ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА” УЧАСТВА В ПЪРВА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ +”

От 27.02.2017 г. до 04.03.2017 год. в гр.Милано се проведе първата транснационална среща на тема: „Да съхраним живота на децата и запазим техните права”. Събитието беше част от Проект по програма „Еразъм +” – училищни партньорства . Проект, който има за цел да повиши капацитета и качеството на взаимодействие между деца, родители и учители по избраната тема.
В срещата участваха госпожа Нели Кацарска – директор , Радостина Стоянова и Митка Димчева гл. учители от ДГ №155 „Веселина” район „Слатина” , учители и директори на училища и детски градини от Турция, Румъния, Гърция и Италия.

По време на срещата бяха разгледани много важни въпроси свързани с правата на децата и тяхната реализация в ежедневието им. С акцент към образователните проблеми на всяка една държава партньор по Проекта се представиха презентации . Детската градина и училището са институции, които възпитават децата и учениците как да научат универсални ценности, които ще бъдат полезни и важни в живота им.
Най- важната иновативна част от Проекта е, че той е разработен изцяло на Конвенцията за правата на детето и има за цел:
1. Да адаптира техните права
2. Да научи децата как да защитават правата си в случай, че някой иска да им ги отнеме.
3. Да възпитаме деца, които познават правата си и са силно самоуверени и мотивирани
4. Въвеждане на иновативни педагогически практики за социализация и интегриране на деца със специални потребности
5. Разработване на индивидуални програми за деца с увреждания, с цел подготовката им за училище.
6. Активна работа с родителите, за разрвиване на умения за подкрепа на децата – обучения, семинари итренинги.
7. Осигуряване на специалисти по множество различни дисциплини – тясно сътрудничество с психолози, ресорни преподаватели, логопеди и др.
Резултатът от срещата в Милано се изразява в две направления – локално и международно.
В локален план всяко едно училище и детска градина да продължи да развива собствена политика на работа по графика с дейностите определени в Проекта.
В международен план всяка държава партньор по Проекта да популяризира опита и добрите практики, доказали своята приложимост и резултати от работата на екипите.

Ние вярваме , че предстои еволюция в българското образование и мечтата ни е да бъдем част от нея. Вече правим първите крачки в тази насока, с желанието си и силната мотивация за промяна.

Благодарим на всички наши портньори, благодарим за гостоприемството на директора на училището в Милано, Istituto Comprensivo Confalonieri – Моника Алойсе и най-вече на нашият координатор Севиля Улибели директор на детска градина в Аджарлар Турция, която е изключителен организатор и ръководител.