ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ 2021 – 2022 ГОДИНА

Утвърдил:
Директор: ………………………
/Янка Чавдарова/

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“
2021 – 2022 ГОДИНА

 

Приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 1/16.09.2021 год.

 

            Резюме: Изпълнението на годишния план на ДГ№155 „Веселина“ включва разработване и прилагане на дейности, приети от Педагогическия съвет на детската градина. Основният фокус на плана е за изпълнение Стратегия 2020-2024 на детската градина в контекста на водещите национални и европейски образователни цели, приоритети и задачи и е насочен към ангажиментите, свързани  най-вече с разкриване и развиване потенциала на всяко дете, повишаване капацитета на професионалистите и подобряване взаимодействието между институцията и семействата.

            Базата на детската градина  е подготвена съобразно препоръките и най-добрите практики за превенция от COVID-19. Към настоящия момент около 50 %  от педагогическия и административния състав на детската градина е ваксиниран. Водени от убеждението, че обучението в реална обстановка в детската градина и прякото взаимодействие  учители –  деца  са най-добрата и незаменима алтернатива, съобразявайки се със законовите  изисквания, годишното планиране  е съсредоточено върху изграждането на адекватни обучителни и социални  активности  за провеждане на качествен образователния процес, поддържка на положителен психоклимат на работа и създаване на още по-сплотено взаимодействаща общност между учители, родители и деца. 

 

 

I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

В детската градина бяха обхванати 286 деца, разпределени в 10 групи по възрастов признак. Напуснали трима поради преместване адрес на местоживеене. Изминалата учебна година бе необичайно трудна, защото търсехме за пръв път баланс между предпазливостта и отговорността за здравето ни  от една страна  и необходимостта да се обучава, работи и живее относително нормално в условията на пандемична ситуация.

 

            Силни страни:

 1. Устойчивост и високо качество на процеса на обучение, прилагане на личностно-ориентирания подход и съвременни педагогически технологии за интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо израстване на децата.
 • Осъществен качествен образователен процес. Адекватно поднасяне онлайн на образователното съдържание по групи по време на извънредните условия.
 • Модернизиране на материалната и образователна среда.
 • Подкрепа за личностно развитие на детето.
 • Силно редуцирано изтичане на деца в други детски градини или училища при постъпване в първи клас.
 • Висок напредък по образователни направления на децата по групи, добро координиране на резултатите от ниво вход-изход за диагностичните процедури и изграждане на позитивен организационен климат. Много добра подготовка за училище.

 

 1. Качество на  работната сила.
 • Предоставени качествени възможности за кариерно развитие и продължаващо обучение. Реализирани обучения, съобразени с реалните потребности на работния процес в детската градина.

Придобита професионално-квалификационна степен  за учебната година : 3 ПКС – 2;  4 ПКС – 3; 5 ПКС -5; преминал обучение за външни инспектори към НИО – 1;

 • Утвърдена традиция за подготовка на кадри за нуждите на детската градина. Инвестиция в квалификация и повишаване образователната степен на персонала. Придобили степен бакалавър Предучилищна и начална педагогика – 2.
 • Вътрешни обучения във връзка с прилагане стратегии на взаимодействие за максимално безрискова среда в условията на пандемия.
 • Представено и овладяно чрез подходящи педагогически методи и дейности активно учене, интерактивност.

 

 1. Ефективно управление на детската градина с участие на всички заинтересовани страни. Висок имидж в публичното образователно пространство.
 • Успешно продължени добри традиции за активна комуникация и социално партньорство, яснота, осъзнатост и отговорност.

Частичните затруднения продължават да са свързани с гъвкавостта  на работа на детската градина спрямо интересите и очакванията на всяко дете, особено по време на извънредната ковид-ситуация; сътрудничеството между екипа за допълнителна подкрепа и екипи групи; използване  ИТ –технологии в някои от групите.

