ОТЧЕТ ПЛАН БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г.

ОТЧЕТ ПЛАН БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г.

Възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата се разглеждат и осъществяват като цялостен процес на „непрекъснато учене през целия живот”. БДП е неразделна част от възпитанието на децата в предучилищна възраст и отговорност на учители, семейна среда, на цялото общество.

ДГ№155“Веселина“ винаги се придържа към стратегическите цели, определящи националната и европейска политика по БДП, с което изразяваме своя дългосрочен ангажимент, свързан с:

 • Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата
 • Развитие на социално отговорна организационна култура за БДП
 • Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

Учебната 2021/22г. за нас бе време със специфични черти/предвид ограниченията и пораженията от Ковид19/. Чрез търсене и прилагане на социално приемливи и разпознаваеми мерки, независимо, че бяхме поставени  пред по-различни предизвикателства, ДГ“Веселина“ доказа своята стабилност, рационалност и ефективност  в политиката по БДП. Макар и в малки размери, дадохме своя  принос за прилагане  жизнеутвърждаващи повенденчески модели на деца и възрастни чрез:

 • подобряване средата, в която работим/поддръжка и обезопасяване зоните за БДП, създаване вътрешни кабинети за работа по БДП/;
 • надграждане компетенциите на персонала чрез методически обучения със сертифицирани обучители по БДП/кредитно обучение на 22педагогически специалисти на тема:.“БДП – съвременни насоки и методики“
 • въвеждане иновации и споделяне добри практики/приоритет темата“Дете и велосипед“;
 • информираност за рисковото поведение, личната безопасност и първа долекарска помощ/срещи с младежки доброволчески екип на БЧК/
 • създаване на по-широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП с различни институции – БЧК, Пътна Полиция, Първо районно,

Описание изпълнение дейности:

м.септември – разработване план от комисията по БДП за работа по БДП. Подготвена учебна документация  на хартиен носител  съгл. изискванията МОН – БДП във всяка група. Насоки за работата за учителите от членовете на Комисията по БДП.  Адекватна подготовка за началото на учебната година – обезопасяване тротоари, укрепване оградата на ДГ, подрязване клони и дървета, почистване и освежаване терените за БДП в дворовете на ДГ

м.октомври – самоподготовка на членовете на комисията по БДП –  актуализирана информация   отн. Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030, новости в работата на European Road Safety Charter, запознаване със Закона за движение по пътищата/извадки за велосипедисти/, “С велосипед на пътя – правила за безопасност“ ст Международната асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи и др. Освежена маркировка на площадката по БДП. Игри на площадката по БДП с всички групи.

м.ноември – представяне ситуации по БДП във всяка възрастова група. Разработване план конспекти в писмен вид и представяне пред директора на ДГ . Онлайн представяне на практиките  в затворените родителски групи .

м. декември, януари, февруари – обезопасяване района около детската градина – грижа за тротоарите и пътя/почистване, почистване на отводните канали в двора на ДГ,  опесъчаване.

м.март- рисунки с кака Диди на тема “Улицата има правила“ – освен различни техники, които усвоиха, децата изразиха своя начин да разберат света около себе си, свързан с пътната безопасност и игри на открито с г-н Пашаийски. Темите са съобразени с  възрастовите  особености  на  децата, с възможностите да усвояват  минимум познания по темата за  пътната безопасност.

м.април – участие по групи/“Веселина“2/ в приложно практически ситуации –регулиране на поведенито спрямо пътните знаци, разчитане сигнализация, пътни знаци и правила за безопасно поведение. Проектна дейност  на 4група“Мечо Пух“ – Детето и велосипеда“

– Квалификационен курс с  учителите в ДГ“Веселина“ за допълване  и разширяване  знанията за същността на обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина, съвременни  методи, средства и организационни форми на обучение, споделяне добри практики. Лектор д-р Г.Хайдар

м.май – Седмица пътната безопасност – 16.05.22 –  20.05.22 – „Веселина“2

 1. Изложба от детски рисунки пред родители  „Улицата има правила“.
 2. Разучаване емблематични песни за детската градина/“Хей, шофьори, запомнете!“. Песента тръгва от нашата ДГ.  Написана е по повод приема ни в Европейската инициатива „Да спасим заедно 25000 човешки живота“ в далечната 2008г.

Музиката е на композитора г-н Кр. Милетков, който бе и наш музикален ръководител. Записът е осъществен с любезното съдействие на Овергаз. По-късно песента влиза в учебниците на класовете с името“Деца по зебрата“ .

 1. Среща с доброволци от български младежки червен кръст /БМЧК/ – организирана демонстрация, представяне оказване на първа помощ при различни наранявания. Демонстрациите  бяха заснети от Пр. Гурин – представител на родителската общност, които са популяризирани и сред родителите   на всички възрастови групи.
 2. Добри практики – подвижни игри по БДП. Среща на децата с представители на Пътна полиция – КАТ,  с кварталния отговорник – защо е важно да спазваме правилата на пътната безопасност.
 3. Добри практики – на естакадата с колело! Финална част на вътр.проектната  дейност на 4група“Мечо Пух“ на тема: „Детето и велосипеда“.

Целите  на проектната дейност са постигнати:

 • преживяване обучение в реална ситуация и изяснени основни принципи на безопасно ходене и колоездене;
 • запознаване с възможните рискови ситуации още от ранна възраст;
 • разработване  лични творчески проекти с помощ от семейството;
 • формиране  защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата;
 • насърчаване на активните видове транспорт – ходене пеша и каране на велосипед и социално отговорно поведение: на всички от ДГ“Веселина“, деца, семейството

Предвиждаме за предстоящата 2022/23год. чрез планираните активности да се променя все повече и  поведението  на всеки член от колектива на ДГ№155“Веселина“, независимо от неговата социална роля и статус. То да е насочено към поемане на  отговорност за въздействието върху околните хора и среда, вследствие на реализирани решения и действия по БДП; поведение, отчитащо правилата, върховенството на закона и етичните норми.

                                              

 Комисия БДП: /М.Димчева/, /Н.Дойчинова/, /И.Алексиева/