ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

ДЕТСКА ГРАДИНА 155 ВЕСЕЛИНА“

1505  гр. София,  район  Слатина, ул. „Георги Минчев”  № 35  02/971-33-48;  02/870-05-38; електронна поща: dg155veselina@abv.bg

Утвърдил – Директор: Янка Чавдарова

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА”

 

Въведение

Всички, преки или косвени, участници в живота на детска градина № 155 „Веселина“ – служители (педагогически специалисти и непедагогически персонал в детската градина), деца, родители, обществен съвет – всички те партньори в предучилищното образование, наричани за кратко Общност, водени от волята да съдействат за развитие и утвърждаване на ДГ № 155 „Веселина“ като стабилна, ефективна и открита към обществото образователна институция, да допринесат за изграждането на етични отношения между, се обединяват около следните ценности: уважение, доверие, отговорност, почтеност, лоялност, инициативност, откритост, безпристрастност, толерантност, справедливост.

 

 

Раздел I.   Общи  положения

Чл. 1. Членовете на Общността  в ДГ№155“Веселина“ имат право на детска градина, в която безопасността и сигурността са най-важни.

Чл. 2. Всеки член на общността е отговорен да съдейства и спомага за създаването на благоприятна и подкрепяща среда за пълноценно учене и личностно развитие на всяко едно дете.

Чл. 3. Основна цел на настоящия Етичен кодекс е да формира култура на общуване, споделяна от всички участници.

Партньорите от Общността следват следните принципи:

 • Уважават личното достойнство на другите и не извършват действия, които го накърняват. Въздържат се от това да вредят преднамерено на останалите, да опетняват доброто им име и да накърняват правата им.
 • Отнасят се с безпристрастност, толерантност и разбиране към интересите и мненията на другите, без разлика на пол, възраст, образование, социален статус, етническа принадлежност, религия, политическа принадлежност и др.
 • Създават и поддържат помежду си отношения на добронамереност и сътрудничество. Приемат градивния сблъсък на идеи, но се стремят да не провокират конфликти. Ако възникнат конфликти, те се решават в дух на колегиалност, партньорство, взаимно уважение и позитивна дисциплина
 • Стремят се да изградят в ДГ № 155 „Веселина“ будна и чувствителна към моралните проблеми среда, насърчаваща развитието на индивидуалното морално съзнание и утвърждаваща отношения на взаимна съпричастност и загриженост за другия.
 • Отхвърлят всички форми на корупция.
 • Използват лична и служебна информация, до която имат достъп, единствено за служебни и административни цели.
 • Изразяват решимост, с цялостното си лично поведение в институцията и извън нея да пазят доброто име на ДГ № 155 „Веселина“ и да утвърждават нейния положителен публичен образ и престиж.
 • Съдействат и спомагат за създаването на благоприятна и подкрепяща среда за пълноценно учене и личностно развитие на всяко едно дете.

 

Раздел ІІ.  Участници

Глава 1.    Деца

Чл. 4. Детството е изключително важен период от живота на човека.

Чл. 5. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

Чл. 6. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

Чл. 7. На всяко дете е гарантирано правото на:

 • свобода на изразяване на мнение;
 • свобода на мисълта, съвестта и религията;
 • формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно.

Чл. 8. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Чл. 9. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл. 10. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл. 11. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

Чл.12. От децата на ДГ № 155 „Веселина“ се очаква да спазват следните норми на етично поведение:

 • да познават и спазват приетите правила и реда в детската градина;
 • да проявяват самоуважение и уважение към другите
 • да не използват груб език, обидни думи и злепоставяне на деца, учители и родители;
 • да се стремят към разбиране, толерантност и подкрепа спрямо децата със специални образователни потребности;
 • да не допускат насилие и тормоз в общуването си с околните;
 • да проявяват внимателно и грижовно отношение към по-малките деца;
 • да знаят, че при търсене на решение на проблем могат да се обръщат за съдействие към родителите си, учителите в групата, психолог и ръководство;
 • да се грижат за чистотата в сградата, занималнята и в двора, да опазват чиста околната среда.

 

Глава 2.    Родители

Чл. 13. Семейството е доминиращ фактор, който осигурява условия за развитие на детето. То дава пример за разбирателство и добри отношения и възпитава детето в дух на отговорност, уважение, толерантност и ненасилие.

Чл. 14. Родителите имат грижа да окуражават децата си активно да участват в живота на детската градина и да ги насърчават винаги да спазват общите правила.

Чл. 15. Родителите се стремят да работят в коректно сътрудничество с учителите и ръководството на детската градина както в интерес на своето дете, така и в интерес на останалите деца  и детската градина като цяло.

Чл. 16. Родителите носят отговорност за поведението на децата си и ги учат да поемат отговорност за последствията от поведението им.

Чл. 17. Родителите зачитат професионалната компетентност на учителите, техните права и лично достойнство.

Чл. 18. Родителите не злепоставят учителите и не изказват критика към тях в присъствие на децата си.

Чл. 19. Родителите не предявяват претенции към учителите относно учебната програма и други регламенти в детската градина, които имат общозадължителен характер за цялата образователна система.

Чл. 20. Родителите имат отговорност към поведението на децата си в Интернет пространството и налагат правила за пребиваването в него.

Чл. 21. Родителите помагат според възможностите си за да се утвърди трайно авторитета на детска градина № 155 „Веселина“.

Чл. 22. Родителите следят и насърчават успехите, осигуряват всички възможности за творческото развитие на детето, зачитайки индивидуалните му потребности и желания.

Чл. 23. Родителите упражняват контрол и налагат своя авторитет без насилие като зачитат детето и спазват основните му права.

Чл. 24. Родителите се стремят да решават конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с всички членовете общността в ДГ № 155 „Веселина“.

 

Глава 3.    Служители

Морални отговорности към детето

Чл. 25. Основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл. 26. Разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

Чл. 27. Съобразяваме се със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл. 28. Създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

Чл. 29. Подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл. 30. Работим в най-добрия интерес на детето.

Чл. 31. Осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

Чл. 32. Не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.

Чл. 33. Не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл. 34. Познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване.

Чл. 35. Оказваме съдействие при предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

 

Раздел ІІІ.            Морални отговорности към семейството

Чл. 36. Наша отговорност е да подпомагаме семейството при отглеждането и възпитанието на децата.

Чл. 37. Зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

Чл. 38. Уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

Чл. 39. Информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето, когато е подходящо, да го включваме във вземането на такива решения.

Чл. 40. Зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето.

Чл. 41. Информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца, стремим се да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина.

Чл. 42. Не позволяваме и не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл. 43. Не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Избягваме  отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.

Чл. 44. Осигуряваме конфиденциалност на информация и зачитаме правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато имаме основания да считаме, че благополучието на детето е в риск.

Чл. 45. Ангажираме се с разработването на правила за опазване поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл. 46. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, работим открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнем на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане на страна в конфликта.

Чл.47. При създаден конфликт между родителите и учителите, респективно детската градина и семейството, спазваме йерархията за вземане на решенията, като по най-бързия начин и с най-толерантните средства изясняваме причините за появата и потушаваме конфликта.

 

Раздел IV.            Морални отговорности към колегите

Чл. 48. Изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Чл. 49. Обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл. 50. Работим за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията и проявяваме нетърпимост към подобни действия.

Чл. 51. Утвърждаваме авторитета на детска градина № 155 „Веселина“.

Чл. 52. Не разпространяваме неточна, видоизменена или измислена информация, уронваща авторитета на градината и на колегите ни, както и такава, създаваща условия за конфликти.

 

Раздел V.  Морални отговорности към обществото

Чл. 53. Предоставяме висококачествени програми и професионални услуги.

Чл. 54. Работим за създаване на сигурна безопасна обществена среда, в която детето получава адекватни здравни грижи, храна, образование и възпитание.

Чл. 55. Работата ни е насочена за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл. 56. Съдействаме за повишаване степента на разбираме на децата и техните нужди от обществото.

Чл. 57. Работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл. 58. Подкрепяме  законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и се противопоставяме на тези, които ги нарушават.

 

Раздел VI.   Професионално поведение

Чл. 59. При изпълнение на своите задължения служителите се придържат към лоялно поведение и почтеност в действията си, като създават увереност у директора, чиято дейност подпомагат, че може да им се довери и да разчита на тях.

Чл. 60. Служителите изпълняват само законосъобразните нареждания на директора.

Чл. 61. Служителите споделят открито и честно с директора проблемите, с които се сблъскват в своята работа, както и своите идеи и предложения за тяхното решаване.

Чл. 62.(1) Служителите опазват повереното им имущество с грижата на добри стопани и не допускат използването му за лични цели.

