МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2021– 2022 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
2021– 2022 ГОДИНА

Мерките за повишаване на качеството на образование в детска градина №155 „Веселина“ са съобразени със:

 • Закона за предучилищното и училищното образование;
 • Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)
 • НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г.

Ключови цели за реализиране на националните приоритети и повишаване качеството на образование за учебната 2020-2021 г. в детска градина № 155 „Веселина“ са:

 1. Подобряване на обхвата на децата в задължителна предучилищна възраст, чрез изграждане Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца в задължителна предучилищна възраст.
 2. Осигуряване на качество на предучилищната подготовка, включително и чрез система – механизъм за оценка и контрол на качеството във връзка с изпълнение на чл. 271, чл. 272 от ЗПУО.
 3. Осигуряване на система за ефективна квалификация на кадрите, във връзка с изпълнение на държавният образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование.
 4. Активно включване на родителите за постигане на заложените цели.

Качеството на образование в ДГ№155Веселина“ включва: Съвкупност от характеристики на образователния процес, които водят до реализация на целите и политиките, свързани с:

 • нивото на знания, умения и компетентности на децата;
 • степента на развитие на личностните качества и социалните компетентности;
 • удовлетвореността на потребностите на учители, родители, деца, общественост.

 

За постигането им детска градина № 155 „Веселина“ определя мерки за повишаване качеството на образование за учебната 2021-2022 година:

 1. Максимален обхват и задържане на децата в детската градина, както и създаване на условия за личностното им развитие и подкрепа.
 2. Проследяване на постиженията и напредъка на децата на входно и изходно ниво, с цел установяване на индивидуалното развитие, ясно определяне на нивото на овладяване на задължителни знания и умения, установяване на слабостите и потребностите за повишаване качеството на образованието.
 3. Провеждане на целенасочена политика за квалификация на педагогическите специалисти и стимулирането им за активното участие в нея.
 4. Провеждане на открити педагогически практики в рамките на детската градина и на регионално ниво.
 5. Наставничество на учители с малък професионален опит.
 6. Контрол на ефективността на преподавателската работа.
 7. Публичност и популяризиране на предлаганото възпитание и образование в детската градина.
 8. Непрекъснато опазване и обновяване на материално-техническа база, в съответствие с изискванията на ДОС.
 9. Създаване на ефективен механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството.
 10. Самооценяване.
 11. Прилагане на интерактивни и иновационни начини на възпитание и преподаване.
 12. Постигане на оперативна дигитална грамотност на съвременните родители, учители и деца.
 13. Непрекъсната организация и планиране на учебно-възпитателния процес,в съответствие с изискванията на държавните образователни стандарти.
 14. Участие на децата в различни допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с възможност за прилагане на усвоени теоретични знания, социални умения и придобит практически опит – екскурзии, конкурси, състезания, викторини, творчески ателиета и др.
 15. Индивидуални и групови срещи с родители за планиране на общи цели и задачи, за:
 • разрешаване на възникнали проблеми и казуси;
 • набелязване на такива за задоволяване на потребностите на даровитите деца или на децата със СОП.
 1. По-активно педагогическо взаимодействие между „детската градина и семейството“, както и с други структури на местно, регионално и международно равнище.
 2. Достъпно и компетентно административно обслужване.
 3. Усъвършенстване на финансовото управление, отчетност и контрол.

Показатели за успех:

 • обезпечена образователната среда;
 • ефективност на учебно-възпитателния процес;
 • полагане на усилия от учителите за професионално развитие и мотивираност;
 • брой квалификационни кредити;
 • образователни резултати на децата;
 • учители, включени в курсове за повишаване на ПКС и магистърски програми;
 • способност на персонала да изпълнява поставени от директора задачи;
 • креативно и ангажирано поведение при решаване на възникнали проблеми;
 • умения за работа в екип;
 • емоционална грамотност и култура на общуване между деца, родители и учители.

Мониторинг – вътрешен и външен:

 • Национален инспекторат
 • Експерти от МОН и РИО София
 • Контролна дейност на директора

Финансиране:

 • Финансовата обезпеченост на мерките за повишаване на качеството на образование в детска градина № 155 „Веселина“ за учебната 2020–2021 година се осигурява предимно от делегирания бюджет на детската градина, частично от собствени приходи /дарения/, както и от приходи от участия в национални и международни проекти и програми.
 • Настоящите мерки са разработени на основание чл. 22, ал. 2, т.15 от ЗПУО за управлението на качеството в институциите.

Мерките за повишаване качеството на образование в детска градина № 155 „Веселина“ за учебната 2021-2022 година са приети с решение на Педагогически съвет №…… година.