МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕБНА 2020– 2021 ГОДИНА

Утвърждавам:
Директор: Галя Бързева

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към образованието за усъвършенстване на процесите за управление на качеството.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на детската градина, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детската градина.

Принципи за управление на качеството.

 1. Ефикасност и ефективност.
 2. Автономия и самоуправление.
 3. Ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса
 4. Непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление на качеството в институцията.

Мерките за повишаване на качеството на образование в ДГ №155„Веселина“ са съобразени със Закона за предучилищното и училищното образование, Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020), Наредба № 5 на МОН за детските градини, стратегическите национални документи „България 2020 г.“

Целите на управлението на качеството в институцията  са:

 1. повишаване на качеството на предоставяното образование в детската градина;
 2. подобряване на индивидуалния напредък на всяко дете по отношение на неговите образователни резултати;
 3. организационно развитие на детската градина.

За постигането им ДГ №155„Веселина“ определя мерки за повишаване качеството на образование за учебната 2020-2021 г.:

 1. .Максимално задържане на децата в задължителната  предучилищна възраст, както и създаване на условия за личностното им развитие и подкрепа.
 2. Проследяване на постиженията и напредъка на децата с цел установяване на индивидуалното развитие, ясно определяне на нивото на овладяване на задължителни знания и умения, установяване на слабостите и потребностите за повишаване качеството на образованието.
 3. Провеждане на целенасочена политика за квалификация на педагогическите специалисти и стимулирането им за активното участие в нея.
 4. Провеждане на открити педагогически практики в рамките на детската градина и на регионално ниво.
 5. Наставничество на новоназначени учители и такива с малък професионален опит.
 6. Контрол на ефективността на работата на специалистите.
 7. Публичност и популяризиране на предлаганото възпитание и образование в детската градина.
 8. Опазване и обновяване на материално-техническа база в съответствие с изискванията на ДОС.
 9. Създаване на ефективен механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството.
 10. Самооценяване.
 11. Прилагане на интерактивни и иновационни начини на възпитание и преподаване.
 12. Непрекъсната организация и планиране на учебно-възпитателния процес,в съответствие с изискванията на ДОС.
 13. Участие на децата в различни допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с възможност за прилагане на усвоени теоретични знания, социални умения и придобит практически опит – екскурзии, конкурси, състезания, викторини, творчески ателиета и др.
 14. Индивидуални и групови срещи с родители за планиране на общи цели и задачи – за разрешаване на възникнали проблеми и казуси, задоволяване на потребностите на даровитите деца или на децата със СОП и др.
 15. Активно педагогическо взаимодействие детската градина – семейство , както и с други структури на местно, регионално и международно равнище.
 16. Достъпно и компетентно административно обслужване.
 17. Усъвършенстване на финансовото управление, отчетност и контрол.

Показатели за успех:

 • обезпечена образователната среда;
 • ефективност на учебно-възпитателния процес;
 • полагане на усилия от учителите за професионално развитие и мотивираност;
 • брой квалификационни кредити;
 • образователни резултати на децата;
 • учители, включени в курсове за повишаване на ПКС и магистърски програми;
 • способност на персонала да изпълнява поставени от директора задачи;
 • креативно и ангажирано поведение при решаване на възникнали проблеми;
 • умения за работа в екип;
 • емоционална грамотност и култура на общуване между деца, родители и учители.

Мониторинг – вътрешен и външен:

 • Национален инспекторат
 • Експерти от МОН и РИО София
 • Контролна дейност на директора

Финансиране:

 • Финансовата обезпеченост на мерките за повишаване на качеството на образование в ДГ №155„Веселина“ за учебната 2020–2021 година се осигурява предимно от делегирания бюджет на детската градина, частично от собствени приходи / дарения/, както и от приходи от участия в национални проекти и програми.
 • Настоящите мерки са разработени на основание чл.22, ал.2, т.15 от ЗПУО. управлението на качеството в институциите.

Мерките за повишаване качеството на образование в ДГ №155„Веселина“ за учебната 2020-2021година са приети с решение на Педагогически съвет №2/14.09.2020година.