ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023ГОДИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА 155 ВЕСЕЛИНА“

1505  гр. София,  район  Слатина, ул. Георги Минчев  № 35  02/971-33-48;  02/870-05-38; електронна поща: dg155veselina@abv.bg

Утвърдил: Янка Чавдарова

 

ПЛАН ЗА  КВАЛИФИКАЦИОННАТА  ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКА  ГРАДИНА   155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023ГОДИНА

 

Основен приоритет в  стратегическата образователна политика на детска градина „Веселина“ е квалификацията на педагогическите специалисти.  В същото време политиката е насочена да даде тласък за непрестанно повишаване на квалификацията и реализация на принципа на ученето през целия живот. Тази необходимост нараства все повече  поради процесите на световната  и европейска интеграция, масовото навлизане на информационните технологии  в детската градина, въвеждането на нови структури на образователно съдържание, както и възникването на специфични възпитателни и дидактически проблеми, обусловени от изменената ситуация. Именно поради това обновяването на системата за квалификация на учителите е в основата на най-сериозните инвестиции, които предстои да се направят. Усъвършенстването на персонала чрез обучение и квалификация  цели растеж, постоянен стремеж към подобрение, предполага поемане на риск, когато е необходимо и разчита на новаторско мислене. Изготвянето на настоящия план сме съобразили с Европейската  програма за устойчиво развитие до 2030 г, Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението, ЗПУО, Наредба № 15 от 22.07.19/изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 септември 2021г. год. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Основните принципи от които ДГ №155 „Веселина“ се ръководи при провеждане на квалификацията са:

 • Открит и подкрепящ управленски стил;
 • Отвореност – гъвкавост на образователната система
 • Качеството на обучение, финансиране, оборудване;
 • Личен избор на  формите на квалификация;
 • Партньорство, координация и законосъобразност.

 

 1. АНАЛИЗ НА КАДРОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ

 

Учителите са основен участник в процеса на обучение и възпитание в детската градина и безспорно най-важният фактор за състоянието и развитието на образователна система. Застаряване на персонала вече не се отчита като проблем. На първо място излиза  практическата  подготовка на младите кадри, която все още по-слабо  кореспондира с нивото на методологично и технологично развитие на съвременното обучение на децата. Политиката на детската градина включва инвестиции и подготовка на кадри – тази година две учителки придобиха степен „бакалавър“, две – 3ПКС.  Ефективността на планираната и реализирана   квалификацията е свързана със :

 • Съответствие на политиките и приоритетите, определени в Стратегията за развитие на ДГ“Веселина“;
 • Прилагане на ИКТ в образователния процес във всички групи;
 • Много добра вътрешно-институционална квалификация за професионалното развити на младите специалисти;
 • Участие в национални програми за професионално развитие на всички педагогически специалисти;
 • Успешно приложение в пряката работа на придобитите компетентности от квалификационната дейност/техники за управление на агресивно поведение; игрови и арт-техники за работа с детската група/.

Съобразено  с най-актуалните нормативни изисквания, усилията ни ще са  насочени в  посока грижа за всеки член и създаване на условия за мотивация, сигурност и самочуствие  на  работното  място и усъвършенстване на вътрешната система за оценяване на качеството на обучение. Политиката на делегирането на права прави служителите по-креативни, с повече предложения, идеи и реализации. Заедно с приложение на иновационни практики и инициативи от педагогическите специалисти се очаква коректност на взаимоотношенията,  уважение и  култура на диалогичен разговор.

Длъжност Брой Образователен статус Професионално квалификационна степен Възраст

/години/

Обучени педагог. специалисти за ранното оценяване развитието на детето и на риска от обучителни затруднения –
Директор 1 Висше – магистър Втора

 

50  
Главен учител

Веселина 1

1 Висше -магистър Втора 58  
Главен учител

Веселина 2

1 Висше магистър Първа 61  
Учители 2 Висше магистър Трета 46-61  
Учители 5 Висше магистър Четвърта 43-59  
Учители 3 Висше магистър Пета 39-50 1
Учители 1 Висше бакалавър Пета 63  
Учители 5 Висше бакалавър   25-55  
Учители 2 Висше магистър   44-54  
Неправоспособни Учители 0  
Учител по музика 1 Висше бакалавър   54  
Психолог 1 Висше магистър   38 1
Логопед 1 Висше магистър   27 1
Ресурсен учител 1 Висше магистър   26  
Учител по физическа култура и спорт 1 Висше бакалавър   42  

 

 1. ЦЕЛ

 

Основните цели на квалификационния процес са:

 

 • Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
 • Усъвършенстване и обогатяване на ключовите компетентности на педагогическите специалисти за повишаване качеството и ефективността на обучението, възпитанието и социализацията на децата.
 • повишаване на авторитета и социалния статус на учителя.

 

III.      ЗАДАЧИ

 

 1. Формиране на нови политики и подходи в областта на квалификационните практики за развитие  професионалната компетентност на педагогическите специалисти в  условията на динамично променяща се икономическа среда
 2. Създаване на педагогически и организационни модели и практики според правилата във връзка с противоепидемични мерки. Подготовка на ресурси за обучение в електронна среда
 3. Повишаване качеството на образователно – възпитателния процес чрез прилагане в практиката на иновационни технологии за поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, за резултатно отчитане динамиката и спецификата на неговото развитие.
 4. Привличане, мотивиране и задържане на педагогически специалисти в детската градина. Прилагане на наставничество за подкрепа на новоназначените учители..
 5. Укрепване на възможностите за международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти по темите на пътната безопасност и правата на децата.
 6. Осигуряване на равни възможности за професионално развитие на педагогическите специалисти чрез включването им във форми на продължаваща квалификация на национално и регионално ниво.

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 • Навременна методическа помощ и подкрепа на педагогическите и медицински специалисти с оглед на промените в професионалната роля на учителя и в мястото на личността на детето в образователната система.
 • Насърчаване, стимулиране на професионалните постижения на педагозите.
 • Обективно оценяване положителните страни в работата на всеки служител /творчество, инициативност, поемане на отговорност, мотивирано участие в цялостната дейност/ с цел постигане на максимална ефективност на работа
 • Надграждане на управленски и ключови компетентности, прилагане в практиката на постигнатите резултати от обученията
 • Споделяне на добър опит и представяне на успешни педагогически практики
 • Ефективно функциониране на детската градина чрез изграждане на организационна култура и конкурентни предимства пред другите

 

 

 1. ФОРМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

 1. ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ:
 • курсове, семинари, тренинги, уебинари;
 • специализации, свързани с методическата, педагогическата и психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието;
 • професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2 на Наредба №15 на МОН
 • споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и последващи практики с партньори от проектите „Заедно за всяко дете” и „ Спаси моя живот с моите права”;
 • научно-практически конференции, кръгли маси за представяне на резултати от творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри практики.

 

 1. ЗА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

 

 • семинари, тренинги, открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;
 • резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;
 • споделяне на иновативни практики/използване интернет платформа/

 

VII.     ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

Въвеждаща квалификация  

Продължаваща квалификация

 

Тема Форма /семинар, обучение, тренинг, др./ Време на провеждане Целева група

/брой/

Тема Форма

/семинар, обучение, тренинг, др./

Време на провеждане Целева група

/брой/

Брой академични часове
Работа с електронен дневник. Организация на работа в групата Методическо подпомагане 2 -5.09.22г. учители – 20

 

Повишаване на квалификация-та във формите на обучение, провеждани от институтите и висшите училища

 

-професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2 от Наредба15/МОН

–  специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическа-та подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието

 

уч.2022/23г. 3учители

 

 

 

 

 

 

 

3учители, директор

16
Взаимодействие с екипа за допълнителна подкрепа Работна среща 29.09.22г. учители 21  НП „Квалификация – 2022/23 Обучителен курс в подкрепа на професионално-то развитие през учебната година Всички учители 32
„Взаимодействие с родители  – техники за ползотворно сътрудничество”

 

Семинар 11.09.22г. учители – 22, психолог „Предизвикателствата на съвремието и качествата на образованието” научно-практическа конференция за представяне на добри практики.

 

04.23 г.

 

 

Главни учители 16
„Играем и учим“ Открити практики в групата 15.10.22 учители – 10          
„На улицата щом си…“ – правила по БДП Споделяне иновативни практики 15.11 – 19.11.22 учители – 10

 

         
„За ролята на професионалното портфолио“. Практически проекции Методическо подпомагане 6.12 – 10.12.22 педагогически специалисти – 22          
Поддържане на интернет пространство във връзка с квалификацията на учителите – презентации, норм. документи, иновативни практики, предстоящи квалификации 09.21 – 30.05.23. главни учители – 2        

 

 
„Веселина“ – моята детска градина презентация на постиженията през учебната година 26.05.23г. главни учители – 2          

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 1/8.09.2022год и подлежи на допълване през учебната 2022/2023 учебна година, което да бъде отразявано в приложение към настоящия план.

 

            Приложение: Утвърдени Правила за организиране и провеждане на вътрешно институционална квалификация и за отчитане на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията.