ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

                                    Утвърдил:  ……………………………

                                                   /Янка Чавдарова/

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Основен приоритет в  стратегическата образователна политика на детска градина „Веселина“ е квалификацията на педагогическите специалисти.  В същото време политиката е насочена да даде тласък за непрестанно повишаване на квалификацията и реализация на принципа на ученето през целия живот. Тази необходимост нараства все повече  поради процесите на световната  и европейска интеграция, масовото навлизане на информационните технологии  в детската градина, въвеждането на нови структури на образователно съдържание, както и възникването на специфични възпитателни и дидактически проблеми, обусловени от изменената ситуация. Именно поради това обновяването на системата за квалификация на учителите е в основата на най-сериозните инвестиции, които предстои да се направят. Усъвършенстването на персонала чрез обучение и квалификация  цели растеж, постоянен стремеж към подобрение, предполага поемане на риск, когато е необходимо и разчита на новаторско мислене. Изготвянето на настоящия план сме съобразили с Европейската  програма за устойчиво развитие до 2030 г, Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението, ЗПУО, Наредба № 15 от 22.07.19/изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 септември 2021г. год. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Основните принципи от които ДГ №155 „Веселина“ се ръководи при провеждане на квалификацията са:

 • Открит и подкрепящ управленски стил;
 • Отвореност – гъвкавост на образователната система
 • Качеството на обучение, финансиране, оборудване;
 • Личен избор на  формите на квалификация;
 • Партньорство, координация и законосъобразност.

 

Ι. АНАЛИЗ НА КАДРОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ

 

Учителите са основен участник в процеса на обучение и възпитание в детската градина и безспорно най-важният фактор за състоянието и развитието на образователна система. Застаряване на персонала вече не се отчита като проблем. На първо място излиза  практическата  подготовка на младите кадри, която все още по-слабо  кореспондира с нивото на методологично и технологично развитие на съвременното обучение на децата. Политиката на детската градина включва инвестиции и подготовка на кадри – тази година две учителки придобиха степен „бакалавър“, две – 3ПКС.  Ефективността на планираната и реализирана   квалификацията е свързана със :

 • Съответствие на политиките и приоритетите, определени в Стратегията за развитие на ДГ“Веселина“;
 • Прилагане на ИКТ в образователния процес във всички групи;
 • Много добра вътрешно-институционална квалификация за професионалното развити на младите специалисти;
 • Участие в национални програми за професионално развитие на всички педагогически специалисти;
 • Успешно приложение в пряката работа на придобитите компетентности от квалификационната дейност/техники за управление на агресивно поведение; игрови и арт-техники за работа с детската група/.

Съобразено  с най-актуалните нормативни изисквания, усилията ни ще са  насочени в  посока грижа за всеки член и създаване на условия за мотивация, сигурност и самочуствие  на  работното  място и усъвършенстване на вътрешната система за оценяване на качеството на обучение. Политиката на делегирането на права прави служителите по-креативни, с повече предложения, идеи и реализации. Заедно с приложение на иновационни практики и инициативи от педагогическите специалисти се очаква коректност на взаимоотношенията,  уважение и  култура на диалогичен разговор.

Длъжност

Брой Образователен статус Професионално квалификационна степен Възраст

/години/

Обучени педагог.специалисти за ранното оценяване развитието на детето и на риска от обучителни затуднения –

Директор

1 Висше – магистър Втора

 

50

Главен учител

Веселина 1

1 Висше -магистър Трета 58

Главен учител

Веселина 2

1 Висше магистър Първа 61
Учители 2 Висше магистър Трета 46-61

Учители 5 Висше магистър Четвърта 43-59

Учители

3 Висше магистър Пета 39-50

1

Учители 1 Висше бакалавър Пета 63

Учители

5 Висше бакалавър 25-55

Учители

2 Висше магистър 44-54

Неправоспособни Учители 0

Учител по музика 1 Висше бакалавър 54

Психолог

1 Висше магистър 38

1

Логопед 1 Висше магистър 27

1

Ресурсен учител 1 Висше магистър 26

Учител по физическа култура и спорт 1 Висше бакалавър 42

 

 

 

ΙΙ. ЦЕЛ 

Основните цели на квалификационния процес са: 

 • Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
 • Усъвършенстване и обогатяване на ключовите компетентности на педагогическите специалисти за повишаване качеството и ефективността на обучението, възпитанието и социализацията на децата.
 • повишаване на авторитета и социалния статус на учителя

 

III.      ЗАДАЧИ

 1. Формиране на нови политики и подходи в областта на квалификационните практики за развитие  професионалната компетентност на педагогическите специалисти в  условията на динамично променяща се икономическа среда
 2. Създаване на педагогически и организационни модели и практики според правилата във връзка с епидемията. Подготовка на ресурси за обучение в електронна среда
 3. Повишаване качеството на образователно – възпитателния процес чрез прилагане в практиката на иновационни технологии за поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, за резултатно отчитане динамиката и спецификата на неговото развитие.
 4. Привличане, мотивиране и задържане на педагогически специалисти в детската градина. Прилагане на наставничество за подкрепа на новоназначените учители..
 5. Укрепване на възможностите за международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти по темите на пътната безопасност и правата на децата.
 6. Осигуряване на равни възможности за професионално развитие на педагогическите специалисти чрез включването им във форми на продължаваща

квалификация на национално и регионално ниво.

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 • Навременна методическа помощ и подкрепа на педагогическите и медицински специалисти с оглед на промените в професионалната роля на учителя и в мястото на личността на детето в образователната система.
 • Насърчаване, стимулиране на професионалните постижения на педагозите.
 • Обективно оценяване положителните страни в работата на всеки служител /творчество, инициативност, поемане на отговорност, мотивирано участие в цялостната дейност/ с цел постигане на максимална ефективност на работа
 • Надграждане на управленски и ключови компетентности, прилагане в практиката на постигнатите резултати от обученията
 • Споделяне на добър опит и представяне на успешни педагогически практики
 • Ефективно функциониране на детската градина чрез изграждане на организационна култура и конкурентни предимства пред другите

 

V. ФОРМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

 1. ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ:
 • курсове, семинари, тренинги, уебинари;
 • специализации, свързани с методическата, педагогическата и психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието;
 • професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2 на Наредба №15 на МОН
 • споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и последващи практики с партньори от проектите „Заедно за всяко дете” и „ Спаси моя живот с моите права”;
 • научно-практически конференции, кръгли маси за представяне на резултати от творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри практики.

 

 1. ЗА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
 • семинари, тренинги, открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;
 • резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;
 • споделяне на иновативни практики/използване интернет платформа/

VII.     ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

Въвеждаща квалификация
 
Продължаваща квалификация
Тема
Форма /семинар, обучение, тренинг, др./
Време на провеждане
Целева група
/брой/
Тема
Форма
/семинар, обучение, тренинг, др./
Време на провеждане
Целева група
/брой/
Брой академични часове
Планиране и прилагане на  адаптирана програмна система за работа в групата. Организация на работа в групата
Методическо подпомагане
2 -5.09.21г.
учители – 20
Повишаване на квалификация-та във формите на обучение, провеждани от институтите и висшите училища
-професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2 от Наредба15/МОН
–  специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическа-та подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието
уч.2021/22г.
5 учители
2учители, директор
Взаимодействие с екипа за допълнителна подкрепа
Работна среща
25.09.21г.
учители 22
 НП „Квалификация – 2021/22
Обучителен курс в подкрепа на професионално-то развитие
през учебната година
Всички учители
32
„Взаимодействие с родители  – техники за ползотворно сътрудничество”
Семинар
30.09.21г.
учители – 22, психо-лог
„Предизвика-телствата на съвремието и качествата на образованието”
научно-практическа конференция за представяне на добри практики.
04.22 г.
Главни учители
16
„Играем и учим“
Открити практики в групата
15.10.21
учители – 10
„На улицата щом си…“ – правила по БДП
Споделяне иновативни практики
15.11 – 19.11.21
учители – 10
„За ролята на професионалното портфолио“. Практически проекции
Методическо подпомагане
6.12 – 10.12.21
педаго-гически специалисти – 22
Поддържане на интернет пространство във връзка с квалификацията на учителите –
презента
ции, норм. документи, иновативни практики, предстоящи квалификации
09.21 – 30.05.22.
главни учители – 2
„Веселина“ – моята детска градина
презентация на постиженията през учебната година
26.05.22г.
главни учители – 2

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 1/16.09.2021год.

 

 

            Приложение: Утвърдени Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията.