ОТЧЕТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2020/2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА№155 “ВЕСЕЛИНА“

 

ДГ№155“Веселина“

 

1505София, ул.“Георги Минчев“35

 

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е стратегически приоритет за детската градина.

Ангажимента на служителите и начина на подкрепа на действия, свързани с пътната безопасност в  ДГ№155“Веселина“е свързан с разработената Политика за възпитанието и обучението по БДП 2020/2024год,  представяща   възгледите на детската градина относно проблемите на пътната безопасност и планът за действие  за БДП на ДГ№155“Веселина“,  обхващащ първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Независимо от нестандартната обстановка, свързана с епидемичните заболявания, детската ни градина търси  по-иновативни рамки на сътрудничество. Голяма част от работата се споделяше с родителите  е-среда. Въз основа на обмена на добри практики в обобщен вид на децата се представят мерките за безопасност на движението по пътищата. Изпълнени са обособените  по стратегически цели и тематични направления активности, планирани за учебната 2020/21год.

Колективът на ДГ“Веселина“ е приел за своя лична кауза опазването живота на подрастващите като участници в пътното движения. Предстои приемане стратегия относно подготовка на персонала за оказването на първа помощ в отговор на необходимостта от намаляване на броя на нараняванията при пътни произшествия и от подобряване на безопасността на  уязвимите участници в пътното движение – децата/като пешеходци и велосипедисти/.

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

           

 

1

No

 

2

Стратегическа цел

 

3

Наименование на мярката

4

Отговорник

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишни доклади за изпълнение на политиката по БДП  

6

Описание на изпълнението

 

 

1.

 

 

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единната  стратегическа рамка

       
 

1.1.

  Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за  учебната 2020/21год. ДГ“Веселина“ УКБДП Информация за изпълнение на мерки по БДП за 2020 г. на ниво ДГ,

 

 

Срок:1юни 2021 г.

Отчет планирани дейности по месеци – презентация от комисия БДП. Представени пред ПС в края на уч.година
1.2. Изпълнение на НСБДП за периода 2021 – 2024 г. и всички произтичащи от нея документи на  ниво ДГ ДГ“Веселина“-директор,  УКБДП,

главни учители

 

 

 

 

 

 

ДГ“Веселина“ – директор, главни учители

Разработване Стратегия на ДГ в рамките на четири години с формулирани дългосрочни цели по БДП

 

Срок: за стратегически план 2021 – 2024

Отчет комисия БДП – ежегоден – Председател

Отчет главни учители – на всеки две години от Стратегията

Информация от Председател УК БДП  за изпълнени мерки за БДП пред педагогически съвет

Разработена стратегия на ДГ 2021/24год. с формулирани дългосрочни цели по БДП, Политика за възпитание и обучение по БДП, следене и добро познаване на програми, закони, подзаконови нормативни актове, концепции и др., както и свързаните с тях административни актове, издавани от органите на изпълнителната власт.

 

 

 

1.3. Разработване на годишен план-програма за БДП на ДГ. ДГ-

УКБДП

 

Годишна план-програма за БДП на ДГ.

 

Срок: към год.план на ДГ

 

Планът е актуализиран – 25.03.2020год. на база Изх. № РУО1-9363/24.03.2021 г. и заповед РД09-660/15.03.21год.на МОН относно изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България2021 – 2030 г, Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

 

1.4. Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на одобрените бюджети на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. ДГВеселина“директор Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишните бюджетни разчети на институцията.

Срок: постоянен.

Бюджетни разчети на институцията-годишен доклад за изпълнение  на мерките по БДП.
2. Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областта
2.1. Координация на действията с РУО за вземане на съвместни решения и прилагане на общи практики в областта на БДП, консенсус и обединени усилия за ефективно изпълнение на политиката по БДП ДГ“Веселина“ директор Съвместни консенсусни решения с МОН и РУО

Срок: постоянен.

Коректна кореспонденция с  РУО по въпросите на БДП в ДГ. Спазване на всички указани срокове и ангажименти, свързани с методически указания
3. Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди
Организиране и провеждане на срещи с НПО в  областта на БДП за подпомагане включването на различни уязвими групи /деца  с увреждания/ ДГ“Веселина“,

 

Провеждане  консултации и срещи с Фондация“За децата с церебрална парализа“

Срок: постоянен.

