ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

За да отговори на предизвикателствата, произтичащи от дигиталната трансформация на икономиката и обществото, глобализацията и демографските промени, работата на детска градина № 155 „Веселина” – гр. София през учебната 2018/2019 бе насочена за реализация на ефективни политики, осигуряващи възможности за придобиване и развитие на знания, умения и компетентности на всички участници в образователния процес. Цялостната дейност протече в съответствие със залегналите в годишния план цели и задачи и произтичащите такива от действащите нормативни документи, уреждащи дейностите в сферата на образованието, респ. предучилищното образование на национално, регионално и общинско ниво.

В детската градина бяха обхванати 324 деца, разпределени в 10 групи по възрастов признак. 6 от тях напуснаха през учебната годината поради заминаване в чужбина и преместване на нов адрес. Анализът на данните от диагностичните процедури показа като цяло висока степен на физическо, познавателно, езиково, социално и емоционалното развитие и максимално усвоени знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на децата от подготвителните групи  към училищното образование.

Стратегически силни стъпки бяха направени по отношение на:

                    А.  Качеството работната сила.

Предоставени бяха качествени възможности за кариерно развитие и продължаващо обучение. Заложи се на обучения, съобразени с реалните потребности на работния процес в детската градина.

 • Придобити ПКС за учебната година : 1 учител с 3 ПКС, 3ма – с 4 ПКС и 1 -с 5 ПКС.
 • Самостоятелно обучение за придобиване на чуждоезикови компетенции /английски език/ – 2-ма учители – съществени компетенции зa пoдoбрявaнe нa кoмуникaтивнитe умeния в cрeдa нa oбщувaнe c чуждecтрaнни пaртньoри и колеги.
 • Обмен на знания за добри практики и взаимното споделяне на това – последващи дейности по проект „Пази моя живот с моите права”, с партньори от проекта в Байкулещи, Румъния и София, България – участие на 22 педагогически специалисти.
 • – Иницииран и реализиран проект „Заедно за всяко дете” към МОН с ръководен екип директор, Даниел Босилков – психолог, главните учители – Митка Димчева и Радостина Стоянова. По изпълнение на дейностите по проекта имаше съвместни обучения на целия педагогически екип с ЦСРИ „Карин дом” – Варна и УНИЦЕФ – за подкрепа на учителите да подготвят приобщаваща среда за всички деца, да се прилагат методи и подходи за стимулиране детското участие, комуникация, цялостно включване в живота на детската градина; издигане квалификацията на екипа да работи за промяна на нагласите към повече толерантност и зачитане правата на децата със специални нужди.
 • Вътрешно обучение на помощния персонал за развитие необходимите компетенции, за да приемат и ангажират всички деца в ежедневните дейности в приобщаваща образователна среда.
 • Участие на четирима учители в обучението на стажуващи студенти с цел развитие на уменията на бъдещата работната сила.

                    Б.  Качеството на образователното/учебното съдържание, като цяло характерно за всички  групи:

 • Достъпност, актуалност, достоверност;
 • Представено и овладяно чрез подходящи педагогически методи и дейности: активно учене, интерактивност;
 • Изработен целогодишен учебен план и създадени необходими условия за приобщаващо образование. Резултат – постоянна посещаемост и ангажираност на всички деца в провежданите дейности. Предоставени необходими допълнителни помощни средства и ресурсно подпомагане – даване възможност децата да се приобщят, да участват и се учат, както самостоятелно, така и редом със своите връстници с цел подготовка за продуктивен живот като пълноценни членове на обществото;
 • Активна комуникация и обратна връзка родител – учител – дете.

                    В.  Управлението и финансирането  – важен приоритет на детската ни градина, определяща се като модерна и иновативна европейска институция.

100% удовлетвореност на служителите от управлението и ръководството на директора. Безспорно управлението на детската градина оказва голямо положително влияние върху ефективността на учителите условията им на труд, както и върху резултатите от постиженията на децата. Няма текучество и напускащи с цел преместване на друго работно място. Нараства броя на пенсиониращите се учители – 4 на брой, в това число и директорът на детската градина. Една учителка премина на длъжност временно изпълняващ директор до назначение на конкурс, друга преминава на същата длъжност в друго детско заведение в София. Освободените места се заемат от вътрешни кандидати. Детска градина № 155 „Веселина“ инвестира в подготовка на учители. Завършващите помощник възпитатели са мотивирани да кандидатстват за обявените учителски длъжности.

В детската градина е въведена система за оценка ефективността на структурните звена. Въведена е система на безопасност на труд, както и процес на програмно бюжетиране, планиране и отчитане. Обезпеченост с необходимата материална база и оборудване на всички групи и кабинети.

Констатирани през годината са частични затруднения,свързани с: гъвкавостта  на работа на детската градина спрямо интересите и очакванията на всяко дете; гъвкавостта при работа с деца с проблеми в поведението; активността на част от педагогически персонал при работа с ИКТ.

От първостепенно значение за решение на констатираните затруднения  ще бъде: откриване на проблемите при работа с децата, определяне план и координиране работа с психолозите, както и умението за водене на диалог със семейството; добро взаимодействие между екипа в групата за взаимопомощ при работата за използване предимствата на ИКТ. Това ще доведе до цялостно предоставяне на атрактивно, модерно и ефективно образование за децата в детската градина.

          При формулиране на образователните цели за учебната 2019/2020 година ще се ръководим от :

 • Новите политически и законови промени;
 • Социалните факторите – жизнен стандарт, тенденции за промени в предучилищния период, отношение към околната среда, към обществените интереси, към труда като социална дейност; ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 • Технологичните фактори – нови технологии, нови средства и канали за комуникация и други.

          Нашите ценности:

 • Екипното начало и иновативен дух;
 • Уважение и култура на диалогичен разговор;
 • Практичност, доверие, ангажираност и отговорност;
 • Положителна учебна атмосфера, мотивацията и развитието на човешкия потенциал, увереност във възможностите на всяко дете, креативност.

          М и с и я: Въз основа на своя дългогодишен професионален опит в областта на предучилищното образование и осъзнавайки своите социални отговорности, детска градина № 155 „Веселина” предлага иновативни педагогочески  технологии  за създаване на устойчива и все по- висока стойност на взаимодействие със своите  деца и партньори.

     Визия: Модерна и ефективна образователна институция в услуга на съвременните деца и техните родители. Ние отглеждаме с обич колективен морал, който повелява: „Да бъдем максимално полезни за децата. Те са нашата инвестиция в бъдещето на България“. Гордеем се с това, което правим и как го правим – поддържаме отговорно много високи стандарти в целия възпитателно образователен процес на работа.

          О с н о в н а   ц е л: Постигане на психо-емоционален комфорт в развитието на децата, гарантиращо когнитивен успех и здравословно психологическо израстване на децата.

          Подцели:

 • Изграждане на образователна инфраструктура, отговаряща на потребностите на развитие на детска градина № 155 „Веселина”.
 • Повишаване качеството и ефективността на обучение, възпитание и социализация на децата чрез усъвършенстване и обогатяване на ключовите компетентности на педагогическите специалисти.
 • Модернизиране образователната материално-техническа база за провеждане на качествен образователен процес, позволяващ прилагане на съвременни педагогически подходи.
 • Активно включване на ИКТ за оптимизиране на образователновъзпитателния процес в детската градина.
 • Изграждане на условия за спорт и дейности на открито като част от образователния процес.
 • Съхранение и утвърждаване на българската национална идентичност. Привличане на родителите и заинтересовани страни в процеса на образователната и социална реализация на децата.

          Задачи:

 • Стимулиране участието на учителите в управление на промените в нормативната среда в системата на образованието и развиване на механизмите за подкрепа на новоназначените учители.
 • Приложение на интерактивни методи в обучението по различните образователни направления за ангажиране на детето в собствения му откривателски процес на познание, развитие и творчество.
 • Адаптиране и оборудване на детската градина съобразно съвременните подходи на педагогическата работа и изискванията за качествен образователен процес.
 • Играенето на игри да бъде приоритетно за: изграждане стимулираща среда за развитие с връстниците:
 • даване равни възможности за обучение;
 • изграждане положителна представа за себе си и отношение към живота;
 • мотивация за учене;
 • окуражаване на децата за проявява на собствена инициатива;
 • усъвършенстване на доброто управление в спорта, овладяване на толерантността и насърчаване социалното приобщаване и равните възможности на децата в областта на спорта в детската градина.
 • Създаване на условия за развитие на ценностите, интересите и личността на децата с познание и отношение към града, гражданските, националните и европейските ценности и традиции. Привличане на родителите към етическата проблематика на родолюбието, показвайки нейната значимост, провокиране размисъл и съпреживявания.
 • Придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.
 • Да се обогати работещото партньорство и добрата координация с общинските администрации, регионално управление на образованието, местната общност и други институции за успешното осъществяване на образователната политика.
 • Провеждане на информационни кампании за промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност към деца в риск и различни благотворителни инициативи, определящи политиката на активно гражданско участие и принадлежност.
 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ГРУПИТЕ

ОБЩ БРОЙ ДЕЦА-

ОБЩ БРОЙ ГРУПИ  – 10.

 1. Разпределение на групите и персонал
Група/ брой деца Учители на група Помощник възпитател Сграда
1 А „Дъга Светлана Павлова

Татяна Божилова

Надя Крисенко Веселина 1
1 Б „Детелина” Наташа Гуджева

Лина Димитрова

Димитринка Данаилова Веселина 1
1 В „Звездичка“ Моника Георгиева

Мария Петровска

Нина Атанасова Веселина 2
2 А „Златна рибка” Радостина Стоянова

Весела Георгиева

Гичка Лазарова Веселина 1
2 Б „Мечо Пух” Митка Димчева

Надежда Дойчинова

Виолина Димитрова Веселина 2
3 А „Оптимисти” Катя Милушева

Лилия Деничка

Адриана Костова Веселина 1
3 Б „Слънчо” Моника Борисова

Диана Миладинова

Фиданка Кехайова Веселина 2
4 А „Слънчице”

 

Зоя Владимирова

Ива Алексиева

Боянка Христова Веселина 1
4 Б „Мечта” Бистра Желязкова

Таня Варадинова

Цветелина Германова Веселина 1
4 В „Усмивка” Мариана Сиракова

Цветанка Стоянова

Екатерина Христова Веселина 2

 

 1. Седмичен хорариум на планираните педагогически ситуации по групи и по образователни направления:
Група Брой педагогически

ситуации за седмица

Дидактична система
1-ви  групи 11 „Приказни пътечки“

„Аз съм в детската градина

2-ри  групи 13 „С Моливко играй и мисли“

„Приказни пътечки“

3-ти подготвителни групи 15 „Приказни пътечки“

„Приятели“

„Вики и Ники“

4-ти подготвителни групи 17 „Приказни пътечки“

„Аз ще бъда ученик“

 

Основна форма на педагогическо взаимодействие във всички възрастови групи са педагогическите ситуации, осъществявани при целодневна организация в детската градина.

III. КОМИСИИ И РАБОТНИ ГРУПИ В ДГ № 155 „ВЕСЕЛИНА“

Комисии и

работни групи

Състав Функции
1. Комисия  по образователна и  квалификационна дейност и качеството на работата Митка Димчева

Радостина Стоянова,

Наташа Гуджева

Оказване на методическа и организационна подкрепа на учителите. Участие в разработването на проекти на вътрешноведомствени актове и документи на институцията, адаптиране на учебните програми и др. Участие в разработване на образователна стратегия на ДГ 2020-2024 г.; планиране и провеждането на вътрешноинституционална квалификация; диагностика и оценка на резултатите на децата; организиране и координиране на обмяната на добри практики в институцията, ориентирани към повишаване на качеството на образование и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците;организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в изпълнението им. Работа с новоназначени учители.
2. Комисия по назначения Митка Димчева

Радостина Стоянова

Бистра Желязкова

Подготвя, събира и класифицира документите на кандидатите за работа;

Провежда конкурс и събеседване с кандидати за работа.

3. Работна група за описване, систематизиране и архивиране на добър опит и практики в детската градина Цветанка Стоянова,

Таня Варадинова

Събира, систематизира и архивира добър педагогически опит и практики на територията на детската градина и извън нея.
4. Работна група за организиране на празници и тържества, интериор и  родителски табла Мария Петровска,

Мариана Сиракова

Наташа Гуджева

Катя Милушева

Подготовка и провеждане на празници и развлечения;

Изготвя сценарии за съвместни празници, тържества и развлечения за децата от ДГ и ги предлага за обсъждане на Педагогически съвещания;

Следи за естетическото изграждане на интериора и екстериора в детската градина.

5. Комисия по хигиена, рационалното хранене и здравеопазване Медицински сестри: Снежана Попова, Барбара Томова, Петя Калчева, Валя Петкова Осъществява контрол на хигиената в детската градина;

Съдейства за провеждане на мероприятия и контрол относно спазването на рационалното хранене на децата;

Инициира форми за повишаване на двигателната култура и физическото развитие на децата.

6. Комисия по ЗБУОВТ и противопожарна защита Таня Варадинова, Таня Мукова, Фиданка Кехайова, Ирина Вълкова Упражнява контрол относно:

спазването на противопожарните изисквания в детската градина;

приемането на гориво в централната сграда;

състоянието на електронагревателните уреди и електрическите консуматори в детската градина;

Извършва инструктаж по БХТ и ПО и съхранява книгите за начален и периодичен инструктаж.

7. Етична комисия Весела Георгиева,

Моника Борисова

Съблюдава спазването на Етичния кодекс;

Заседава при необходимост до 3 дни след постъпване на сигнал за нарушение на етичния кодекс в детската градина;

Предприема превантивни мерки за провеждане на целенасочен процес на обучение на персонала към спазване на етичните норми на поведение, към недопускане на нарушения, с оглед утвърждаване на авторитета на детската градина като модерна, спокойна, сигурна и конкурентноспособна институция.

8. Комисия за дарения

и инвентар

Радостина Стоянова, Татяна Мукова, Ирина Вълкова Приема постъпили дарения, следвайки волята на дарителите;

При инвентаризация дейността е съобразена с Правилата за инвентаризация.

9. Учебна комисия по БДП Митка Димчева, Надежда Дойчинова, Ива Алексиева Изготвяне, организиране и отчитане на плана за дейността по БДП.
10. Екип за подкрепа личностното развитие на децата Даниел Босилков,

Анна Мангалова

Подпомагане работата при деца със СОП и поведение, некореспондиращо с общоприетото поведение, които се определят при спазване на утвърдена процедура за консултиране и насочване на деца за интегриращо обучение и ресурсно подпомагане.
11. Комисия за изпълнение на институционалната политика за подкрепа на  здравно, гражданско, интеркултурно и екологично образование Мария Петровска, Катя Милушева, Моника Георгиева, Татяна Божилова Участие в разработка на програма съобразно рамковите изисквания по Наредба 13 за  ГЗЕИО

 

          Секретари

 • на педагогически съвет: Митка Димчева
 • на общите събрания: Наташа Гуджева
 • на родителски срещи: Радостина Стоянова

          Отговорници за кабинетите и материалите:

 • Методичен кабинет, методическа и педагогическа литература и списания: Цветанка Стоянова, Таня Варадинова.
 • отг. летописна книга: Катя Милушева
 • Физкултурни пособия: Александър Пашалийски.
 • Кабинети допълнителни дейности: Ягодинка Лазарова, Чавдар Йорданов.
 1. I СТРУКТУРА И  ОРГАНИЗАЦИОННО  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ОСНОВНА       ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК ЗАБ.
ПЕДАГОГИЧЕСКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТИ
1. 1.              Избор на секретар на педагогическия съвет.

2.              Указания за работа през учебната 2019/2020 година.

3.              Определяне на педагогически екипи по групи, място на групите на площадките за игра.

4.              Приемане годишно разпределение,  формите на обучение и квалификации.

5.              Уточняване състава на комисиите и работните  групи.

6.              Представяне карта оценка постигнати резултати за уч.2018/2019 година и избор комисия за оценка труда на педагогическите специалисти.

7.              График на родителските срещи.

8.              Разни.

Директор,

Главни учители

2.09.2019
2. 1.              Приемане на годишен план за работа и Правилник за дейността на ДГ.