С оглед подпомагане на усилията за преодоляване на тези затруднения залагаме на: безкомпромисно спазване на Насоките за работа в условия на Ковид-19;  ясно структурирана координация и график за работа с екипа за допълнителна подкрепа; утвърждаване  култура за изграждане и развиване на ефективна общност в детската градина и на системно взаимодействие с родителите за подобряване на резултатите от обучението, възпитанието и социализацията; взаимопомощ при работата за използване предимствата на ИКТ и въвеждане наставничество за работа с новоназначени и млади учители.

 

При формулиране на целите и изпълнение на годишен план  2021/2022 ще се ръководим от :

–           Новите политически и законови промени;

–           Социалните фактори – жизнен стандарт, тенденции и готовност за работа в динамично променяща се и кризисна обстановка, отношение към околната среда, ориентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

–           Технологичните фактори – нови технологии, нови средства и канали за комуникация и връзки.

II. МИСИЯ, ПРИНЦИПИ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

 МИСИЯ:

             Въз основа на своя дългогодишен професионален опит  в областта на предучилищното образование и  осъзнавайки своите социални отговорности, ДГ „Веселина”  предлага иновативни педагогически  технологии  за създаване на устойчива и все по- висока стойност на взаимодействие със своите  деца и партньори.

Ориентирана към създаване на  нови приноси и практики за своите възпитаници,  като изгражда инициативни, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния свят; да бъде достоен партньор на деца и родители,  да възнаграждава заслужено своите служители  и да обогатява живота на местните общности, сред които развива дейност.

Открита за очакванията на външния свят, с принос за икономическия, социалния и екологичен напредък на национално и европейско ниво.

 ПРИНЦИПИ  НА  РАБОТА:

 • Приемственост – изпълнение на ангажиментите, поети с годишния план и гарантиране на целенасоченост, последователност и устойчивост при прилагане на политиката на ръководството на детската градина;
 • Партньорство и съгласуваност – активно взаимодействие и синхронизиране между служителите в двете сгради на детската градина; с органите на централната и местната власт, социалните партньори, гражданското общество и други за постигане на целите и задачите, заложени в годишния план;
 • Иновативност – формулиране на нови подходи, мерки и дейности за постигане на целите, заложени в годишния план;
 • Измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите – осигуряване на дългосрочни ползи/ефекти от постигнатите резултати.

 ВИЗИЯ:

„Да носим вдъхновение и иновация на всяко  дете в детската градина.

Да създаваме стойности, за да спечелим лоялността им за цял живот”.

Да подобрим качеството на детския  живот, като им позволим да вършим

заедно  повече неща, за да се чувстват по-добре и да живеят щастливо”

 

ЦЕЛИ:

 Да се осигурят условия за качествени грижи, ранна социализация и придобиване на познавателни и социално-емоционални умения и нагласи за учене през целия живот.

 1. Опазване здравето на децата, на персонала, на семействата и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19.
 2. Да насърчаваме децата в тяхното развитие към самоотговорни и социално отговорни индивидуалности, бъдещи завършени личности.
 3. Включване и приобщаване на всяко едно дете в подготовката му за пълноценен живот, предоставяне възможност за придобиване необходим набор от знания и умения,  демократично възпитание  и подкрепа на  личностното му развитие.

 ЗАДАЧИ:

