ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/23 година ЗА БДП НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

 

План за действие

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2021 – 2030 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2030 Г.

СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021-2030)

 

ДГ№155“Веселина“

 

 

1505София, ул.“Георги Минчев“35

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022/23 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

 Съкращения

РУО:            Регионални управления на образованието

ДГ:              Детски градини

НДД:            Национален дворец на децата

ЦИОО:          Център за информационно осигуряване на образованието

ЦПЛР:          Центрове за подкрепа на личностното развитие

ГДНП:           Главна дирекция пътна полиция

ДССД:          Дирекция „Стопански и счетоводни дейности“

ДПСРККР:     Дирекция „Политики за стратегическо развитие квалификация и кариерно развитие“

ДПО:            Дирекция „Приобщаващо образование“

ДСПУО:        Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“

ДПОО:          Дирекция „Професионално образование и обучение“

УКБДП:         Училищни комисии по безопасност на движението по пътищата

ОБКБДП:      Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

ОКБДП:        Областна комисия по БДП

СБА:            Съюз на българските автомобилисти

БЧК:            Български червен кръст

НДПК:          Национално движение по приложно колоездене

ПС:              Педагогически съвет

 

Обща информация за Плана за действие 2022/23год.  година за безопасност на движението по пътищата на ДГ№155“Веселина“

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е стратегически приоритет за детската градина.

В  контекста на този план ДГ№155“Веселина“ има  разработена  Политика за възпитанието и обучението по БДП 2020/2024год,  представяща   възгледите на детската градина относно проблемите на пътната безопасност, ангажимента на служителите и начина на подкрепа на действия, свързани с пътната безопасност,  като се подчертава необходимостта от  установяване на по-иновативна рамка на стратегическо сътрудничество въз основа на обмена на добри практики с партньорите  от Инициативата по безопасност на движението на ЕК „Да спасим заедно 25 000 човешки живота;  приемане стратегия относно подготовка на персонала за оказването на първа помощ в отговор на необходимостта от намаляване на броя на нараняванията при пътни произшествия и от подобряване на безопасността на  уязвимите участници в пътното движение – децата/като пешеходци и велосипедисти/.

Документът  е изготвен в съответствие със следните нормативни документи:

–           Стратегия на МОН за изпълнение на националната стратегия на РБългария за подобряване БДП за периода 2021-2030 г.

–           Наредба №13 от 2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.

–           Програми за обучение по БДП за първа, втора, трета и четвърта възрастова група в детската градина, утвърдени със Заповед № РД 09 -2684 / 20.09.2018 на МОН

–           Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП в системата на ПУО, утвърдена със заповед на министъра № РД 09-1289/31.08.2016

Планът за действие  за БДП на ДГ№155“Веселина“ представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления съобразно  Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

 

1

No

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишни доклади за изпълнение на политиката по БДП  

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

 

Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единната  стратегическа рамка
1.1.1  

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за първото полугодие на учебната 2022/23год.

 

 

 

 

 

Отчетност на политиката  по БДП за 2022/23 г. на база информация,  предоставена от комисия БДП в  ДГ. ДГ “Веселина“ Председател УКБДП

 

 

 

 

 

Доклад по Плана за действие за БДП за 2022/23 г. до директор ДГ за изпълнени мерки за БДП.

 

Срок: м.февруари2023г.

 

 

 

 Доклад по Плана за действие за БДП за 2022/23 г.

 

 

 

 

 

1.1.1.1.

 

 

 

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП на учебната 2022/23год. пред Педагогически съвет.

Отчетност на политиката  по БДП за 2022/23 г. на база информация,  предоставена от комисията  по БДП в  ДГ. Предложения  за активности  за следващата учебна година. ДГ “Веселина“ УКБДП Информация за изпълнение на мерки по БДП за 2022/23 г. на ниво ДГ,

 

 

Срок: юни 2023 г.