2.              Приемане план за квалификация на педагогическия екип, План на Комисията по БДП, Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

3.              Запознаване с плана за контролната дейност на Директора.

4.              Представяне на план за работа на главните учители.

5.              Приемане  програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи.

6.              Разни.

Директор,

Председатели комисии

17.09.2019
3.

 

1.              Анализ на резултатите от диагностични процедури на входящо ниво.

2.              Анализ на входящото ниво физическа дееспособност.

3.              „Здравословно състояние на децата“ – отчет-анализ на медицинските сестри от двете сгради.

4.              Психическото здраве и емоционалното състояние на децата.

5.              Разни.

Директор, главни учители и учител ФК; медицински

сестри; психолози, ресурсен учител, логопед

15.12.2020
4. 1.              Приемане план програма за провеждане на спортни игри и състезания за Седмицата на детето в края на учебната година.

2.              Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от децата и съответни предложения за съвместни мерки между учителите, с цел подобряване на образователните резултати.

Директор,

главни учители,

психолози,

учител ФК

17.03.2020
5. 1.               Доклад-анализ за дейността на ДГ през учебната 2019/2020 година.

2.               Отчитане резултатите от квалификационната дейност.

3.               Отчитане резултатите от изходящата диагностика.

4.               Приемане на план и график за лятната работа в ДГ.

5.               Избор на комисия за изготвяне на предложения за ГКП за новата учебна година.

6.               Разни.

Директор, главни учители; учители;

учител ФК; психолози; логопед

2.06.2020

 

 

ОСНОВНАДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК ЗАБ.
ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКА
ОБЩИ  СЪБРАНИЯ
1. Приемане актуализирани:

•                  Правилник за организиране дейността на детското заведение;

•                  План за вътрешния трудов ред;

•                  Правилника за БУОВТ;

•                  Вътрешни правила за работната заплата;

•                  Етичен кодекс;

•                Указания за съвместна работа на педагогически, административен и медицински персонал с деца и родители.

директор,

главни учители,

медицински сестри

3.09.2018
2. 1.              Отчитане на изразходваните средства по бюджет.

2.              Представяне на План за работа през зимния период.

3.              Представяне графици и отговорници по снегопочистването.

4.              Представяне отчет за ползвани  годишни отпуск на служителите.

директор, счетоводител

техн. сътрудник

.12.2019
3. Отчет на изразходваните средства по бюджет 2019 год. – второ полугодие

 

директор, счетоводител 05. 2020
ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СЪВЕЩАНИЯ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  РАБОТАТА
1. Оптимизация  работата на комисиите.

Разяснения относно работата на комисиите .

Насоки за организиране работата по групи-разпределение на децата.

Директор, главни учители

 

м. 09.2019
2. Разисквания и указания относно:

•                  задължителната документация;

•                  провеждане диагностични процедури в детската градина;

•                  провеждане и измерване на физическа дееспособност;

•                  спазване на дневен режим – престоя на децата на открито и закалителни процедури;

•                родителски табла – актуализиране на съобщенията и продуктите на детското творчество.

Главни учители м. 09.2019
3. Обсъждане формите за отдих на децата – екскурзии, летни и зимни лагери, зелени училища Директор м. 09.2019
4. Текущи задачи , решаване възникнали в процеса на работа главни учители текущо

 

 

ОСНОВНА     ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК ЗАБ.
РАБОТА  С  РОДИТЕЛИТЕ  И  ОБЩЕСТВЕНОСТТА
1. Родителски срещи по групи:

•                  Запознаване с Правилника за организиране дейността;

•                  Представяне оферти за допълнителните дейности – подаване на заявления от желаещите родители;

•                  Презентиране на образователната работа по групи и избор на родителски активи;

•                  Обсъждане идеи и модернизиране материално-техническата база и двора на детската градина;

•                Представяне График за културно развлекателна програма на децата с театрални трупи и формации.

Директор, учители по групи  

18-20.09.2019

2. Участие в индивидуални консултации, съвместни презентации, отворени дни, празници по групи – подготовка график по групи.

– Събеседване на тема: „Безопасно поведение на пътя“, Приобщаващо образование.

– Честване на национални празници, организиране на фолклорни празници и тържества  по групите.

учители по групи, комисии текущ
3. Интерактивни технологии за партньорство:

•                  с родители – „Намали скоростта – запази дете!“, „Зелена  детска градина“, „Обичам те, Родино!“;

•                  информационни табла в коридорите на двете сгради;

•                  Срещи с представители на интересни професии;

•                Създаване блог на иновациите.

Директор,

главни учители

родителски актив

текущ
4. Връзка със сътрудници по проект на УНИЦЕФ „Заедно от детската градина” и обмяна на опит за деца и родители. психолози през цялата година

 

 

ОСНОВНА      ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК ЗАБ.
ХИГИЕНА  И  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1. Изготвяне план за превенция на здравето. Медицински сестри 09.2019
2. Документация на здравните кабинети в детската градина:

·                 оборудване на здравните кабинети – спешен шкаф и зареждане с лекарства, необходими при нужда;

·                 здравни книжки на персонала на детската градина;

·                 здравно-медицински картони на децата.

Медицински сестри 09.2019
3. Организация на профилактична и противоепидемиологична дейност за ограничаване и предотвратяване на заразни и паразитни заболявания:

•                  ежедневен филтър на децата;

•                  контрол на  антропометричните  измервания на децата;

•                здравно просветна работа сред родители – брошури, здравно табло, указания.

Медицински сестри текущ
4. Подготовка график за работа на помощния персонал, актуализация на указанията и разпоредбите за дезинфекция и хигиена. Медицински сестри 09.2019
5. Оказване съдействие за ежедневно изнасяне на режимен момент по групи навън. Закаляване – план и действие. Медицински сестри през цялата година

 

 

ОСНОВНА     ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК ЗАБ.
АДМИНИСТРАТИВНО  СТОПАНСКА
1. Подготовка и заверка Образец № 2 за учебната 2019/2020 г. Директор .09.2019
2. Актуализация и поддръжка сайта на ДГ№ 155 „Веселина“

Поддръжка на  информационни мултимедийни табла в двете сгради.

Директор

Радостина Стоянова

Моника Борисова

през цялата година
3. Обогатяване на библиотеката на детската градина с иновативна научно- педагогическа литература – вестници и списания. Технически секретар 11.2019
4. Инструктаж:

•                  встъпителен за новоназначени служители;

•                  периодичен;

•                  за есенно – зимния сезон на работа в детската градина;

•                за пролетно – летен сезон.

Ирина Вълкова текущ
5. Подготовка и организация на средата по групи:

•                  осигуряване канцеларски и  учебни материали;

•                  актуализиране база данни на деца по групи;

•                материално техническата среда – обогатяване, достъпност, използване модерни технологии.

Учители по групи

 

01.09.2019
6. Изготвяне финансов отчет и периодично отчитане пред Педагогическия съвет. Директор Два пъти годишно
7. Поддръжка на:

•                  асансьорите за тяхната годност;

•                  съоръженията на площадките за безопасност и пясъчниците на площадките;

•                  алеите за босо ходене и игри на открито – осигуряване ефективна поливна система и инвентар  за работа на открито;

•                  тревните и засадени площи;

•                сградното и дворно осветление.

директор, специалисти

 

 

текущ
8. Своевременно осигуряване на неотложни ремонти, обезопасяване на дворните площадки и строг пропускателен режим в двете сгради. директор текущ

 

Зад доброто име на ДГ № 155 „Веселина“ стои непрекъснатото ни усъвременяване и развитие. Планирането на всички дейности е в основата на тези успехи. Ежегодното планово усъвършенстване, включващо разработване на стратегии, цели, задачи и включване на все повече хора в неговата подготовка е гарант за нашето успешно бъдеще. Годишният план е строго индивидуален – характерен само за нашата организация. Той е отворен за нови идеи и дейности, възникващи в хода на учебната година.

Планът е отворен за допълване по всяко време и е приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 2/17.09.2019 година.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ, МЕДИЦИНСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 155 „ВЕСЕЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Настоящият план е изготвен съобразно целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”, Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „Образование и обучение 2020”, съгласно ППЗПУ, Наредба № 15 от 22.07.2019 година за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и на база направено проучване сред педагогическите специалисти за техните нужди и желания за квалификация. Основните принципи от които ДГ №155 „Веселина“ се ръководи при провеждане на квалификацията са:

– личен  избор на  формите на квалификация;

– доброволно участие в квалификационните форми, съобразно индивидуалните интереси;

– партньорство, координация и законосъобразност.

 1. АНАЛИЗ НА КАДРОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Детска градина № 155 „Веселина” разполага с персонал от учители, помощник- възпитатели, медицински и други специалисти, които се грижат за децата в детската градина. През учебната 2018/2019 година се разделихме с много висококвалифицирани и качествени специалисти поради пенсиониране и преместване на други длъжности. Съставът се променя, но очакванията са, че ще съумеем да опазим коректните взаимоотношения, ще създадем ново стабилно начало, пренасяйки традицията на иновативния ни дух, уважение и  култура на диалогичен разговор. Съобразно с най-актуалните нормативни изисквания, работата ще бъде насочена за опазване сигурността и спокойствието за пълноценно осъществяване на образователната политика, съвременно обучение и квалификация на педагогическите специалисти. Компетентността на персонала е ключът към висококачествено образование и грижи в детска възраст. Усилията трябва да са насочени в посока на използване на творческия потенциал на целия екип, грижа за всеки член и създаване на условия всеки да има мотивация, сигурност и самочуствие  на своето работно място. Политиката на делегирането на права прави служителите по-креативни, с повече предложения, идеи и реализации.

 

Длъжност Брой Образователно квалификационна степен Професионално квалификационна степен Възраст

/години

Заб.
Директор 1 Висше – магистър Четвърта 44
Главен учител

Веселина 1

1 Висше -магистър Четвърта 57
Главен учител

Веселина 2

1 Висше магистър първа 59
Учители Висше магистър Четвърта
Учители Висше магистър Пета
Учители Висше бакалавър Четвърта
Учители Висше бакалавър Пета
Неправоспособни Учители
Учител по музика 1 Висше бакалавър
Психолог 1 Висше магистър
Ресурсен учител 1 Висше магистър
Учител по физическа култура и спорт 1 Висше бакалавър

 

 1. ЦЕЛ

Стимулиране самообразованието и квалификацията на педагогическия екип, чрез идентифициране на проблемите и потребностите на учителите за изграждане на иновационна образователна среда.

III.     ЗАДАЧИ

 1. Повишаване качеството на образователно – възпитателния процес чрез прилагане в практиката на иновационни технологии за поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, за резултатно отчитане динамиката и спецификата на неговото развитие.
 2. Осигуряване и поддържане високо качество на работата на педагогическите екипи по групите и ориентиране на квалификационна дейност към повишаване качеството на професионалната компетентност на учителите.
 3. Повишаване мотивацията и удовлетвореността на педагозите от творческата им дейност.
 4. Актуализиране на знанията, усвояване и използване на нови методи, средства и подходи обучение и възпитание, чрез квалификационната дейност в детската градина и квалификацията на различни равнища.

 

 1. СЪДЪРЖАТЕЛНИ АКЦЕНТИ

– Подпомагане на учителите и медицинските сестри при прилагането на съвременни технологии в областта на предучилищното образование и възпитание.

– Методическо подпомагане на новоназначените учители.

– Навременна методическа помощ и подкрепа на педагогическите и медицински специалисти с оглед на промените в професионалната роля на учителя и в мястото на личността на детето в образователната система.

– Стимулиране на професионалните постижения на педагозите.

– Обективно оценяване положителните страни в работата на всеки служител /творчество, инициативност, поемане на отговорност, мотивирано участие в цялостната дейност/ с цел постигане на максимална ефективност на работа.

 1. ФОРМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

 1. ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ:
 • курсове, семинари, тренинги, уебинари;
 • специализации, свързани с методическата, педагогическата и психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието;
 • професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2;
 • споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики с партньори от проектите „Заедно за всяко дете” и „ Спаси моя живот с моите права”;
 • научно-практически конференции, пленери, кръгли маси за представяне на резултати от творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри практики.
 1. ЗА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:
 • лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;
 • -семинари, тренинги, открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;
 • резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;
 • споделяне на иновативни практики.
 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 2. Управление на качеството на възпитално-образователния процес като отговорност на всички педагогически субекти.
 3. Повишено развитие на знанията, уменията, капацитета и потенциала на учителите в съответствие с изискванията на новите длъжности за кариерно развитие, работата, приоритетите и мисията на детската градина.
 4. Обогатяване на ключовите компетентности на педагогическите специалисти за повишаване качеството и ефективността на обучение, възпитание и социализация на децата.
 5. Ефективно функциониране на детската градина чрез изграждане на организационна култура и конкурентни предимства пред другите.

