Извънредно – при наличие на болно дете, учител или служител или промяна в някоя от мерките и правилата в детската градина.

Извънредните съобщения трябва да информират родителите относно броя на заболелите, от кои групи, респективно с кои групи работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат и за възстановяване на посещението. Детската градина да изготви съобщения с участието на психолог с оглед недопускане на излишно напрежение.

 1. Познаване и прилагане.

Отговорните лица за прилагане на правилата са директора и медицинските сестри. В никакъв случай не трябва да се възприема строг контрол, а по-скоро при констатиране на неспазване на някое правило, то да се напомня и да се обсъжда необходимостта от подкрепа за неговото спазване. Аргументът за спазване на правилата винаги е свързан с опазване на собственото здраве и здравето на околните. Това важи не само за колектива, но и при констатиране на неспазване на правилата от родителите.

 1. Подкрепа при затруднения.

При неспазване на правилата в детската градина от страна на член на колектива или от родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която може да се изразява в обсъждане на причините за това поведение, но преди всичко в търсене на пътища за тяхното отстраняване.

Приложение

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва преминаване  в самостоятелна организация на предучилищното образование,  поради установен по- висок риск от СOVID 19

Предложеният списък със заболявания в детска възраст е ориентировъчен и е изготвен от Министерството на здравеопазването и министерството на образованието.

Като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.). Вниманието трябва да е насочено и към децата със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия. Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на усложнения след COVID-19 е реален. Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания в тежка форма и декомпресирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

          Имунология

Първични имунни дефицити при деца – над 200 вида. Техният брой се променя всяка година.

          Детска кардиология

 1. Хемодинамично значими – вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ) и налагат прием на медикаменти:
  • ВСМ с ляво-десен шънт;
  • цианотични ВСМ;
  • обструктивни ВСМ;
  • комплексни ВСМ.
 2. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със сърдечна недостатъчност.
 3. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение.
 4. Артериална хипертония – ІІ степен.

Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:

 • сърдечна недостатъчност;
 • белодробна хипертония;
 • артериална хипоксемия (сатурация под 85%);
 • риск от внезапна смърт;
 • коморбидност с органна увреда.

          Детска неврология

Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дизкоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия – ДЦП, дегенеративни/заболявания на нервната система.

При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към тях да бъде както досега – индивидуално обучение или дистанционна форма (при възможност).

Детска ревматология

 1. Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5 мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици.
 2. Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца.
 3. Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента.

          Хронични ендокринологични заболявания

 1. Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром.
 2. Вродена надбъбречна хиперплазия солгубеща форма и вирилизираща форма.
 3. Полиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми.
 4. Болест на Адисон.
 5. Новооткрити тиреотоксикози.

          Метаболитни и генетични заболявания

 1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип – органични ацидурии, дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални болести, левциноза.
 2. Малформативни синдроми асоциирани с имунен дефицит – синдром на Di George, Nijmegen breakage синдром.
 3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея.
 4. Мукополизахаридози.

          Детска нефрология и хемодиализа

 1. Деца след бъбречна трансплантация.
 2. Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром, васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия).

          Детска гастроентерология

 1. Болест на Крон.
 2. Улцерозен колит.
 3. Автоимунен хепатит.
 4. Деца на домашно парентерално хранене.
 5. Деца с трансплантиран черен дроб.

          Детска фтизиатрия

 1. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне – първите 2 месеца.
 2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне – до трайно обезбациляване.
 3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на неврологичната симптоматика и обезбациляване.
 4. Всички хематогенно-десиминирани форми – до нормализиране на рентгеноморфологич- ните промени и обезбациляване.

          Детска онкохематология

 1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия.
 2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък).
 3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или имуносупресивни медикаменти.
 4. Всички деца с хронични хемолитични анемии.

          Детска пулмология

 1. Муковисцидоза.
 2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма.
 3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб.
 4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации.
 5. Деца с бронхиактазии с тежък клиничен ход на заболяването.
 6. Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин.
 7. Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея.
 8. Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия, кислородозависимост.

          Детска гръдна хирургия

 1. Деца след оперативни торакални интервенции.

          Детска офталмология

 1. Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит.

По отношение на родители/настойници с риск от тежко протичане на COVID-19 следва да се имат предвид следните придружаващи заболявания:

 • захарен диабет,
 • артериална хипертония,
 • хронично белодробно заболяване,
 • онкологични заболявания, както и всяко заболяване, водещо до компрометиране на имунитета или хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

В тези случаи, препоръката за включване в самостоятелна организация на дете от родител/настойник с хронично заболяване поради риск от тежко протичане при родителя/настойника проследяващия лекар-специалист трябва да се издаде съответния документ за спиране на детето от детска градина за конкретен период от време.