 • Прилагане на психолого–педагогически и методически практико-приложни модели за създаване на условия за адаптация на детската личност за разгръщане на цялостния и потенциал. Придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване към училищното образование.
 • Осигуряване на благоприятна образователна среда за всяко дете в условията на толерантност, уважение към културното многообразие, умения за интеркултурен диалог и недопускане на дискриминация.
 • Стимулиране на активно-действеното участие на децата в образователния процес чрез използването на игри.
 • Въвеждане на единни форми за оценяване на постиженията на децата  в съответствие с държавния образователен стандарт по различните образователни направления.
 • Надграждането на квалификацията на служителите според индивидуалните нужди и образователната политика на детската градина.
 • Стимулиране участието на учителите в управление на промените в нормативната среда в системата на образованието.
 • Развиване на механизмите за подкрепа на новоназначените учители и мотивиране за ефективна работа в динамично променяща се обстановка.
 • Традиции и иновации. Активно включване на учители в проекти, инициативи и програми.
 • Създаване на материално-техническа база, осигуряваща условия за устойчиво повишаване качеството и ефективността на образованието.
 • Партньорството с родителите – ефективен подход за приобщаване на децата към средата на детската градина и за подобряване на постиженията им в образователната подготовка.
 • Да се обогати работещото партньорство и добрата координация с общинските администрации, регионално управление на образованието, местната общност и други институции за успешното осъществяване на образователната политика на детската градина.
 • Утвърждаване демократичен стил на управление и изграждане на модерна, безопасна и подкрепяща среда в образователните институции.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ГРУПИТЕ 

ОБЩ БРОЙ ДЕЦА- 286

ОБЩ БРОЙ ГРУПИ  – 10.

 1. Разпределение на групите и персонал
Група/ брой деца Учители на група Помощник възпитател Сграда
1 А „Оптимисти” Катя Милушева

Лилия Деничка

Адриана Асенова Веселина 1
1 Б „Слънчо” Моника Борисова

Диана Миладинова

Фиданка Кехайова Веселина 2
2 А „Дъга Ива Алексиева

Татяна Филкова

Боянка Христова Веселина 1
2 Б „Мечта Бистра Желязкова

Таня Варадинова

Цецка Атанасова Веселина 1
2 В „Усмивка” Мариана Сиракова

Цветанка Стоянова

Мирослава Василева Веселина 2
3 А „Слънчице“ Светлана Павлова

Татяна Божилова

Надежда Пещерска Веселина 1
3 Б „Детелина” Наташа Гуджева

Лина Димитрова

Димитринка Данаилова Веселина 1
3 В „Звездичка“ Моника Георгиева

Мария Петровска

Натка Шиндарска Веселина 2
4 А „Златна рибка” Радостина Стоянова

Галя Бързева

Гичка Лазарова Веселина 1
4 Б „Мечо Пух” Митка Димчева

Надежда Дойчинова

Малинка Малинова Веселина 2
 1. Седмичен хорариум на планираните педагогически ситуации по групи и по образователни направления:
Група Брой педагогически

ситуации за седмица

1-ви  групи 11
2-ри  групи 13
3-ти групи 15
4-ти групи 17

 

Основна форма на педагогическо взаимодействие във всички възрастови групи са  педагогическите ситуации, осъществявани при целодневна организация в детската градина.

III. КОМИСИИ И РАБОТНИ ГРУПИ В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА“

Комисии и

работни групи

Състав Функции
1. Комисия  по образователна и  квалификационна дейност и качеството на работата Митка Димчева

Радостина Стоянова,

Наташа Гуджева

Оказване на методическа и организационна подкрепа на учителите. Участие в разработването на проекти на вътрешноведомствени актове и документи на институцията, адаптиране на учебните програми и др. Участие в разработване на образователна стратегия на ДГ 2020-2024 г.; планиране и провеждането на вътрешноинституционална квалификация; диагностика и оценка на резултатите на децата; организиране и координиране на обмяната на добри практики в институцията, ориентирани към повишаване на качеството на образование и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците;организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в изпълнението им. Работа с новоназначени учители.
2. Комисия по назначения Митка Димчева

Радостина Стоянова

Бистра Желязкова

Подготвя, събира и класифицира документите на кандидатите за работа;

Провежда конкурс и събеседване с кандидати за работа.

3. Работна група за описване, систематизиране и архивиране на добър опит и практики в детската градина Цветанка Стоянова,

Таня Варадинова

Събира, систематизира и архивира добър педагогически опит и практики на територията на детската градина и извън нея.
4. Работна група за организиране на празници и тържества, интериор и  родителски табла Мария Петровска,

Мариана Сиракова

Наташа Гуджева

Катя Милушева

Подготовка и провеждане на празници и развлечения;

Изготвя сценарии за съвместни празници, тържества и развлечения за децата от ДГ и ги предлага за обсъждане на Педагогически съвещания;

Следи за естетическото изграждане на интериора и екстериора в детската градина.

5. Комисия по хигиена, рационалното хранене и здравеопазване Медицински сестри: Снежана Попова, Петя Калчева, Валя Петкова Осъществява контрол на хигиената в детската градина;

Съдейства за провеждане на мероприятия и контрол относно спазването на рационалното хранене на децата;

Инициира форми за повишаване на двигателната култура и физическото развитие на децата.

6. Комисия по ЗБУОВТ и противопожарна защита Таня Варадинова, Таня Мукова, Фиданка Кехайова, Ирина Вълкова Упражнява контрол относно:

спазването на противопожарните изисквания в детската градина;

приемането на гориво в централната сграда;

състоянието на електронагревателните уреди и електрическите консуматори в детската градина;

Извършва инструктаж по БХТ и ПО и съхранява книгите за начален и периодичен инструктаж.

7. Етична комисия Моника Борисова

Лина Димитрова

Съблюдава спазването на Етичния кодекс;

Заседава при необходимост до 3 дни след постъпване на сигнал за нарушение на етичния кодекс в детската градина;

Предприема превантивни мерки за провеждане на целенасочен процес на обучение на персонала към спазване на етичните норми на поведение, към недопускане на нарушения, с оглед утвърждаване на авторитета на детската градина като модерна, спокойна, сигурна и конкурентноспособна институция.

8. Комисия за дарения

и инвентар

Радостина Стоянова, Татяна Мукова, Ирина Вълкова Приема постъпили дарения, следвайки волята на дарителите;

При инвентаризация дейността е съобразена с Правилата за инвентаризация.

9. Учебна комисия по БДП Митка Димчева, Надежда Дойчинова, Ива Алексиева Изготвяне, организиране и отчитане на плана за дейността по БДП.
10. Екип за подкрепа личностното развитие на децата Милена Николаева

Гергана Илиева

Подпомагане работата при деца със СОП и поведение, некореспондиращо с общоприетото поведение, които се определят при спазване на утвърдена процедура за консултиране и насочване на деца за интегриращо обучение и ресурсно подпомагане.
11. Комисия за изпълнение на институционалната политика за подкрепа на  здравно, гражданско, интеркултурно и екологично образование Мария Петровска, Катя Милушева, Моника Георгиева, Татяна Божилова Участие в разработка на програма съобразно рамковите изисквания по Наредба 13 за  ГЗЕИО

Секретари

 • на педагогически съвет: Надежда Дойчинова
 • на общите събрания: Наташа Гуджева
 • на родителски срещи: Радостина Стоянова
 • на летописна книга: Катя Милушева
 • срещи на Обществения съвет: Цветелина Станчева

 

            Отговорници за кабинетите и материалите:

 • Методичен кабинет, методическа и педагогическа литература и списания: Цветанка Стоянова, Таня Варадинова.
 • Физкултурни пособия: Александър Пашалийски.
 • Кабинети допълнителни дейности: Ягодинка Лазарова.

IV. СТРУКТУРА И  ОРГАНИЗАЦИОННО  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ОСНОВНА       ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК ЗАБ.
ПЕДАГОГИЧЕСКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТИ
1. 1.              Указания за работа през учебната 2021/2022година:

–       Представяне Насоките за работа за учебната година по време на Ковид-19. Обсъждане и приемане препоръчителни мерки.

–       Представяне на педагогически екипи и площадките за игра на открито по  групи.

–       Указания за планиране и водене на документация.

–       График родителски срещи.

–       Представяне карта оценка постигнати резултати за уч.2020/21 година и избор комисия за оценка труда на педагогическите специалисти.

–       Организация за 15.09.21 – откриване на учебната година

2.              Разни.

Директор,

Главни учители

12.09.2021
2. 1.     Избор на секретар на педагогическия съвет.

2.     Приемане на: Стратегия за развитие с Програмна система като част от нея; Правилник за дейността на ДГ; Форми на обучение; Годишен план за дейността; Дневно разпределение; Мерки за повишаване качеството на образованието и др.

3.              Разни.

Директор, главни учители 16.09.2021
3.

 

1.              Анализ на резултатите от диагностични процедури на входящо ниво.

2.              Анализ на входящото ниво физическа дееспособност.

3.              „Здравословно състояние на децата“ – отчет-анализ на медицинските сестри от двете сгради..

4.              Разни.

Директор, главни учители, учител ФК; медицински

сестри;

16.12.2021
4. Тематичен съвет: «Изграждане на позитивно отношение към природата чрез екологично възпитание». За ефективно приложение на модела „Емоционално значима практико-изследователска активност в групите –  Обсъждане резултати и  набелязване на мерки във връзка с проблеми и начини за тяхното решаване.

 

Директор,

главни учители,

 

10.03.2022
5. 1.              Доклад-анализ за дейността на ДГ през учебната 2021/2022 година.

2.              Отчитане резултатите от квалификационната дейност.

3.              Отчитане дейности комисии

4.              Приемане на план и график за лятната работа в ДГ.

5.              Избор на комисия за изготвяне на предложения за ГКП за новата учебна година.

6.              Разни.

Директор, главни учители;

 

2.06.2022

 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК ЗАБ.
ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКА
ОБЩИ  СЪБРАНИЯ
1. Приемане на актуализираните:

•                Правилник за организиране дейността на детското заведение;

•                План за вътрешния трудов ред;

•                Правилника за безопасни условия. на възпитание, обучение и труд/БУОВТ/;

•                Вътрешни правила за работната заплата;

•                Етичен кодекс;

•                    Указания за съвместна работа на педагогически, административен и медицински персонал с деца и родители.

директор,

главни учители,

медицински сестри

09.2021
2. 1.              Отчитане на изразходваните средства по бюджет.

2.              Представяне на План за работа през зимния период. Представяне графици и отговорници по снегопочистването.

3.                  Представяне отчет за ползвани  годишни отпуск на служителите.

директор, счетоводител

техн. сътрудник

12.2021
3. Отчет на изразходваните средства по бюджет 2021 год. директор, счетоводител 05.2022
ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СЪВЕЩАНИЯ  И  РАБОТНИ СРЕЩИ
1. Оптимизация  работата на комисиите.

Разяснения относно работата на комисиите .

Насоки за организиране работата по групи-разпределение на децата.

Директор, главни учители

 

09.2021
2. Разисквания и указания относно:

•                задължителната документация;

•                провеждане диагностични процедури в детската градина;

•                провеждане и измерване на физическа дееспособност;

•                спазване на дневен режим – престой на децата на открито и закалителни процедури;

•                    родителски табла – актуализиране на съобщенията и продуктите на детското творчество.

Главни учители 09.2021
3. Поддръжка и актуализиране интернет страницата на детската градина гл.учители постоянно
4. Текущи задачи, решаване възникнали в процеса на работа главни учители текущо

 

 

 

ОСНОВНА     ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК ЗАБ.
РАБОТА  С  РОДИТЕЛИТЕ  И  ОБЩЕСТВЕНОСТТА
1. Представяне Насоки за работа по време на Ковид 19 – указания, мерки, препоръки Директор

мед. сестри,

15.09.21 В сайта на ДГ
 

 

 

 

 

Родителски срещи по групи:

•                Запознаване с Правилника за организиране дейността;

•                Представяне оферти за допълнителните дейности – подаване на заявления от желаещите родители;

•                Презентиране на образователната работа по групи и избор на родителски активи;

Директор, учители по групи 20-27. 09.21
2. Иновативни  педагогически и организационни модели и практики

– теми: „Безопасно поведение на пътя“, Приобщаващо образование.

учители по групи, комисии текущ
3. Интерактивни технологии за партньорство:

•                с родители – „Деца по зебрата!“, „Правила за здраве!“;

•                    изработване правила с децата;

•                    Създаване интернет пространство за представяне на образователни практики.

Директор,

Учители групи

 

текущ
4. Сътрудничество с екипа за допълнителна подкрепа – регламентирани срещи психолог през цялата година

 

 

 

 

ОСНОВНА      ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК ЗАБ.
ХИГИЕНА  И  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1. Изготвяне план за превенция на здравето съгл. Насоките за работа в пандемична обстановка Медицински сестри 09.2021
2.

 

Документация на здравните кабинети в детската градина:

·               оборудване на здравните кабинети – спешен шкаф и зареждане с лекарства, необходими при нужда;

·               здравни книжки на персонала на детската градина;

·               здравно-медицински картони на децата.

Медицински сестри 09.2021
3. Организация на профилактична и противоепидемиологична дейност за ограничаване и предотвратяване на заразни и паразитни заболявания:

•                ежедневен филтър на децата;

•                контрол на  антропометричните  измервания на децата;

•                здравно просветна работа сред родители – брошури, здравно табло, указания, сайт

•                Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности

Медицински сестри текущ
3. Подготовка график за работа на помощния персонал, актуализация на указанията и разпоредбите за дезинфекция и хигиена. Медицински сестри 09.2021
4. Оказване съдействие за ежедневно изнасяне при възможност на режимните моменти по групи навън. Медицински сестри през цялата година

 

ОСНОВНА     ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК ЗАБ.
АДМИНИСТРАТИВНО  СТОПАНСКА
1. Подготовка и одобрение на задължителната документация на ДГ за учебната 2021/2022 г. Директор м.09.21
2. Актуализация и поддръжка сайта на ДГ№ 155 „Веселина“

Поддръжка на  информационни мултимедийни табла в двете сгради.

Директор

Р. Стоянова

М. Борисова

през цялата година
3. Обогатяване на библиотеката на детската градина с иновативна научно- педагогическа литература – вестници и списания. Технически секретар м.11.2021
4. Инструктаж:

•                встъпителен за новоназначени служители;

•                периодичен;

•                за есенно – зимния сезон на работа в детската градина;

•                    за пролетно – летен сезон.

Таня Мукова, Ирина Вълкова текущ
5. Подготовка и организация на средата по групи. Създаване на  организация и спазване на правилата във връзка с епидемията-  прилагане модели за намаляване на средата на взаимодействие

•                актуализиране база данни на деца по групи;

•                    материално техническата среда – обогатяване, достъпност, използване модерни технологии.

Учители по групи

 

09.2021
6. Изготвяне финансов отчет и периодично отчитане пред Педагогическия съвет. Директор, счетоводител два пъти годишно
7. Поддръжка на:

•                асансьорите за тяхната годност;

•                съоръженията на площадките за безопасност и пясъчниците на площадките;

•                алеите за босо ходене и игри на открито – осигуряване ефективна поливна система и инвентар  за работа на открито;

•                тревните и засадени площи;

•                    сградното и дворно осветление.

директор, специалисти

 

 

текущ
8. Своевременно осигуряване на неотложни ремонти, обезопасяване на дворните площадки и строг пропускателен режим в двете сгради. директор текущ

 

Зад доброто име на ДГ № 155 „Веселина“ стои непрекъснатото ни усъвременяване и развитие. Планирането на всички дейности е в основата на тези успехи. Ежегодното планово усъвършенстване, включващо разработване на стратегии, цели, задачи и включване на все повече хора в неговата подготовка е гарант за нашето успешно бъдеще. Годишният план е строго индивидуален – характерен само за нашата институция. Той е отворен за нови идеи и дейности, възникващи в хода на учебната година.

 

Планът е отворен за допълване по всяко време и е приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 1/16.09.2021 година.