Информация от Председател УК БДП  за изпълнени мерки за БДП пред педагогически съвет
1.1.2 Изпълнение на НСБДП за периода 2021 – 2030 г. и всички произтичащи от нея документи на  ниво ДГ Изпълнение на политиката по БДП в единна стратегическа рамка съгласно формулираните дългосрочни управленски цели на политиката по БДП в условията на  обединени виждания и усилия на заинтересованите страни в съвместна работа за постигане на общата визия.

 

Интегриране на политиката по БДП в стратегическата политиката на ДГ “Веселина“.

 

ДГ “Веселина“-директор,  УКБДП,

главни учители

 

 

 

 

 

 

ДГ “Веселина“ – директор, главни учители

Разработване Стратегия на ДГ в рамките на четири години с формулирани дългосрочни цели по БДП

 

Срок: за стратегически план 2021 – 2024

2026-2030

Отчет комисия БДП – ежегоден

 

Отчет главни учители – на всеки две години от Стратегията

Секторни стратегии за БДП, планове за действие, закони, подзаконови нормативни актове, концепции и др., както и свързаните с тях административни актове, издавани от органите на изпълнителната власт.

 

Планове за действие, информация и докладване на педагогически съвет

1.1.3 Разработване на годишен план-програма за БДП на ДГ. Годишна плановост на мерки по БДП на ниво ДГ ДГ

УКБДП

 

Годишни план-програми за БДП на ДГ.

 

Срок: 15 септември2023г.

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на ДГ.

 

1.1.11 Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на одобрените бюджети на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Планово и финансово обезпечаване на мерките на ниво ДГ ДГ „Веселина“

директор

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишните бюджетни разчети на институцията.

Срок: постоянен.

Бюджетни разчети на институцията.

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП.

1.2

 

Цел:

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областта

1.2.1 Координация на действията на регионалните управления на образованието за вземане на съвместни решения и прилагане на общи практики в областта на БДП.

 

Консенсус и обединени усилия за ефективно изпълнение на политиката по БДП съобразно спецификата на отделните регионални управления на образованието. ДГ “Веселина“ директор Съвместни консенсусни решения с МОН и РУО

Срок: постоянен.

Документи, свързани с дейността на МОН.

Документи, свързани с дейността на комисията по БДП.

Кореспонденция между институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

1.2.2 Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи. Стандартизиране на планирането, изпълнението, оценката и отчитането на държавната политика по БДП.

 

ДГ “Веселина“  директор Изпълнени методически указания.

Срок: постоянен.

Информация за изпълнени мерки по БДП за целите на заседания на ДОККПБДП/ОКБДП

Кореспонденция между институциите

1.3 Цел:  Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП
1.4 Цел:  Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди
1.4.2 Организиране и провеждане на срещи с НПО в  областта на БДП за подпомагане включването на различни уязвими групи /деца  с увреждания/

 

 

 

Съставяне и разработване на образователни  материали и   практически съвети.

 

ДГ “Веселина“,

 

Провеждане  консултации и срещи с Фондация “За децата с церебрална парализа“

Срок: постоянен.

Кореспонденция.

Съгласувателни  становища.

1.5 Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП

1.5.1 Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП. Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

Излъчване на ясни послания по темата за БДП в общественото пространство.

ДГ “Веселина

Директор, Председател УКБДП

Активна медийна политика.

Срок: постоянен.

Официална интернет страница на МОН – www.mon.bg

Официални страници на РУО,

ДГ- dg155.com

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

2.1 Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата
2.1.1 Оптимизирано обучение на децата по БДП в единна концептуална рамка:

–      осъвременяване на учебната документация по БДП въз основа на опита в РБългария и водещите страни по отношение на БДП;

–      заделяне на финансови, технически ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;

–      определяне конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в ДГ;

–      интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание

–      използване наобразователни материали и иновативни практики и подходи за  ефективен напредък;

–      участие на експерти от общините, ОДМВРродители и др. при спазване на държавени образователни стандарти

–    осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.

Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

 

ДГ “Веселина“ директор, УКБДП, гл. учители Изпълнени мерки за подобряване обучението на децата по БДП.

Срок: постоянен.

Докладвана информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.2 Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в ДГ  във връзка с обучението по БДП. Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП.

Заимстване на добри европейски практики.

ДГ “Веселина“ – директор Изпълнени мерки за подобряване квалификацията на специалистите по БДП в системата на предучилищното образование.

Срок: постоянен.

Докладвана от директор институция информация – регулярно за  РУО и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.
2.1.3 Организиране и провеждане на  инициативи по БДП за децата в ДГ. свързани с културата на движение по пътищата. Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

ДГ “Веселина“

Директор,

УКБДП

Изпълнени инициативи по БДП за децата в ДГ

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорниците на  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.
2.1.4 Провеждане на кампании на институцията в областта на БДП, насочени към децата и техните родители

 

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата. ДГ “Веселина“-директор,

УКБДП

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорниците  – информация – регулярно за  заседания на ПС и

годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.4.1 Провеждане на кампания „Пътят до ДГ“. Идентифициране на препятствия и проблемни точки – за родителите на всички деца  на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция. ДГ “Веселина“

директор

УКБДП

Изпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към децата и техните родители  съвместно с ОДМВР,

 

Срок:

от 15.09 – 30.10.2023 г.

Докладвана от отговорниците информация – регулярно за  заседания на ПС  и в годишен доклад за изпълнение на политиката по БДП.
2.1.5 Провеждане на кампании на ОКБДП за безопасна градска мобилност, насочени към децата Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата ДГ “Веселина директор, УКБДП Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към децата

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорниците  информация – регулярно за  заседания на ПС  и годишно в годишен доклад за изпълнение на политиката по БДП.
2.1.6 Активизиране на дейността на комисията по БДП  в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формиране у децата  на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда. ДГ “Веселина“ – директор, УКБДП  ОДМВР

 

Дейност на училищните комисии по БДП

Срок: постоянен.

Отчети за дейността на комисиите

Докладвана от отговорниците информация – регулярно за  заседания на ПС  и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

 

 

 

2.2

 

 

Цел: Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на пътни превозни средства

2.2.1 Организиране и провеждане на превантивни кампании за опазване живота и здравето на водачите на ППС с акцент върху превишената/несъобразената скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични вещества, ползването на предпазни средства, техническата изправност на МПС,  поведението на участниците в движението към уязвимите участници в него, при преминаване на автомобил със специален режим на движение и др. Повишаване на вниманието на всички родители и информираност за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата ДГ “Веселина“

директор

 

Организирани и проведени кампании с подготвени материали за провеждане на кампаниите, съгласувани с Национален център по обществено здраве и анализи, във връзка с методологически ръководства по изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците и МВР

Срок: м. октомври 2022г.

 

Докладвана от отговорниците информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП

 

 

2.3 Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП
2.3.1 Разработване и изпълнение на тематични програми за информираност на отделните целеви групи/ родителската общност/. Излъчване на ясни и единни послания на държавните институции в общественото пространство и популяризиране на политиката за БДП. ДГ “Веселина“ – директор

УКБДП

Организирани и проведени  местни инициативи.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорниците информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.
2.3.3 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата, Популяризиране на политиката за БДП. ДГ “Веселина“

директор,

главни учители

 

Организирани и проведени мероприятия. в партньорство  с НПО, граждански организации, Община Слатина

Срок: ежегодно.

Докладвана от отговорниците информация – регулярно за  заседания на ПС, и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.
2.4 Цел:

Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП

2.4.1 Прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в ДГ.

 

Предпазване на  работещите в ДГ  от ПТП при служебното им взаимодействие с пътната система. ДГ „Веселина“

директор,

председател Комисия безопасност на труда

Функциониращи системи от мерки по БДП в ДГ.

Срок: постоянен.

Системи от мерки по БДП.

Докладвана от отговорниците  информация – регулярно за  заседания на общо събрание и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.