(2) Служителите могат да ползват имуществото, документите и информацията на детската градина само за осъществяване на служебните си задължения.

Чл. 63. Служителите трябва да защитават сигурността и поверителността на информацията, с която разполагат. Те могат да използват документите на детската градина при спазване на правилата за защита на информацията.

Чл. 64. Служителите не допускат некоректни коментари по отношение на трудовите възнаграждения на колегите.

Чл. 65. (1) Бившите служители не трябва да използват или да разкриват поверителна информация, получена по време на изпълнение на служебните си задължения, освен ако не са упълномощени да го правят.

(2) Бившите служители трябва да се въздържат от действия и коментари, които могат да накърнят доверието към образователната система, детската градина и към служители в тях.

 

Раздел VІІ.           Конфликт на интереси

Чл. 66. Конфликтът на интереси възниква, когато личен интерес на служителя го прави зависим и пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на задълженията му.

(1) Служителят трябва да избягва ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При възникване на конфликт на интереси служителят трябва да уведоми ръководителя си.

(2) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и по нареждане на директора на детската градина служителят може да се оттегли от служебните си задължения, които са причина за възникването на конфликта.

 

Раздел VІІІ.         Комисия по етика

Чл. 67. За следене на спазването на този кодекс и за разрешаване на възникнали при прилагането му казуси към детската градина се създава Комисия по етика.

(1) Членовете на комисията се избират от Педагогическия съвет за срок от 4 години. Комисията се състои от председател и двама членове.

Чл. 68. Комисията по етика:

– разглежда жалби, свързани със спазването на Етичния кодекс;

– дава тълкувания по текстовете от Етичния кодекс;

– отчита дейността си пред Педагогическия съвет.

Чл. 69. Устройството и функциите на Комисията по етика в ДГ № 155 „Веселина“ се определят със Статут на комисията по етика, актуализиран на педагогически съвет на 14.09.2022г.

Комисията по етика разглежда и решава всички въпроси в рамките на своите правомощия безпристрастно.

 

Заключителни разпоредби

 1. Правилата, записани в настоящия кодекс, са правила за поведение, които следват общоприетите и човешки и морални норми за поведение.
 2. Приемането и спазването на правилата, записани в настоящия кодекс от всички членове, допринасят за престижа и възходящото развитие на детската градина.
 3. Настоящият Етичен кодекс е отворен за промени и обогатяване с оглед усъвършенстване работата на детската градина в интерес на децата в нея.

 

Настоящият Етичен кодекс е приет  от Педагогическия съвет на проведено заседание на  14.09.2022 г. съгл. ЗПУО, чл.175, ал.3.

Всеки член от колектива е запознат с Етичния кодекс и е подписал Декларация за приемане принципите за работата с деца, заложени в настоящия Етичен кодекс на детската градина, която е в Приложение 1. Декларацията е задължителна част от въвеждащата програма на служителя и е задължителен документ от трудовото досие на всеки служител.

 

Приложение 1 към Етичния кодекс

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №155 „ВЕСЕЛИНА“

1505 София,  район  Слатина, ул. „Георги Минчев”  № 35  02/971-33-48;  02/870-05-38; електронна поща:  dg155veselina@abv.bg

 

ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане принципите за работата с деца, заложени в Етичния кодекс на детската градина

 

Долуподписаният:  ……………………………………………………………………………………………………

                         (име, презиме, фамилия) 

Позиция: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

След като се запознах с Етичния кодекс на работещите с деца в ДГ № 155 „Веселина“ приемам за водещи следните принципи в работата си в детското заведение:

 1. Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете.
 2. Да работя в най-добрия интерес на детето.
 3. В работата си в никакъв случай да не използвам физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.
 4. Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата съобразно компетенциите и възможностите ми.
 5. Да уважавам колегите, да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила, заложени в настоящия кодекс.
 6. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.
 7. Да служа като застъпник на детето и семейството в общността и обществото.
 8. Да спазвам етичните правила в този кодекс.
 9. Да спазвам правилата за учители, приети на Педагогически съвет, както и утвърдената организация на трудовата дейност в Правилника за вътрешния ред, Правилника за дейността и за ЗБУТ на детското заведение .

 

………….    г. гр. София                                                  Служител: …………………………….

 Декларацията е задължителен документ от трудовото досие на всеки служител и задължителна част от въвеждащата програма на служителя.