Съгласувателни  становища, разговори без последващи инициативи през учебната година предвид противоепидемичните мерки да Ковид19
4. Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП

 

 

1.5.1.Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП. Излъчване на ясни послания по темата за БДП в общественото пространство. ДГ“Веселина

Директор, Председател УКБДП

Активна медийна политика.

Срок: постоянен.

Открит сектор БДП в сайта на ДГ- dg155.com за  осъществяване активна медийна политика.

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

1

No

 

2

Стратегическа цел

 

3

Наименование на мярката

4

Отговорник

5

Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишни доклади за изпълнение на политиката по БДП 

6

Описание на изпълнението

1. Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата
1.1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в ДГ  във връзка с обучението по БДП. ДГ“Веселина“ – директор Изпълнени мерки за подобряване квалификацията на специалистите по БДП в системата на предучилищното образование.

Срок: постоянен.

Обучени 12 пед.специалисти  Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП.

Заимстване на добри европейски практики.

1.2. Оптимизирано обучение на децата по БДП в единна концептуална рамка:

–           осъвременяване на учебната документация по БДП въз основа на опита в РБългария и водещите страни по отношение на БДП;

–           заделяне на финансови, технически ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;

–           определяне конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в ДГ;

–           интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание

–           използване на образователни материали и иновативни практики и подходи за  ефективен напредък;

–           участие на експерти от общините, ОДМВРродители и др. при спазване на държавени образователни стандарти

–           осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.

ДГ“Веселина“ директор, УКБДП, гл.учители Изпълнени мерки за подобряване обучението на децата по БДП.

Срок: постоянен.

Докладвана информация от Председател КБДП – регулярно отн. изпълнение на политиката по БДП/към документацията във вс, групи е приложена Програмата по БДП за съответната група. Проведени са всички педагогически ситуации по БДП
1.3. Организиране и провеждане на  инициативи по БДП за децата в ДГ. свързани с културата на движение по пътищата. ДГ“Веселина“

Директор,

УКБДП

Изпълнени инициативи по БДП за децата в ДГ

Срок: постоянен.

м. ноември – Седмица на БДП под надслов“БДП – наше право и отговорност“

м. юни – „Моето безопасно лято“ Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

1.4. Провеждане на кампании на институцията в областта на БДП, насочени към децата и техните родители ДГ“Веселина“-директор,

УКБДП

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП

Срок: постоянен.

Споделено онлайн  от учители групи – пед.ситуации

за изпълнение на политиката по БДП.

1.5. Провеждане на кампания „Пътят до ДГ“. ДГ“Веселина“

директор

УКБДП

Изпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към децата и техните родители  съвместно с ОДМВР,

 

Срок:

15.09 – 30.09.2021 г.

Докладвана от директор информация на първата родителска среща по групи отн.политиката по БДП. Идентифициране на препятствия и проблемни точки – за родителите на всички деца  на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция.
1.6. Провеждане на кампании на ОКБДП за безопасна градска мобилност, насочени към децата ДГ“Веселина директор, УКБДП Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към децата

Срок: постоянен.

Раздаване брошури, предоставени от Фондация „Годишни награди по пътна безопасност“, светлоотразители за децата от 1-ва група
1.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизиране на дейността на комисията по БДП  в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището.

 

ДГ“Веселина“ – директор, УКБДП  ОДМВР

 

Дейност на комисия по БДП

Срок: постоянен.

 

Проведена инициатива от комисията по БДП за почистване тротоар по ул. „П.Богдан“за безопасно придвижване на децата до ДГ
2. Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП
2.1. Разработване и изпълнение на тематични програми за информираност на отделните целеви групи/ родителската общност/. ДГ“Веселина“ – директор

УКБДП

Организирани и проведени  местни инициативи.

Срок: постоянен.

Регулярно представяне работата в сайта на ДГ относно изпълнение на политиката по БДП.
3. Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП
3.1. Прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в ДГ. ДГ „Веселина“

директор,

председател Комисия безопаасност на труда

Функциониращи системи от мерки по БДП в ДГ.

Срок: постоянен.

Изградена система от мерки по БДП – паркиране, движение по тротоара и обезопасяване

Докладвана от отговорниците  информация – регулярно и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

 

Изготвил:

 Председател Комисия БДП: ……………..

М.Димчева

 

30.05.21г.

София