 

VII.   ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

Въвеждаща квалификация  

Продължаваща квалификация

 

Тема Форма /семинар, обучение, тренинг, др./ Време на провеждане Целева група

/брой/

Тема Форма

/семинар, обучение, тренинг, др./

Време на провеждане Целева група

/брой/

Брой академични часове
„Изисквания към организацията на работа в групата.  Устойчивост на взаимодействие с ръководството на детската градина”.

 

Работа с електронен дневник.

 

За ролята на професионалното портфолио.

 

Практически проекции.

Методическо подпомагане / работна среща/ 5-10.09.19 г.

 

 

 

 

26 –30.08.19 г.

5- 10.09.19 г.

педагогическите специалисти, постъпили за първи път на работа в ДГ или назначени на нова длъжност

 

Актуализиране на професионалното портфолио философия, технология, практически проекции.

2. Изисквания към организацията на комисиите и работните групи, документи и устойчивост на взаимодействие с ръководството на детската градина

Повишаване уменията за работа с електронен дневник и използване на съвременни образователни технологии, актуализиране на  знанията към съдържанието, воденето и съхранението на документите на групата.

Методическо подпомагане

 

 

 

 

 

 

Работна среща

5-10.08.19

 

 

 

 

 

 

 

 

26-30.08.19г.

Учители, старши учители

 

 

 

 

 

 

Старши учители над 54 год. възраст

Планиране и прилагане на  адаптирани  програмни системи за работа в групата. Работа с познавателните  книжки в групата Методическо подпомагане 2 -5.09.19г. педагогическите специалисти, постъпили за първи път на работа в ДГ и назначени на нова длъжност

 

уъркшоп 4.09.19г. Главни учители – 2
Провеждане на диагностични процедури и отчитане резултатите по образователни направления Методическо подпомагане 1-4.10.19г. педагогическите специалисти, постъпили за първи път на работа в ДГ и назначени на нова длъжност

 

………………………. Придобиване на по-висока ПКС до м. април старши учител -1

главен учител –1

 

Изграждане на стимулираща среда за развитие с връстниците и  даване равни възможности за обучение Наблюдение игри в групата на наставни

ците

25-29.11.19г. педагогическите специалисти, постъпили за първи път на работа в ДГ и назначени на нова длъжност

 

„Предизвикателствата на съвремието и качествата на образованието” научно-практическа конференция

 

28.09.19г.

 

 

Главен учител – 2
„Играем и учим”

 

Открита  практика в групата 27 – 30.04.20г. педагогическите специалисти, постъпили за първи път на работа в ДГ и назначени на нова длъжност

 

Изпълнение на НП „Квалификация – 2019 обучителен курс в подкрепа на професионалното развитие През учебната година Всички учители
ДГ „Веселина” – моята детска градина презента

ции на

постиже

нията през учебната година;

До 11.05.20г. педагогическите специалисти, постъпили за първи път на работа в ДГ и назначени на нова длъжност

 

„На улицата щом си…” – правила за безопасно поведение

„Внимание, светофар!”

Споделяне иновативни  практики

Споделяне иновативни практики

 

18– 22.11.19

 

 

25-30.05.20

 

учители старши, главни учители

 

учители, старши,

главни учители

„Заедно за всяко дете” Ролеви  игри за изграждане стимулираща среда за развитие и  даване равни възможности за обучение. 17 – 22.02.20г. всички учители
„Заедно за всяко дете” Изнесена среща, решаване казуси – преодоляване конфликти и стресови ситуации. Как да общуваме с родители. 14– 15.03.20г. всички учители

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 2/17.09.2019 год.

          Приложение: Утвърдени Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията.